Zamknij okno Drukuj dokument

Przetarg nieograniczony: Roboty elektryczne – zabudowa oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem i obwodami zasilania małej architektury ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Miejskim w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty elektryczne – zabudowa oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem i obwodami zasilania małej architektury ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Miejskim w Złotowie

CPV:
32.52.00.00-4, 45.31.43.10-7, 45.31.61.10-9, 51.31.00.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
do dnia 31 lipca 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-05-08 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-05-08 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, pok. 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy 00/100 złotych )
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA_ROBOTY_ELEKTRYCZNE 341_10_2009 (219.5kB)    
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (26kB)    
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena (17kB)    
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (25kB)    
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (29kB)    
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (21kB)    
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy (19.5kB)    
SIWZ - 1 strona (267.5kB)    
Ogłoszenie na UZP (21.3kB)    
Zał. nr 7 Przedmiar 1 oświetlenie odgałęzienia (90.1kB)    
Zał. nr 8 Przedmiar -1 moduły przyłaczeniowe (48.4kB)    
Zał. nr 9 Przedmiar -1 oświetlenie odgałęzienia (165.9kB)    
Zał. nr 10 Kosztorys -1 oświetlenie (72.6kB)    
Zał. nr 11 Przedmiar -1 światłowód (46.9kB)    
Zał. nr 12 Schemat - 1 struktura.cdr (215.5kB)    
Zał. nr 13 Schemat -2 struktura.cdr) (110.5kB)    
Zał. nr 14 Przedmiar -2 światłowód (46.9kB)    
Zał. nr 15 Moduły przyłaczeniowe (62.2kB)    
Zał. nr 16 Przedmiar - 1 oświetlenie (53.2kB)    
Zał. nr 17 Przedmiar -2 moduły przyłaczeniowe (46.3kB)    
Zał. nr 18 Kosztorys - 1 światłowód (60.8kB)    
Zał. nr 19 Kosztorys - 2 moduły przyłaczeniowe (57.6kB)    
Zał. nr 20 Kosztorys - 2 oświetlenie (77.9kB)    
Zał. nr 21 Kosztorys - 2 światłowód (61kB)    
Zał. nr 22 Kosztorys - 2 oświetlenie (54.4kB)    
Zał._6_WZÓR UMOWY- roboty elektr (84.5kB)    
Roboty elektr.ogłoszenie na UZP (21.3kB)    
Zawiadomienie o wyborze (569.8kB)    
Ogłoszenie na UZP.doc (19.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-04-15 12:36:55
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-04-15 14:32:51
Ostatnia zmiana:2009-06-05 08:43:28
Ilość wyświetleń:2376