Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała nr XXVII-135-09 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA  NR  XXVII/ 135 /09

RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE

z dnia 24 marca 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 175 ust. 1 w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U.: Nr 169 poz.1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832; z 2007 r.: Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317 i Nr 216 poz. 1370) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

 

§ 2. 1. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną ujęte w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2009 rok w dziale 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność § 2320 Dotacje celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Warunki, na których pomoc finansowa zostanie udzielona, określone zostaną w umowie zawartej przez Gminę Miasto Złotów i Powiat Złotowski.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

 

                                                                                      mgr Barbara Chorabik

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-04-08 17:58:12
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-04-08 18:03:16
Ostatnia zmiana:2009-04-08 18:03:23
Ilość wyświetleń:1519