Zamknij okno Drukuj dokument

Sprzedaż działki przy ul. Mickiewicza pod zabudowę handlową

 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza, przeznaczonej na cele handlowe w zabudowie szeregowej , oznaczonej nr 18/4 o powierzchni 45 m2, cena wywoławcza – 23.000 zł Wadium – 4.500 zł.


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22% podatek VAT.

Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 1.000


Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 2 lat a jej zakończenia (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 3 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:

a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,

b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku

c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Ustala się:

 1. Przełożenie kabla energetycznego niskiego napięcia wykonane będzie na koszt  nabywców.

 2. Wyklucza się dostawę towarów samochodami powyżej 3,5 t .

 3. Warunki zabudowy szeregowej:

 -  wejście od strony Kx, w poziomie chodnika,  dojazd zaopatrzeniowy – od strony południowej działki,

 -  dach dwuspadowy, symetryczny, kąt nachylenia połaci 450, kalenica na wysokości 5,50 m, równoległa do obowiązującej zabudowy,  okap na wysokości 3,0 m, podbicie poziome na wysokości 3,0 m, w dachu    

-    możliwe okna połaciowe lub lukarny o łącznej szerokości ścian max 5 m, pokrycie – dachówka cementowa lub ceramiczna, kolor antracyt,

 -  zakaz projektowania w II kondygnacji wsporników, nadwieszeń itp wychodzących poza linię zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2009r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/.


Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu  w godz. od 8oo do 14oo lub na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 Urzędu Miejskiego w terminie do 12 października 2009r.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 067 263 2491 wew. 23.Złotów 14 września 2009r.


Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Michałek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Michałek
Data wprowadzenia:2009-09-14 11:15:42
Opublikował:Elżbieta Michałek
Data publikacji:2009-09-14 11:15:55
Ostatnia zmiana:2009-09-14 11:16:50
Ilość wyświetleń:1795