Uchwała XLIV.308.2022 w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów" oraz udzielenie jej rekomendacji.

Uchwała XLIV.309.2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budzetowej na 2022 rok.

Uchwała XLIV.310.2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Złotów biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Uchwała XLIV.311.2022 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznych dotyczących Budżetu Obywatleskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2023.

Uchwała XLIV.312.2022 w sprawie  stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Uchwała XLIV.313.2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Wodociągowej.

Uchwała XLIV.314.2022 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży słuzbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego znak NP-II.4131.1.152.2022.3 z dnia 3 czerwca 2022 r. dotyczące uchwały nr XLIV.314.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotowie

Głosowania XLIV sesja Rady Miejskiej w Złotowie