Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - roboty drogowe - przebudowa dróg gminnych - ulic: Wawrzyniaka, Spichrzowa i Pasterska w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony - roboty drogowe - przebudowa dróg gminnych - ulic: Wawrzyniaka, Spichrzowa i Pasterska w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno - budowlanej;

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
do 31 pażdziernika 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2009-08-03 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-08-03 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (sekretariat)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia w kwotach:
I część: 7.600,00 PLN (słownie: siedem tysięcy sześćset 00/100 złotych).
II część: 1.900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 00/100 złotych).
III część: 5.200,00 PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście 00/100 złotych).

2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA_ROBOTY_DROGOWE_1_2009a (251kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (20.5kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (25kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (29kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (20.5kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (20kB)    
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (86.5kB)    
Zał. Nr 7 Tabela elementów rozliczeniowych ul. Pasterska (55kB)    
Zał. Nr 8 Tabela elementów rozliczeniowych ul. Spichrzowa odc.1 (58.6kB)    
Zał. Nr 9 Tabela elementów rozliczeniowych ul. Wawrzyniaka (56.3kB)    
Zał. Nr 10a ul. Spichrzowa - Pasterska - projekt zagosp.terenu (2.2MB)    
Zał. Nr 10b ul. Spichrzowa-Wawrzyniaka - projekt zagosp. terenu (2.5MB)    
Zał. Nr 11 Przekroje konstrukcyjne (475kB)    
Zał. Nr 12a ul. Wawrzyniaka - profil (37.7kB)    
Zał. Nr 12b ul. Pasterska - profil (33kB)    
Zał. Nr 12c ul. Spichrzowa I - profil (42.8kB)    
Zał. Nr 13a ul. Wawrzyniaka - przekroje poprzeczne (68.6kB)    
Zał. Nr 13b ul. Pasterska - przekroje poprzeczne (30.9kB)    
Zał. Nr 13c ul. Spichrzowa - przekroje poprzeczne (62.8kB)    
Zał. Nr 14 ul. Pasterska - odtworzenie trasy (143.7kB)    
Zał. Nr 15 ul. Pasterska - wykonanie wykopów w gruntach (145.2kB)    
Zał. Nr 16 ul. Pasterska - podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz (191.7kB)    
Zał. Nr 17 ul. Pasterska - oznakowanie pionowe (137.6kB)    
Zał. Nr 18 ul. Pasterska - rozbiórka elementów dróg (135.2kB)    
Zał. Nr 19 ul. Pasterska - warstwa odsączająca (162.3kB)    
Zał. Nr 20 ul. Pasterska - nawierzchnia z kostki betonowej (148.1kB)    
Zał. Nr 21 ul. Pasterska - ścieki pref. z elem. betonowych (129.7kB)    
Zał. Nr 22 ul. Spichrzowa I - warunki ogólne (291.4kB)    
Zał. Nr 23 ul. Spichrzowa I - rozbiórka elementów dróg (137.1kB)    
Zał. Nr 24 ul. Spichrzowa I - regulacja pionowa włazów kanałowych (121kB)    
Zał. Nr 25 ul. Spichrzowa I podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz (193.3kB)    
Zał. Nr 26 ul. Spichrzowa I - humusowanie z obsianiem trawą (153.8kB)    
Zał. Nr 27 ul. Spichrzowa I - ustawienie krawężników betonowych (160.5kB)    
Zał. Nr 28 ul. Spichrzowa I - ścieki pref. z elem. betonowych (129.8kB)    
Zał. Nr 29 ul. Spichrzowa I -odtworzenie trasy (143.7kB)    
Zał. Nr 30 ul. Spichrzowa I - wykonanie wykopów w gruntach (145.4kB)    
Zał. Nr 31 ul. Spichrzowa I - warstwa odsączająca (162.5kB)    
Zał. Nr 32 ul. Spichrzowa I - nawierzchnia z kostki betonowej (148.6kB)    
Zał. Nr 33 ul. Spichrzowa I - oznakowanie pionowe (137.8kB)    
Zał. Nr 34 ul. Spichrzowa I - ustawienie obrzeży betonowych (155.7kB)    
Zał. Nr 35 ul. Wawrzyniaka - warstwa odsączająca (162.2kB)    
Zał. Nr 36 ul. Wawrzyniaka - nawierzchnia z kostki betonowej (148kB)    
Zał. Nr 37 ul. Wawrzyniaka - ścieki pref. z elem. betonowych (129.7kB)    
Zał. Nr 38 ul. Wawrzyniaka - warunki ogólne (290.4kB)    
Zał. Nr 39 ul. Wawrzyniaka - rozbiórka elementów dróg (136.8kB)    
Zał. Nr 40 ul. Wawrzyniaka - regulacja pionowa włazów kanałowych (120.5kB)    
Zał. Nr 41 ul. Wawrzyniaka - ustawienie obrzeży betonowych (155.2kB)    
Zał. Nr 42 ul. Wawrzyniaka - oczyszcz. i skropienie emulsja warstw (140kB)    
Zał. Nr 43 ul. Wawrzyniaka - nawierzchnia z betonu asfaltowego (234.4kB)    
Zał. Nr 44 ul. Wawrzyniaka - podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz (191.3kB)    
Zał. Nr 45 ul. Wawrzyniaka - nawierzchnia z mieszanki (200.5kB)    
Zał. Nr 46 ul. Wawrzyniaka - odtworzenie trasy (143.9kB)    
Zał. Nr 47 ul. Wawrzyniaka - wykonanie wykopów w gruntach (145.1kB)    
Zał. Nr 48 Tabela - Roboty ziemne ul. Pasterska (80kB)    
Zał. Nr 49 Tabela - Roboty ziemne ul. Spichrzowa cz. II (81.5kB)    
Zał. Nr 50 Tabela - Roboty ziemne ul. Spichrzowa cz. I (82kB)    
Ogłoszenie na UZP.doc (35.5kB)    
Ogłoszenie na UZP o zmianie ogłoszenia.doc (14kB)    
Zawiadomienie o wyborze ul. Pasterska (324.2kB)    
Zawiadomienie o wyborze ul. Wawrzyniaka i ul. Spichrzowa (308.1kB)    
Ogłoszenie_na_UZP - cz. I (15.5kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (83.5kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UZP (84.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-07-13 12:04:39
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-07-13 12:47:31
Ostatnia zmiana:2009-08-28 13:47:21
Ilość wyświetleń:2536