Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony - Roboty drogowe - budowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony - Roboty drogowe – budowa, przebudowa drogi gminnej – ul. Leśna w Złotowie

CPV:
45.23.32.52-0

Tryb zamówienia:


Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie dróg.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
do 31 pażdziernika 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-06-30 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-06-30 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych )
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał. nr 7 Tabela elementów rozliczeniowych (53.1kB)    
Zał. nr 8 Profil podłużny (49.1kB)    
Zał. nr 9 Przekroje poprzeczne (103.4kB)    
Zał. Nr 10 Projekt zagospodarowania terenu (3.2MB)    
Zał. Nr 11 Przekroje konstrukcyjne (79.8kB)    
Zał. Nr 12 Warunki ogólne (291.6kB)    
Zał. Nr 13 Wykonanie nasypów (156.8kB)    
Zał. Nr 14 Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk (140.9kB)    
Zał. Nr 15 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej KR3 0-8 SMA (201.5kB)    
Zał. Nr 16 Ścieki pref. z elem. betonowych (130.2kB)    
Zał. Nr 17 Odtworzenie trasy (143.4kB)    
Zał. Nr 18 Regulacja pionowa włazów kanałowych (121.7kB)    
Zał. Nr 19 Podbudowa z kruszywa łamanego (192.2kB)    
Zał. Nr 20 Humusowanie z obsianiem trawą (154.5kB)    
Zał. Nr 21 Wykonanie wykopów w gruntach (146kB)    
Zał. Nr 22 Warstwa odsączająca (163kB)    
Zał. Nr 23 Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (234kB)    
Zał. Nr 24 Ustawienie krawężników betonowych (161.1kB)    
SPECYFIKACJA_ROBOTY_DROGOWE_1_2009a.doc (266.5kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (17kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (24kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (27.5kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (20kB)    
Zał._6_WZÓR UMOWY.doc (82kB)    
Ogłoszenie na UZP.doc (22.3kB)    
Informacja o wyborze (466.1kB)    
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-06-09 11:36:54
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-06-09 11:52:15
Ostatnia zmiana:2010-03-18 07:45:15
Ilość wyświetleń:2241