WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

Karta usług nr GPiK-GP-07

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
• Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie dotycząca danego planu.


2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• Dowód wpłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana) – patrz OPŁATY
• Ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

3. OPŁATY
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:
• w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00;
• od wtorku do czwartku od godziny 8:00 do godziny 15:00;
• w piątek od godziny 8:00 do godziny 14:00;
bądź przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010
Opłat można dokonywać również bezpośrednio w:
• SBL O/Złotów al. Piasta 46, (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od  8:15 do 15:00, wtorek  od 8:15 do 16:00)
• Punkt kasowy SBL O/Złotów al. Mickiewicza 28 (czynny od 9:15 do 17:00).
Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.
W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić czynność podlegającą opłacie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.
Za przygotowanie zaświadczenia pobierane są opłaty skarbowe, określone w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
?-  za zaświadczenia  - 17,00 zł
?- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
    
      Wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej).
 
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
?- pod warunkiem wzajemności  państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie maja miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
?- jednostki budżetowe,
?- jednostki samorządu terytorialnego,
?- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności  urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Adrianna Belka tel. 67 263 26 40 wew. 31, e-mail: a.belka@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Zgodnie z art. 217 k.p.a. zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy.
Na postanowienie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

8. INFORMACJE DODATKOWE
Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku może przyspieszyć termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.


9. WZORY WNIOSKÓW
Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.