Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - roboty drogowe - budowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Witosa w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piast 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe - budowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Witosa w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami o specjalności: instalacje, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
do 31 października 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-07-31 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-07-31 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena.

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium.

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.800,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset 00/100 złotych )
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA_ROBOTY_DROGOWE_1_2009a (223.5kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (17kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (24.5kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (28kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (20.5kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (19.5kB)    
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (82.5kB)    
Zał. Nr 7 Tabela elementów rozliczeniowych (49.7kB)    
Zał. Nr 8 Projekt zagospodarowania terenu (2MB)    
Zał. Nr 9 Przekroje konstrukcyjne (62.6kB)    
Zał. Nr 10 Profil podłużny (39.5kB)    
Zał. Nr 11 Przekroje poprzeczne (63kB)    
Zał. Nr 12 Warunki ogólne (290.9kB)    
Zał. Nr 13 Wykonanie wykopów w gruntach (143.8kB)    
Zał. Nr 14 Regulacja pionowa włazów kanałowych (121kB)    
Zał. Nr 15 Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk (140.3kB)    
Zał. Nr 16 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (233.2kB)    
Zał. Nr 17 Humusowanie z obsianiem trawą (153.7kB)    
Zał. Nr 18 Ścieki pref. z elem. betonowych (129.7kB)    
Zał. Nr 19 Odtworzenie trasy (142.6kB)    
Zał. Nr 20 Kanalizacja deszczowa (163.5kB)    
Zał. Nr 21 Warstwa odsączająca (162.3kB)    
Zał. Nr 22 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm (191.8kB)    
Zał. Nr 23 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej KR3 0-8 SMA (200.9kB)    
Zał. Nr 24 Ustawienie krawężników betonowych (160.3kB)    
Zał. Nr 25 Tabela - Roboty ziemne (81kB)    
Zał. Nr 26 Tabela - plantowanie skarp i poboczy (64kB)    
SIWZ - 1 str (383.3kB)    
Ogłoszenie na UZP.doc (21.3kB)    
Zawiadomienie o wyborze ul. Witosa (265.7kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UZP (83.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-07-10 07:18:36
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-07-10 08:07:58
Ostatnia zmiana:2009-08-28 13:34:40
Ilość wyświetleń:2243