W dniu 9 września 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Złotowie wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec” na realizację zadania publicznego  pn. „Szkółka kolarska przy LKS „Drogowiec” – Wyławiamy talenty”.

 

Wobec powyższego na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej http://www.zlotow.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” / „Z życia organizacji pozarządowych”.

 

Nr oferty:

PFSiT.525.1.2015 (K.F.)

 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

- zdanie publiczne realizowane będzie w obszarze kultury fizycznej na rzecz popularyzacji zorganizowanych form rekreacji sportowej wśród mieszkańców miasta

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna):

„Szkółka kolarska przy LKS „Drogowiec” – Wyławiamy talenty”

 

Nazwa oferenta:

Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec”

 

Termin realizacji zadania:

od 18.09.2015 do 31.12.2015

 

Wnioskowana wysokość wsparcia na realizację zadania publicznego: 6 870,00 zł

 

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 

 

Uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miejskiego w Złotowie, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów, tel: 67 263 46 40 wew. 44, email: r.sieg@zlotow.pl w terminie do 17 września 2015 r.

 

 

                                                                                                         Burmistrz Miasta Złotowa

 

                                                                                                            /-/