Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Miejski w Złotowie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Urzędu, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

 

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 

1.     dane kontaktowe wnioskodawcy,

2.     wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

3.     wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4.     wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 

1.     osobiście: w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1,  w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 16.00 w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki  od 7:00 do 15:00, piątki od 7:00 do 14:00 lub

2.     korespondencją pocztową na adres: Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów lub

3.     korespondencją elektroniczną na adres mailowy: urzad@zlotow.pl lub

4.     poprzez ePUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka 

 

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

 

 

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności w wesji doc.

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności w wesji pdf.