Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


NASZE MIASTO
    Charakterystyka miasta (1)
    Komunikaty i obwieszczenia (218)

ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE
    KARTY USŁUG - Procedury załatwiania spraw w Urzędzie (0)
        Karty usług wg referatów (0)
            Referat Finansów i Budżetu (16)
            Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii (16)
            Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (18)
            Referat Organizacyjny (5)
            Referat Rozwoju Lokalnego (4)
            Referat Spraw Obywatelskich (18)
                WYBORY PARLAMENTARNE 2023 (7)
                Obowiązek meldunkowy (1)
                Numer PESEL dla obywateli Ukrainy (1)
        Sprawy wg tematów (7)
            Akty stanu cywilnego (17)
            Alkohole - uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (4)
            Dowód osobisty (1)
            Gospodarka przestrzenna (0)
                Budowa lub przebudowa zjazdu z drogi gminnej (1)
                Lokalizowanie inwestycji celu publicznego (1)
                Podział nieruchomości (1)
                Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (1)
                Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
                Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
                Ustalanie warunków zabudowy (1)
                Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)
                Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta złotowa (1)
                Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (1)
                Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (1)
                Wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektu, urządzenia w pasie drogowym (1)
                Wydawanie zezwoleń na lokalizację infrastruktury technicznej (1)
                Wydawanie zezwoleń na lokalizację reklam (1)
                Wydawanie zezwoleń na zmianę sposobu użytkowania (1)
                Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
            Imprezy masowe (0)
            Inicjatywa lokalna (1)
            Nauka zawodu - młodociani (0)
            Nieruchomości i lokale (0)
                Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (1)
                Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (1)
                Przydział lokalu z zasobów gminy (1)
                Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz nieruchomości gruntowej w przetargach (1)
                Ustalenie numeracji porządkowej budynków (1)
                Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (1)
                Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie dotychczasowego najemcy (1)
                Wykup lokalu mieszkalnego przez najemcę (1)
                Zamiana lokalu mieszkalnego (1)
            Partonat (0)
            Podatki (15)
            Środowisko, drzewa, krzewy i nieczystości (0)
                Zasady obrotu drewnem na terenie miasta Złotowa (1)
                Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasto Złotów (1)
                Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (0)
                Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
                Wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (0)
            Udostępnianie danych i wydawanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru instytucji kultury (1)
            Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (0)
            Zgromadzenia (0)
            Obowiązek meldunkowy (1)
            Numer PESEL dla obywateli Ukrainy (1)
            Działalność gospodarcza (0)
                Licencje na taksówki (1)
            WYBORY PARLAMENTARNE 2023 (7)
    ePUAP/EBOI+/ESP (1)
    Komunikacja w języku migowym (1)
    Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe Woj. Wlkp. (1)
    Przyjmowanie klientów (3)
    Udogodnienia dla klientów (10)
    Komórki organizacyjne i pracownicy (1)
    Formularz kontaktowy do urzędu (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)
    Petycje (1)
    Ankieta badania poziomu satysfakcji klienta Urzędu (1)
    Instrukcja obsługi BIP (1)
    Ochrona danych osobowych (2)

RADA MIEJSKA
    Przewodniczący (1)
    Wiceprzewodniczący (1)
    Radni (1)
    Komisje (5)
    Kluby radnych (1)
    Plan pracy Rady Miejskiej (20)
    Zarządzenia w sprawie zwołania sesji (163)
        Archiwum (46)
    Protokoły z sesji Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (64)
        Kadencja 2014 - 2018 (44)
        Kadencja 2010 - 2014 (39)
        Kadencja 2006 - 2010 (43)
    Transmisje z obrad Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2018-2023 (70)
    Interpelacje i wnioski radnych (109)
        Aldona Chamarczuk (4)
        Roman Głyżewski (4)
        Henryk Golla (4)
        Agnieszka Jęsiek-Barabasz (4)
        Janusz Justyna (4)
        Grzegorz Kolera (4)
        Krzysztof Koronkiewicz (4)
        Krzysztof Kulasek (4)
        Jakub Pieniążkowski (4)
        Łukasz Piosik (4)
        Mariola Wegner (4)
        Stanisław Wełniak (4)
        Stanisław Wojtuń (4)
        Maciej Zając (4)
        Krzysztof Żelichowski (4)
    Wybory ławników (1)
        Kadencja 2024-2027 (1)
        Kadencja 2020-2023 (0)

URZĄD MIEJSKI
    Burmistrz Miasta (1)
    Zastępca Burmistrza (1)
    Sekretarz Gminy (1)
    Skarbnik Gminy (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Rejestry i ewidencje (19)
    Oferty pracy (219)
        Archiwum (0)
            2013 (0)

