UDOSTĘPNIANIE DANYCH I WYDAWANIE URZĘDOWO POŚWIADCZONEGO ODPISU Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Rozwoju Lokalnego

 

Karta usług nr RL-OK-04

1. PODSTAWA PRAWNA:

• Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189);
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, określający zawartość treści wpisu (wzór w załączeniu):
• pełny (wszystkie wpisy dokonane w księdze rejestrowej),
• skrócony (aktualne wpisy dokonane w księdze rejestrowej).

3. OPŁATY

Wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, zgodnie z art. 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie bądź przelewem na rachunek bankowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie
             o  numerze: 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010
W przypadku wnoszenia opłaty na rachunek bankowy urzędu, w tytule przelewu należy
określić czego opłata dotyczy, w tym przypadku: „Odpis z rejestru instytucji kultury".

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (data złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pok. nr 13, parter
lub
w formie elektronicznej na adres e- mail: urzad@zlotow.pl; (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. OSOBY DO KONTAKTU

Inspektor ds. oświaty i kultury
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 34
telefon 67 263 26 40 w. 53
e-mail: u.jiers-zylka@zlotow.pl

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

8. INFORMACJE DODATKOWE


Rejestr instytucji kultury, którego organizatorem jest Gmina Miasto Złotów, prowadzi upoważniony przez Burmistrza Miasta Złotowa inspektor ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. piasta 1, 77 – 400 Złotów, tel. 67 263 26 40 wew. 53.
Dane o rejestrze zawarte na stronie www.bip.zlotow.pl udostępniane są nieodpłatnie.
Osoby zainteresowane mogą przeglądać akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe, nieodpłatnie
w godzinach pracy urzędu w siedzibie organizatora.
Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury w wersji doc.

Pobierz wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury w wersji pdf.