Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr VI/ 34 /03
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 27 lutego 2003 roku
 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów

 

Opub: Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 50, poz. 961 w dniu 28.03.2003r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst ujednolicony Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami  w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz.1271 i Dz.U. Nr 214 poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Miasto Złotów w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/113/96 Rady Miejskiej w Złotowie  z dnia 15.02.1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Złotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

                                                                   Przewodniczy
                                                                         Rady Miejskiej
                                                                        /-/ Leszek Kurcin 

ZAŁĄCZNIK

STATUT GMINY MIASTO ZŁOTÓW

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

  1.  Gminie - oznacza to Gminę Miasto Złotów.

  2.  Radzie - oznacza to Radę  Miejską w Złotowie. 

  3.  Komisji - oznacza to komisje Rady Miejskiej w Złotowie.

  4.  Urzędzie - oznacza to Urząd Miejski w Złotowie.

  5.  Przewodniczącym - oznacza to Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie.

  6.  Radnym - oznacza to radnego Rady Miejskiej w Złotowie.

7.Burmistrzu - oznacza to Burmistrza Miasta Złotowa.

8.Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Złotowie.

9.Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Miasto Złotów.

§ 2. 1. Gmina Miasto Złotów jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących na jej terenie.

2. Gmina Miasto Złotów obejmuje obszar o powierzchni 11,59 km2.

 

 

3. Granice gminy określone są w planie stanowiącym załącznik nr 1 do statutu.

4. Herbem gminy  jest wizerunek jelenia o muskularnej sylwetce, kasztanowo-czerwonego z porożem w kolorze złotym, kroczącego z prawa na lewo po zielonej trawie, pomiędzy zielonymi drzewami iglastymi i liściastymi w błękitnym polu. Rysunek herbu stanowi załącznik nr 2 do statutu.

5. Barwami gminy  są kolory biały i czerwony, które stanowią flagę miejską w postaci dwóch trójkątów prostokątnych o równej powierzchni, połączonych wzdłuż przeciwprostokątnej, z herbem miasta w środku flagi. Rysunek flagi stanowi załącznik nr 3 do statutu.

6. Gmina posiada hejnał. Jego zapis nutowy stanowi załącznik nr 4 do statutu.

§ 3. 1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

3. Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone ustawami.

4. Gmina może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej także na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

5. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

a)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej i gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

c)  lokalnego transportu zbiorowego,

d) ochrony zdrowia,

e)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

f)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,

g)  edukacji publicznej,

h)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

i)   kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

j)  targowisk i hal targowych,

k) zieleni gminnej i zadrzewień,

l)   cmentarzy gminnych,

ł) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

m) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

n)  polityki prorodzinnej,

o)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

p)   promocji gminy,

 r)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

s)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 5. 1. W celu wykonania zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i spółki oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Tworzenie, likwidacja i przekształcanie jednostek, o których mowa w ust. 1, nadawanie im statutów oraz wyposażenie w składniki majątkowe następuje w drodze uchwały rady.

§ 6. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, gmina może tworzyć i przystępować do związków międzygminnych.

2. Gmina może zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia bądź przejęcia określonych zadań publicznych.

3. Uchwałę o utworzeniu lub przystąpieniu do związku międzygminnego oraz o zawarciu porozumienia międzygminnego podejmuje rada.

4. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Gmina może tworzyć i przystępować do stowarzyszeń.

§ 7. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

§ 8. 1. Organami gminy są:

a)  Rada,

b) Burmistrz,

2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rady oraz wyboru burmistrza określają ustawy.

§ 9. 1. W sprawach ważnych dla gminy może być przeprowadzone referendum.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określają ustawy i odpowiednia uchwała rady.

3. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

4. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady.

§ 10. 1. Każda osoba ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez gminę zadań publicznych i korzystania z nich, jeżeli przepisy ustawowe tego nie zabraniają.

2. Jeżeli osoba zainteresowana zwraca się o udostępnienie dokumentów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, a udostępnienie tych dokumentów i korzystanie z nich nie jest uregulowane odrębnymi przepisami prawa - to osoba odpowiedzialna w urzędzie lub innej jednostce organizacyjnej (pomocniczej) gminy, przed udostępnieniem dokumentów zgłasza ten fakt kierownikowi jednostki bądź jego zastępcy.

3. Kierownik jednostki (zastępca) odmówi udostępnienia i korzystania z dokumentów, tylko w przypadku kiedy powodowałoby to naruszenie przepisów ustawowych.

