WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZŁOTOWA

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

Karta usług nr GPiK-GP-02

 

1. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
• Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie dotycząca danego planu
• Uchwała Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXI/138/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów.

2. WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
• Dowód wpłaty opłaty skarbowej (o ile jest wymagana) – patrz OPŁATY
• Ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

3. OPŁATY
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności  urzędowej.
Opłatę należy wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godzinach:
• w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 16:00;
• od wtorku do czwartku od godziny 8:00 do godziny 15:00;
• w piątek od godziny 8:00 do godziny 14:00;
bądź przelewem na rachunek  bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie o numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010
Opłat można dokonywać również bezpośrednio w:
• SBL O/Złotów al. Piasta 46, (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od  8:15 do 15:00, wtorek  od 8:15 do 16:00)
• Punkt kasowy SBL O/Złotów al. Mickiewicza 28 (czynny od 9:15 do 17:00).
Opłaty dokonywane w SBL O/Złotów nie podlegają prowizji.
W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy określić czynność podlegającą opłacie. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty na żądanie.
Za wydanie wypisu i wyrysu pobierane są opłaty skarbowe, określone w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
a)  od wypisu:
- do 5 stron – 30,00 zł,
- powyżej 5 stron – 50,00 zł
b)  od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część
  odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł,
- nie więcej niż 200,00 zł.
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 ppkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej).
 
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- pod warunkiem wzajemności  państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie maja miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności  urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.

5. OSOBA DO KONTAKTU
Adrianna Belka tel. 67 263 26 40 wew. 31, e-mail: a.belka@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Zgodnie z art. 35 k.p.a. sprawy są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

8. INFORMACJE DODATKOWE
Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku może przyspieszyć termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i wynika z przepisów prawa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.


9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wnisoek w wersji pdf.