Zarządzenie Nr 22/10

Burmistrza Miasta Złotowa

z dnia 9 lutego 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2011r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5, 6, 13, 14, 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1.1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

- upowszechniania kultury,

- przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym,

- ochrony i promocji zdrowia.

w 2011 r., ogłoszonego zarządzeniem Nr 1 / 11 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 4 stycznia 2011 r.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji, stanowią załączniki nr nr 1,2,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 ust. 2, określone są w budżecie Gminy Miasto Zlotów
na rok 2011 w działach:

1) 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

2) 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

3) 926 – „Kultura fizyczna i sport”,

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie stosownie
do powierzonego im zakresu czynności.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Burmistrza

/-/ Jerzy Kołodziejczyk

Zastępca Burmistrza