  

CZĘŚĆ II

RADA GMINY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 11. 1. Rada składa się z 15 radnych.

2. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

3. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, z zastrzeżeniem spraw rozstrzyganych w drodze referendum gminnego.

4. Kompetencje rady określają ustawy oraz niniejszy statut.

5. Zasady i tryb odwołania oraz rozwiązania rady regulują ustawy.

§ 12. 1. Do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działalności gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady należy:

a)  uchwalanie statutu gminy,

b) ustalanie wynagrodzeń burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

c)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

d) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

e)  uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

f)  uchwalanie programów gospodarczych,

g)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

h)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

i)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

–  określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady,

–  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

–  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

–  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

–  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

–  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

–  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

–  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

–  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

j)  określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

k) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

l)   podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

m) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

n)  podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

o) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

p) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

q) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.

Rozdział II

Organizacja rady

§ 13. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu siedmiu dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 14. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,   w głosowaniu tajnym.

2. Przewodniczący wyłącznie organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

3. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka komisji rewizyjnej rady.

4. Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu.

5. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w trybie określonym w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

§ 15. 1. Rada kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje ze swojego grona komisję rewizyjną.

2. Oprócz komisji rewizyjnej, rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

 

Rozdział III

Przygotowanie sesji rady

§ 16. 1. Przewodniczący przygotowuje i zwołuje sesję rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Ustalając termin oraz projekt porządku obrad sesji, przewodniczący zasięga opinii  burmistrza i ustala z nim listę zaproszonych gości.

3. Przewodniczący ustala porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

§ 17. 1. Porządek obrad sesji (ramowy) winien być następujący:

a)   zatwierdzenie porządku obrad,

b)   powołanie sekretarza obrad,

c)   informacja burmistrza o pracy między sesjami,

d)   interpelacje i zapytania,

e)  podjęcie uchwał, jeżeli rozpatrywane problemy wymagają takiej formy rozstrzygnięcia,

f) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,

g) wolne wnioski i informacje,

h) komunikaty,

i) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji rady.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad może wystąpić radny oraz burmistrz.

§ 18. 1. Powiadomienie o terminie sesji, proponowanym porządku obrad, niezbędne dokumenty i materiały służące rozpatrzeniu problemów, dostarcza się radnym i zainteresowanym osobom na 7 dni przed terminem sesji.

2. Sprawozdania i informacje burmistrza, przewidziane w proponowanym porządku obrad, przedkładane są radnym w formie pisemnej.

3. Podstawową tematykę oraz częstotliwość sesji określa rada w uchwalanych corocznie planach.

4. O terminie i podstawowej tematyce zaplanowanej sesji rady powiadamia się mieszkańców gminy za pomocą ogłoszeń umieszczonych w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych na te cele.

§ 19. 1. Z ważnych powodów przewodniczący zwołuje sesję nieprzewidzianą w rocznym planie.

2. Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o zwołanie sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

3. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, sesję zwołuje się bez zachowania wymogów określonych w § 17 ust. 1 i § 18 ust. 1 niniejszego statutu.

Rozdział IV

Obrady

§ 20. 1. Rada może prowadzić obrady przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. Obrady są jawne.

3. W czasie trwania sesji w sali obrad może znajdować się publiczność, w tym dziennikarze, w miejscu do tego przeznaczonym.

4. Na sesje zaprasza się osoby, których obecność jest niezbędna dla rozpatrzenia problemów przewidzianych w porządku obrad.

§ 21. 1. Rada może ograniczyć zasadę jawności obrad całości lub części sesji tylko w przypadkach określonych w ustawach.

2. W przypadku konieczności ograniczenia jawności obrad sesji, rada ustala jakie osoby spoza rady mogą pozostać w sali obrad, i po ogłoszeniu ograniczenia jawności obrad przewodniczący zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby nie będące radnymi i niewskazane przez radę jako mogące pozostać na sali obrad.

§ 22. 1. Sesja może odbywać się w ciągu jednego posiedzenia lub kilku posiedzeń. Powodem kolejnych posiedzeń sesji może być niewyczerpanie porządku obrad. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia odbywa się z pominięciem wymogów wskazanych w § 17 ust. 1 i § 18 ust. 1 niniejszego statutu.

2. W przypadku stwierdzenia braku kworum, przewodniczący przerywa sesję i wyznacza nowy termin. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad, wpisuje się do protokołu.

