ZARZĄDZENIE NR 18.2015

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2015


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 715 ze zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) i § 3 ust 17-19 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego zarządzeniem nr 9.2015 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2015.

2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Złotów na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku zostały zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

3. Pocztą elektroniczną beneficjenci zostaną poinformowani o szczegółach przygotowania korekt złożonych przez nich wniosków.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie stosownie do powierzonego im zakresu czynności.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Złotowa/-/ Adam Pulit