ZARZĄDZENIE Nr 144.2014

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 1 października 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie projektów stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w:

1)    Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.zlotow.pl;

2)    w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie na okres do dnia 15 października 2014;

3)    na stronie internetowej organu administracji publicznej - www.zlotow.eu

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy
w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące przedmiot otwartego konkursu ofert.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Złotowa
/-/ Stanisław Wełniak