§ 23. 1. Sesję otwiera przewodniczący lub w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący formułą: "Otwieram sesję Rady Miejskiej w Złotowie". Przewodniczący może przekazać prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu.

2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad (kworum), przewodniczący przedstawia porządek obrad.

§ 24. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku. W uzasadnionych przypadkach, po zapytaniu, czy są sprzeciwy, może dokonywać zmian w kolejności realizowania porządku obrad.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych wypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Jeżeli rada nie postanowi inaczej, czas trwania wystąpień radnych oraz innych osób, którym przewodniczący udzielił głosu, nie powinien przekraczać pięciu minut. Ograniczenie to nie dotyczy referujących problemy zgodne z ustalonym porządkiem obrad. Radny ma prawo do jednego wystąpienia na dany temat i prawo do jednej repliki nie przekraczającej jednej minuty; nie dotyczy to radnego występującego w imieniu komisji lub klubu.

4. Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, przewodniczący udziela głosu tylko w sprawach wniosków formalnych, dotyczących trybu głosowania.

5. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne, których przedmiotem mogą być w szczególności:

a)  sprawdzenie kworum,

b) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad,

c)  zakończenie dyskusji,

d) ograniczenie liczby dyskutantów (wniosek nie może dotyczyć przewodniczącego, przewodniczącego komisji, sprawozdawcy i burmistrza),

e)  tajnego głosowania lub głosowania imiennego,

f)  przeliczenie głosów.

6. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie. Rada podejmuje uchwały dotyczące wniosków formalnych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością.

7. Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie "wolne wnioski". Wniosek powinien być przedłożony przewodniczącemu na piśmie (w trakcie obrad lub przed rozpoczęciem sesji), z uzasadnieniem.

8. Wnioski merytoryczne powinny zawierać w szczególności jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.

§ 25. Prowadzący obrady może udzielić głosu osobom spoza rady, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru zabrania głosu prowadzącemu obrady.

§ 26. 1. Obowiązkiem prowadzącego obrady jest czuwanie nad sprawnym przebiegiem sesji, dbałość o niezbędną dyscyplinę wystąpień mówców, ich zwięzłość i kulturę.

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji.

3. Postanowienia ustępu 2 stosuje się także do wystąpień osób spoza rady.

4. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali osobom spoza rady, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad.

§ 27. 1. Z każdego posiedzenia rady sporządza się protokół, który zawiera:

a)  numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c)  stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

d) zatwierdzony porządek obrad,

e)  przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych uchwalonych wniosków,

f)  podpisy przewodniczącego, sekretarza i protokolanta.

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi. Uchwały numeruje się oznaczając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

3. Protokół przyjmuje się na następnej sesji zwyczajnej.

4. Protokół sporządzony w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odbycia sesji znajduje się do wglądu radnych.

§ 28. Radny może żądać wniesienia poprawek lub uzupełnień do tekstu protokołu, składając w urzędzie pisemny wniosek, nie później niż 3 dni przed terminem następnej sesji. O przyjęciu wniosku zawierającego proponowane zmiany rozstrzyga rada na najbliższej sesji.

§ 29. 1. Kopie protokołu powinny być przekazane burmistrzowi w ciągu 7 dni od odbycia posiedzenia rady przyjmującego protokół.

2. Wyciągi z protokołu burmistrz przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. Protokoły z obrad przechowuje się w urzędzie.

4. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów, z wyjątkiem fragmentów protokołu odzwierciedlającego obrady niejawne.

§ 30. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Rady Miejskiej w Złotowie".

Rozdział V

Uchwały i inne rozstrzygnięcia rady

 

§ 31. 1. Uchwały, deklaracje, oświadczenia i apele są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

2. Rozstrzygnięcia merytoryczne w sprawach będących przedmiotem obrad rada, podejmuje w formie uchwał.

§ 32. 1. Uchwały są odrębnymi dokumentami zawierającymi:

a)  tytuł, datę i numer,

b) podstawę prawną,

c)  określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za nadzór nad jej realizacją,

d) przepisy przejściowe i derogacyjne, jeżeli istnieje taka konieczność.

2. Uchwała może zawierać uzasadnienie.

3. Uchwałę podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący, jeżeli przewodniczył obradom.

4. Uchwały podlegają ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie, chyba że rada bądź ustawy wymagają innego sposobu ogłoszenia uchwały.