PRAWO LOKALNE
    Statut Gminy (1)
    Uchwały Rady (0)
        2023 (11)
        2022 (15)
        2021 (14)
        2020 (12)
        2019 (9)
        2018 kadencja 2018-2023 (3)
        2018 (9)
        2017 (11)
        2016 (9)
        2015 (11)
        2014 kadencja 2014-2018 (3)
        2014 (8)
        2013 (10)
        2012 (9)
        2011 (9)
        2010 kadencja 2010-2014 (16)
        2010 (61)
        2009 (61)
        2008 (48)
        2007 (66)
        2006 (38)
        2005 (0)
        2004 (0)
        2003 (0)
        2002 (8)
    Zarządzenia Burmistrza (3)
        2023 (194)
        2022 (304)
        2021 (254)
        2020 (268)
        2019 (271)
        2018 (283)
        2017 (276)
        2016 (279)
        2015 (213)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (1)
        2009 (1)
        2008 (1)
        2007 (1)
        2006 (1)
        2005 (2)
        2004 (1)
        2003 (1)
        2002 (5)

FINANSE
    Budżet miasta (32)
    Wykonanie budżetu (106)
        2016 (0)
            Budżet Gminy Miasto Złotów (2)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)
    Plany inwestycyjne (16)
    Sprawozdania budżetowe (47)
    Budżet Obywatelski (1)
    Mienie komunalne i struktura własnościowa (15)
    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (97)
    Dane publiczne (15)
    Kontrole (0)
        Kontrole wewnętrzne (22)
        Kontrole zewnętrzne (0)
            2021 (3)
            2020 (2)
            2019 (4)
            2018 (5)
            2017 (4)
            2016 (4)
            2015 (3)
            2014 (3)
            2013 (4)
            Archiwum (4)
    Kontakt (1)
    Sprawozdania finansowe (14)
    Raport o stanie gminy (5)

PODATKI I OPŁATY
    Wzory formularzy podatkowych (4)
    Numery rachunków bankowych (1)
    Opłata skarbowa (1)
    Wykaz osób które otrzymały ulgę w podatkach (15)
    Stawki podatkowe (1)
    Zwolnienia od podatku (1)
    Kontakt (1)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
    Strategia rozwoju (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa (4)
    Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego (2)
    System Informacji Przestrzennej (2)
    Zawiadomienia i obwieszczenia (0)
        Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy (3)
        Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (5)
        Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (6)
        Ogłoszenia o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (5)
        Ogłoszenia w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (5)
    Zabytki (1)
        Gminna Ewidencja Zabytków (3)
        Zawiadomienia o wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków (1)
        Gminny program opieki nad zabytkami i sprawozdania z realizacji (2)
        Dotacje dla zabytków (2)
    Kontakt (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania mpzp (1)
    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (1)

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
    ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO ZŁO0TÓW (2)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu nowe (0)
        2023 (8)
        2022 (14)
        2021 (10)
        2020 (12)
        2019 (9)
        2018 (15)
        2017 (4)
        Archiwum (0)
            2016 (12)
            2015 (11)
            2014 (14)
            2013 (15)
            2012 (12)
            2011 (18)
            2010 (16)
            2009 (14)
            2008 (10)
            2007 (4)
            2006 (10)
            2005 (10)
            2004 (8)
    Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 (1)
    Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 (1)
        2023-2025 (1)
    Ogłoszenia o przetargu (5)
        Sprzedaż nieruchomości nowe (0)
            2023 (12)
            2022 (19)
            2021 (7)
            2020 (10)
            2019 (4)
            2018 (9)
            2017 (7)
            2016 (9)
            2015 (9)
            2014 (15)
            2013 (21)
        Sprzedaż nieruchomości lokalowej nowe (0)
            2023 (3)
            2022 (0)
            2021 (1)
            2020 (5)
            2019 (5)
            2018 (2)
            2017 (3)
            2016 (7)
            2015 (4)
            2014 (25)
            2013 (9)
        Dzierżawa nieruchomości nowe (3)
            2023 (4)
            2022 (14)
            2021 (16)
            2020 (1)
            2019 (4)
            2018 (3)
            2017 (1)
            2016 (2)
            2015 (2)
            2014 (0)
            2013 (3)
    Kontakt (1)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
    Zasady wynajmowania lokali (2)
    Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (1)
    Stawki czynszu (5)
    Dodatek mieszkaniowy i energetyczny (0)
        Dadatek mieszkaniowy (1)
        Dadatek energetyczny (1)
    Kontakt (1)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    2023 (27)
    2022 (34)
    2021 (20)
    2020 (28)
    2019 (39)
        Zapytania ofertowe (1)
    2018 (34)
        Zapytania ofertowe 2018 (1)
    2017 (39)
        Zapytania ofertowe (2)
    2016 (31)
        Zapytania ofertowe (6)
    2015 (21)
    2014 (21)
    2013 (25)
    Archiwum (0)
        2012 (61)
        2011 (77)
        2010 (55)
        2009 (52)
        2008 (45)
        2007 XII (9)
        2003-2007 VIII (1)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Program ochrony środowiska (2)
    Wykazy i rejestry (0)
        Wykaz wydanych decyzji na usunięcie drzew i/lub krzewów (14)
        Wykaz podmiotów posiadajacych zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych (1)
        Rejestr działalności regulowanej (1)
        Wykaz wydanych decyzji środowiskowych (15)
    Program Usuwania Azbestu (3)
    Program Gospodarki Niskoemisyjnej (2)
    Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2030 (2)
    Efektywność energetyczna (2)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów (1)
    Aglomeracja Złotów (1)
    Kontakt (1)
    Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu (1)
    Strategia zintegrowanej gospodarki wodnej i plan gospodarowania wodą dla Gminy Miasto Złotów z uwzględnieniem obszaru retencji i śladu wodnego do roku 2030 (1)
    Plan kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (1)
    Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych (1)

