Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez

Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

 

Karta usług nr GPiK-DWZ-01

 

1.    PODSTAWA PRAWNA

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami);

·         ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami);

·         uchwała Nr VII.24.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 2798);

 

2.    WYMAGANE DOKUMENTY

·         wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;

·         szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

·         oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

·         zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub oświadczenie, że roboty nie wymagają wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego;

 

3.    OPŁATY

Opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są na podstawie uchwały Nr VII.24.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Złotów.

 

4.    MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów.

 

5.    OSOBA DO KONTAKTU

Maciej Hermann, tel. (067) 263 26 40 wew. 31, e-mail: m.hermann@zlotow.pl

 

6.    SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Sprawa kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia:

·         niezwłocznie – sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

·         w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania – sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

·         w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania – sprawy szczególnie skomplikowane.

 

7.    TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

8.    INFORMACJE DODATKOWE

·         Wniosek należy złożyć w takim terminie, aby możliwe było wydanie pozytywnej decyzji na zajęcie pasa drogowego. Wejście w teren pasa drogowego przed wydaniem decyzji zezwalającej na jego zajęcie, jest równoznaczne z samowolnym zajęciem pasa drogowego.

·         Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotności zwykłych opłat.

·         Teren po prowadzonych pracach należy bezwzględnie przywrócić do stanu określonego w warunkach zezwolenia i następnie zgłosić ten fakt pracownikowi urzędu celem przeprowadzenia odbioru.

·         Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie przyspieszyć sprawę.

 

 

9.    WZORY WNIOSKÓW

 

Pobierz wniosek w wersji doc.

Pobierz wniosek w wersji pdf.