Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Wybór ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Rada Miejska w Złotowie do końca października 2019 r. wybierze 3 ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie. 

Zgodnie z ww. ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Złotowie mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Miasto Złotów.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników:
Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa wyżej tj. do dnia 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, określonych w ustawie, pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Opłaty

 • koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
 • koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
 • koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można pobrać w Urzędzie Miejskim w Złotowie przy al. Piasta 1, w Sekretariacie (pokój nr 13 na parterze) oraz w Biurze Obsługi Rady Miejskiej (pokój nr 32, II piętro).

Komplet dokumentów należy złożyć w opisanej, zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie (pokój nr 13 na parterze) przy al. Piasta 1 do dnia 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników można uzyskać w Biurze Obsługi Rady Miejskiej  (pokój nr 32, II piętro), tel. 67 263 26 40 wew. 18.

Wzory dokumentów: 
Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie kandydata (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)
Oświadczenie kandydata (pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej)
Lista osób udzielających poparcia
Klauzula informacyjna

Załączniki

Komunikat w sprawie zgłoszeń kadydatów na ławników sądowych (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (154.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (98.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata (pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej) (78.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie kandydata (pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej) (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista osób udzielających poparcia (201.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista osób udzielających poparcia (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Jeske
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Jeske
Data wprowadzenia:2019-06-04 13:21:54
Opublikował:Piotr Jeske
Data publikacji:2019-06-04 13:38:46
Ostatnia zmiana:2019-06-05 07:25:18
Ilość wyświetleń:1801

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij