Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców miasta Złotowa

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

 

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

 

Karta usług nr GNiE-GK-01

 

 

 

1.    PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2018 poz. 450);

Uchwała Nr XL/219/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 165, poz. 3115),

Zarządzenie Nr 105.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wskazania członka Komitetu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wskazania członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

       Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, który powinien zawierać w szczególności:
1)      nazwę i opis zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej oraz termin jego realizacji;
2)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej, miejsce jego wykonywania, wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
3)      opis wcześniejszej działalności grupy inicjatywnej w zakresie realizacji zadania publicznego objętego wnioskiem;
4)      określenie liczby osób, którym służyć będzie realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
5)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
  a)   całkowity koszt,
  b)  wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
  c)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających
  d)  wykonanie zadania oraz o posiadanych własnych środkach i wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł;
  e)  imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną bądź organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy wraz z podpisami.
     

Do wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy dołączyć:

1) w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:
  a) statut,
  b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź potwierdzenie wpisu do innego rejestru (ewidencji),
  c) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika),
  d) oświadczenie o braku zaległości w zapłacie należności publicznoprawnych,
2) w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.


3.    OPŁATY

   Nie pobiera się opłat.


4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

   Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.
 

5.    OSOBY DO KONTAKTU

   Krzysztof Sikora, pokój nr 14, tel. 67 263 26 40 wew. 41, e-mail: k.sikora@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Wnioski należy składać w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Komitet do spraw wspierania inicjatyw lokalnych opiniuje wniosek wraz z załącznikami w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania.
Komitet może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów zakreślając mu odpowiedni termin.
W takim przypadku bieg terminu do wydania opinii ulega przedłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia wniosku.
Decyzję o dofinansowaniu wniosku podejmuje Burmistrz Miasta Złotowa, w terminie tygodnia od dnia otrzymania opinii Komitetu.
O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Złotowa informuje wnioskodawcę na piśmie w terminie 3 dni od dnia jego rozpatrzenia.

 

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

Brak.
 

8.    INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku inicjatywy lokalnej.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji rozpatrywanego wniosku oraz realizacji umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2018 poz. 450); a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

9.    WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek w wersji pdf.