GOSPODARKA KOMUNALNA
    Gospodarka odpadami (3)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (2)
    Taryfy za wodę i ścieki (6)
    Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej (1)
    Regulamin cmentarza komunalnego w Złotowie (1)
        Wysokość opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Złotowie (2)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
    Konsultacje (0)
        2023 (1)
        2022 (2)
        2021 (2)
        2020 (2)
        2019 (2)
        2018 (2)
        2017 (4)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (2)
        2013 (2)
    Programy (0)
        Program współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi (17)
            Sprawozdanie z realizacji programu (11)
        Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii (12)
            Sprawozdanie z realizacji programu (10)
            MKRPA (1)
    Akty Prawne (0)
        Warto wiedzieć (1)
        Akty powszechnie obowiązujące (13)
        Akty prawa miejscowego (3)
        Akty wykonawcze prawa miejscowego (4)
    Akcja informacyjna (1)
    Druki do pobrania (0)
        Zadania publiczne (1)
        Zadania w zakresie sportu (1)
    Konkursy na realizację zadań publicznych (0)
        2023 (11)
        2022 (21)
        2021 (25)
        2020 (16)
        2019 (18)
        2018 (22)
        2017 (28)
        2016 (22)
        2015 (9)
        2014 (3)
        2013 (3)
        2012 (3)
        2011 (3)
        2010 (3)
        2009 (2)
        2008 (5)
        2007 (4)
        Wyniki konkursów (1)
            2023 (17)
            2022 (20)
            2021 (22)
            2020 (16)
            2019 (17)
            2018 (22)
            2017 (24)
            2016 (21)
            2015 (6)
            2014 (3)
            2013 (1)
            2012 (2)
            2011 (1)
            2010 (2)
            2009 (2)
            2008 (0)
            2007 (1)
    Konkursy na realizację zadań z zakresu sportu (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (2)
        2018 (4)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (1)
        2013 (4)
        2012 (2)
        Wyniki konkursów (0)
            2023 (1)
            2022 (1)
            2021 (1)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (3)
            2017 (2)
            2016 (2)
            2015 (1)
            2014 (3)
            2013 (3)
            2012 (2)
    Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji (0)
        2023 (5)
        2022 (6)
        2021 (3)
        2020 (2)
        2019 (3)
        2018 (6)
        2017 (2)
        2016 (3)
        2015 (1)
        2014 (3)
        2013 (1)
        2012 (3)
    Komisje konkursowe (192)
        Ogłoszenia naboru (186)
    Kontakt (1)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY I SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO, ZWIĄZKI
    Szkoły i przedszkola (32)
    Biblioteka, Muzeum, ZDK (4)
    ZCAS (1)
    MOPS (1)
    MZGL (1)
    Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (1)
    Spółki (0)
        ENGIE Złotów Sp. z o.o. (1)
        NOVAGO Złotów Spółka z o.o. w Złotowie (1)
        Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie (1)
    Związek Gmin Krajny (1)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
        Kierownictwo Urzędu Miejskiego (0)
            2022 (1)
            2021 (1)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2016 (1)
            2015 (2)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2023 (1)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2023 (1)
    Radni (0)
        2023 (1)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 - początek kadencji 2018 - 2023 (1)
        2018 - koniec kadencji (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2014-początek kadencji 2014-2018 (1)
        2013 (1)
    Członkowie zarządu spółek z o.o. (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (2)
        2015 (4)
        2014 (7)
        2013 (1)
        2012 (1)
        2011 (1)
        2010 (3)
        2009 (3)
        2008 (3)
        2007 (3)
        2006 (3)
        2005 (3)
        2003 (3)
        2023 (1)
    Pracownicy Urzędu Miejskiego (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (1)
        2023 (1)
    Druki do pobrania (1)

AKCJE WYBORCZE
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 (11)
    Wybory (1)
        Wybory Prezydenta RP (18)
        Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (18)
        Wybory do Sejmu RP i Senatu RP (13)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (14)
        Wybory uzupełniające 2015 (17)
        Wybory samorządowe 2018 (26)
        Wybory do Sejmu i Sentatu RP 2015 (10)
        Referendum 2015 (10)
        Wybory Prezydenckie 2015 (15)
        Wybory Samorządowe 2014 (26)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (34)

NIEPUBLIKOWANE W BIP
    Niepublikowane w BIP (0)

REDAKCJA
    Redakcja (1)

DOSTĘPNOŚĆ
    Deklaracja dostępności (1)
    Dane Koordynatora dostępności (1)
    Plan działania (3)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności (15)
    Wniosek o zapewnienie dostępności (1)
    Informacja o Urzędzie (1)

MONITORING
    Monitoring wizyjny (3)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij