UCHWAŁA  NR  XXVII/  139 /09
RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE
z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie uznania skargi Pani Aliny Wiese na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 49 poz. 509; z 2002 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r.: Dz.U. Nr 130 poz.1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1692; z 2005 r.: Dz.U. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę pani Aliny Wiese na Burmistrza Miasta Złotowa.

 

§ 2. Skarga została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Złotowie i uznana za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                                              Rady Miejskiej

        

                                                                                                    mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

                                 Załącznik

                                                                                                                                    do uchwały Nr XXVII/139 /09

                                                                                                                              Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                                        z dnia 24 marca 2009 r.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

w sprawie uznania skargi Pani Aliny Wiese

na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną

 

            Komisja Rewizyjna działając zgodnie z przepisem § 47 ust. 2 załącznika do uchwały Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 roku Nr 50 poz. 961) i realizując dyspozycję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotowie wyrażoną w piśmie z dnia 28 stycznia 2008 r. rozpoznała sprawę skargi na Burmistrza Miasta Złotowa złożonej w dniu 26 lutego 2008 r. (data wpływu pisma do Urzędu Miejskiego w Złotowie) przez Panią Alinę Wiese, uznając ją za zasadną.

            Dnia 05 listopada 2008 r. Pani Alina Wiese skierowała do Burmistrza Miasta Złotowa pismo z prośbą o wyjaśnienie sprzeczności jakie pojawiły się w informacjach uzyskanych przez nią od Burmistrza Miasta (pismo z dnia 17.06.2008 r.) oraz od Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z o.o. (z dnia 28.10.2009 r.). Burmistrz Miasta stwierdził, że rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w ulicy Polnej została przesunięta na lata 2009 – 2010, natomiast Prezes MZWiK stwierdził, że „na lata 2007-2010 nie przewiduje się realizacji tej inwestycji”. Pani Alina Wiese, nie uzyskawszy od Burmistrza Złotowa odpowiedzi, 12.02.2009 r. skierowała wspomnianą skargę do Pani Barbary Chorabik – Przewodniczącej Rady Miejskiej.

            Komisja uznała, że pismo Pani Aliny Wiese z dnia 5 listopada 2008 r. jest wnioskiem w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i podlegało rozpatrzeniu przez Burmistrza w ciągu 1 miesiąca. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie stanowi naruszenie przepisów KPA. Pani Alina Wiese otrzymała odpowiedź na swoje pismo dopiero 23.02.2009 r.

            Prawo do składania petycji, skarg i wniosków jest zagwarantowane każdemu obywatelowi w Konstytucji RP. Organ samorządu terytorialnego zobowiązany jest na mocy stosownych przepisów do realizacji powyższego prawa poprzez przyjmowanie i rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków obywateli w przewidzianych prawem terminach.

            Drugim zarzutem sformułowanym przez p. Alinę Wiese w piśmie z dnia 5 listopada 2008 r. są niewystarczające i wymijające wyjaśnienia udzielone przez Burmistrza w korespondencji z dnia 17.06.2008 r. W tym miejscu należy przypomnieć, że p. A. Wiese oraz mieszkańcy ulicy Polnej czynili od lat starania, aby dokonać wymiany istniejącej instalacji wodociągowej, która jest zużyta i przestarzała, na nową.

            Uwieńczeniem tych starań było podjęcie przez Radę Miejską w Złotowie uchwały nr VI/30/07 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007-2010 MZWiK Sp.o.o. w Złotowie. Plan ten przewidywał na rok 2008 wykonanie w ulicy Polnej nowego wodociągu o długości 360 m za kwotę 39,6 tys. zł. Dnia 5.05.2008 r. p. A. Wiese skierowała pismo do MZWiK z prośbą o informację, kiedy będzie realizowana inwestycja na ulicy Polnej. Dnia 12.05.2008 r. Prezes MZWiK udzielił jej odpowiedzi: „że nasz „Plan inwestycyjny na rok 2008” nie przewiduje takiego zadania ”. Informował, że nawet na lata do 2010 roku nie będzie takiej inwestycji, gdyż nie przewiduje tego złożony do zatwierdzenia projekt zmian z 20.11.2007 r. Zbulwersowana p. A. Wiese zwróciła się z problemem do radnego K. Żelichowskiego, który przekazał sprawę p. Burmistrzowi. W piśmie z dnia 17.06.2008 r. Burmistrz p. St. Wełniak stwierdził, że inwestycję przesunięto na lata 2009-2010. Z kolei p. J. Szwalgun we wspomnianym już piśmie z 28.10.2008 r. stwierdził ponownie, że plan na 2008 oraz na lata do 2010 nie przewiduje się takiej inwestycji. W tej sytuacji p. Alina Wiese skierowała do Burmistrza pismo z 5.11.2008 r., aby wyjaśnić sprzeczności zawarte w pismach, które powyżej przytoczono.

 

            W dniu 23.02.2009 r., czyli po prawie trzech miesiącach, p. A. Wiese otrzymała odpowiedź na swoje pismo do Burmistrza z 5.11.2008 r. Burmistrz wyjaśnił, że na rok 2009 przewidziane jest opracowanie projektu technicznego, a na 2010 realizacja inwestycji w ulicy Polnej.

Dnia 20 listopada 2008 r. MZWiK przesłał do Burmistrza Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.02.2009 r. do 31.01.2010 r. We wniosku tym wspomina się o „Planie rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2007-2010” – z dnia 14.08.2008 r. Plan ten nie przewiduje na lata 2009 ani 2010 realizacji wodociągu w ulicy Polnej. Zawiera on natomiast zapis o planie na 2007 r. dot. ulicy Polnej i budowie wodociągu o długości 42 m za 10,1 tys. zł., który zapewne został wykonany.

            W ten sposób powstaje obraz pełen sprzeczności, gdyż Burmistrz Miasta złożył p. A. Wiese w piśmie z 23.02.2009 r. obietnicę inwestycji, której nie ma zaplanowanej w żadnych dostępnych Komisji dokumentach.

            Można w tym miejscu natomiast stwierdzić, że naruszona została uchwała Rady Miejskiej nr VI/30/07 z dnia 28.03.2007 r., gdyż nie zrealizowana została inwestycja w postaci wybudowania w 2008 roku 360 m wodociągu w ulicy Polnej, zaplanowana w tej uchwale. Do dnia dzisiejszego uchwała ta nie była nowelizowana.

            Podsumowując, p. A. Wiese skarży się zasadnie, gdyż odpowiedzi MZWiK i Burmistrza oraz obowiązujące prawo pozostają w rażącej sprzeczności, co może budzić oburzenie każdego obywatela, który ma prawo oczekiwać, że Urząd Miejski będzie stosował obowiązujące prawo.