Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w ul. Wioślarskiej i Partyzantów w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia i przyłączami w ul. Wioslarskiej i Partyzantów w Złotowie

CPV:
45.23.24.10-9, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
do 31.10.2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-07-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-07-21 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie na UZP (21.9kB)    
SPECYFIKACJA_ROBOTY budowlane kanalizacja WIOŚLARSKA.doc (259kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (25.5kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (17kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (24.5kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (28.5kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (20kB)    
Zał. Nr 7 Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wioślarskiej i Partyzantów arkusz 2 (8.9MB)    
Zał. Nr 8 Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wodociągowej i Partyzantów arkusz 2 (9.1MB)    
Zał. Nr 9 Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wioślarskiej i Partyzantów arkusz 3 (2.2MB)    
Zał. Nr 10 Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wioślarskiej i Partyzantów - arkusz 1 (7.6MB)    
Zał Nr 11 Kosztorys ofertowy (7MB)    
Zał. Nr 12 PROFIL PODŁUŻNY - PRZYŁĄCZA-Profil (154.6kB)    
Zał. Nr 13 PROFIL PODŁUŻNY Ks_A - 1-Profil (111.1kB)    
Zał Nr 14 Przepompownia ścieków i studnia-c lt (135.3kB)    
Zał. Nr 15 PROFIL PODŁUŻNY - RUROCIĄG TŁOCZNY-Profil (174.5kB)    
Zał Nr 16 PROFIL PODŁUŻNY Ks_A - 2-Profil (158.7kB)    
Zał. Nr 17 Studnie_uzbrojenie sieci (118.9kB)    
Zał. Nr 18 Specyfikacja techniczna (143.4kB)    
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (82.5kB)    
Odpowiedzi na zapytania (522.9kB)    
Zawiadomienie o wyborze (493.4kB)    
Protest ZI-I H. Gładysz (2.5MB)    
Ogłoszenie o zamówieniu - na UZP (15kB)    
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu (2.3MB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-06-30 14:14:56
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-06-30 14:31:41
Ostatnia zmiana:2009-08-20 09:45:18
Ilość wyświetleń:5703