INFORMACJA

Z dniem ogłoszenia (22.04.2013 r.) w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zmiany Statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie stał się on podmiotem, któremu gminy - członkowie Związku (w tym Gmina Miasto Złotów) przekazały prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, m.in. również prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym uzyskanie wpisu do rejestru należy dokonywać w powyższym Związku.

Link do Związku Gmin Krajny