SPORZĄDZENIE LUB ZMIANA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

Karta usług nr GPiK-GP-03

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierający następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy,
- adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
- położenie i nr działki,
- określenie propozycji przeznaczenia oraz charakteru zabudowy,
- datę i podpis wnioskodawcy.
• Mapa z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek.
• Ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

3. OPŁATY
Opłata skarbowa:
- od wniosku – nie podlega opłacie skarbowej,
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:
• w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00;
• od wtorku do czwartku od godziny 8:00 do godziny 15:00;
• w piątek od godziny 8:00 do godziny 14:00;
bądź przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010
Opłat można dokonywać również bezpośrednio w:
• SBL O/Złotów al. Piasta 46, (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od  8:15 do 15:00, wtorek  od 8:15 do 16:00)
• Punkt kasowy SBL O/Złotów al. Mickiewicza 28 (czynny od 9:15 do 17:00).
Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Adrianna Belka tel. 67 263 26 40 wew. 31, e-mail: a.belka@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Udzielenie odpowiedzi na wniosek - nie później niż w terminie miesiąca. Następnie w przypadku uwzględnienia wniosku i podjęcia przez Radę Miejską w Złotowie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu – obowiązują terminy zgodne z procedurą sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

8. INFORMACJE DODATKOWE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.


9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji odf.