5. Uchwały zawierające akty prawa miejscowego są podejmowane i ogłaszane na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawowymi.

6. Uchwały przekazuje się burmistrzowi w celu realizacji.

7. Kwestie proceduralne związane z obradami, rada rozstrzyga w głosowaniu odnotowywanym w protokole z obrad sesji rady.

§ 33. 1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez radę może wystąpić komisja, klub radnych, grupa co najmniej trzech radnych oraz burmistrz.

2. Projekt uchwały odpowiadający wymogom zawartym w § 32 ust. 1 powinien być przekazany na piśmie do biura rady w urzędzie w celu umieszczenia odpowiedniego punktu           w porządku obrad sesji. Przewodniczący przekazuje projekt do odpowiedniej komisji, a także burmistrzowi, w celu uzyskania opinii.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest odczytywana na sesji bezpośrednio po zapoznaniu rady z projektem uchwały.

4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, projekt uchwały nieobjęty porządkiem obrad, może być zgłoszony w czasie trwania sesji rady.

5. Po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwały, której projekt nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ustępie 2, radny lub burmistrz może wnieść o odesłanie projektu w celu zaopiniowania. Wniosek taki przewodniczący poddaje pod głosowanie. Odrzucenie przez radę wniosku o odesłanie w celu zaopiniowania oznacza zgodę rady na rozszerzenie porządku obrad o tę sprawę.

§ 34. Uchwały oraz rozstrzygnięcia kwestii proceduralnych rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 35. 1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów "za", która przewyższa o co najmniej jeden głos, liczbę głosów "przeciw".

2. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż wymagana jest liczba głosów "za" przewyższająca przynajmniej o jeden pozostałe ważnie oddane głosy.

§ 36. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważnie oddane uznaje się te, które oddano "za", "przeciwko" i "wstrzymujące się".

2. Głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem. Głosowanie imienne odbywa się na wniosek co najmniej połowy radnych obecnych na posiedzeniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Lista osób głosujących "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" jest załącznikiem do protokołu z sesji, z zaznaczeniem, do którego punktu porządku obrad się odnosi.

3. W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kartek. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z przyjętymi przez radę zasadami i na właściwych kartkach.

§ 37. 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący przy pomocy wiceprzewodniczącego.

2. Głosowanie imienne i tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powołana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków.

Rozdział VI

Komisje rady

§ 38. 1. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie komisji następuje w drodze uchwały rady.

2. Działalność komisji wygasa z upływem kadencji rady.

§ 39. 1. Rada tworzy i wybiera ze swojego grona komisje stałe, w tym komisję rewizyjną, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

2. Przewodniczących komisji oraz zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej powołuje rada.

3. Pozostałe komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego zwykłą większością głosów.

§ 40. Do zadań komisji należy:

  1.  Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w obrębie spraw, dla których komisję utworzono.

  2.  Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, burmistrza oraz przedkładanych przez członków komisji.

  3.  Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał.

  4.  Kontrola wykonania uchwał rady w zakresie kompetencji danej komisji.

§ 41. 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

a)  kontrola działalności burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy w zakresie realizacji dochodów i wydatków gminy pod względem formalnym i merytorycznym,

b) wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.

2. Komisja rewizyjna ponadto:

a)  opiniuje wnioski w sprawach określonych w ustawach,

b) przeprowadza kontrolę prawidłowości rozpatrywania skarg mieszkańców,

c)  sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa przez burmistrza i podległe mu jednostki.

 

3. Przy rozpatrywaniu przedłożonych materiałów, komisja rewizyjna może korzystać  z pomocy ekspertów.

§ 42.  Komisje pracują zgodnie ze sporządzonym przez siebie planem pracy.

§ 43. 1. Komisja działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek dzienny przewodniczący komisji lub jego zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

§ 44. 1. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach należących do jej kompetencji wówczas, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków komisji.

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym; przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

§ 45. 1. Czynności kontrolne komisja rewizyjna wykonuje poprzez:

a)  wgląd do ewidencji, planów pracy, sprawozdań oraz wszelkich innych akt i dokumentów dotyczących działalności kontrolowanej jednostki,

b) występowanie do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2. Osoby przeprowadzające kontrolę zobowiązane są powiadomić o tym burmistrza. W przypadku kontrolowania jednostek organizacyjnych gminy, powiadamia się również kierownika tej jednostki.

3. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki, z wyników kontroli sporządza się sprawozdanie, którego egzemplarz otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.

4. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, nie może powodować zakłóceń w toku pracy kontrolowanej jednostki oraz nie może naruszać przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej.

§ 46. 1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Komisje mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i mieszkańców gminy.

§ 47. 1. Skargę, której przedmiotem jest działalność burmistrza, przewodniczący rady kieruje do komisji rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawy przedkłada odpowiednie propozycje na sesji rady do akceptacji.

3. Jeżeli sprawa tego wymaga, przewodniczący rady przedstawia skargę na sesji rady z pominięciem trybu wskazanego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

4. Po zajęciu stanowiska przez radę, jej przewodniczący informuje skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 48. 1. Komisje, w zakresie swoich kompetencji przedkładają radzie opinie i wnioski wynikające z rozpatrywania sprawozdań burmistrza z wykonania budżetu.

2. Rada zajmuje stanowisko wobec sprawozdania burmistrza, podejmując uchwałę przyjmującą lub odrzucającą sprawozdanie. Rada może wskazać w uchwale kierunki i sposób poprawy gospodarki finansowej gminy.

§ 49. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Rozdział VII

Uprawnienia i obowiązki radnego

§ 50. 1. Aktywny udział w pracach rady jest prawem i obowiązkiem radnego.

2. Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców, zwłaszcza przez udział w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub mieszkańców gminy, przekazując interpelacje, wnioski i zapytania na posiedzeniach organów gminy lub innych właściwych organów. Radny ma obowiązek kierować się dobrem całej wspólnoty samorządowej gminy i nie jest związany instrukcjami wyborców.

3. Rada i komisja, których radny jest członkiem, może zlecić podjęcie szczegółowego postępowania (wykonania zadań) dla zbadania, zebrania materiałów i przedstawienia radzie opinii w konkretnej sprawie.

4. Każdy radny odbywa spotkania z mieszkańcami swojego okręgu, uczestnicząc zwłaszcza w zebraniach samorządu mieszkańców .

5. Radni przyjmują postulaty mieszkańców.

6. W miarę możliwości radni uczestniczą w zebraniach organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i samorządowych oraz organizacji gospodarczych na terenie gminy - na zaproszenie tych organizacji. Powinni także inicjować takie zebrania dla przedstawienia bieżących celów i zadań realizowanych przez radę, oraz dla zebrania opinii i wniosków dotyczących prac rady.

§ 51. 1. Radni stwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. W razie niemożności uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu komisji, radny powinien przed ich terminem lub nie później niż w ciągu trzech dni po ich odbyciu, usprawiedliwić swoją nieobecność przewodniczącemu rady lub przewodniczącemu komisji.

§ 52. 1. W zakresie i na zasadach ustalonych przepisami ustawowymi radni korzystają z ochrony prawnej, a w szczególności:

a)  ochronie podlega stosunek pracy radnego, w związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,

b) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

2. W zakresie i na zasadach ustalonych przepisami ustawowymi radni nie mogą:

a)  wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej gminy,

b) podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu,

c)  powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami, bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,

d) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności,

e)  być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pełnomocnikami handlowymi spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby,

f)  posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby.

3. Naruszenie zakazów, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu, powoduje skutki określone przepisami ustawowymi.

4. Na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawowymi, radni są obowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym.

§ 53. 1. Rada udziela radnym pomocy związanej z realizacją posiadanych przez nich praw i w uzasadnionych wypadkach podejmuje stosowne interwencje.

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną prawną i innymi uprawnieniami radnego, radni mogą zwracać się bezpośrednio na sesji rady.

3. Zajmując stanowisko w sprawie wniosku pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy z radnym, rada bada szczegółowo wszystkie okoliczności sprawy, a zwłaszcza obowiązana jest wysłuchać wyjaśnienia radnego.

4. Przewodniczący powiadamia pracodawcę o stanowisku rady w sprawie wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

5. Podstawę do czasowego zwolnienia radnego od pracy zawodowej, stanowi otrzymane przez niego zawiadomienie lub zaproszenie, zawierające określenie prac, które ma wykonać.

§ 54. Na zasadach ustalonych przez radę, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 55. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania  : „Tak mi dopomóż Bóg”

Rozdział VIII

Kluby radnych

 

§ 56. Radni mogą tworzyć kluby radnych, określane dalej jako „kluby”, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 57. 1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.

2.  Powstanie klubu musi być niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu rady.

3.  W zgłoszeniu podaje się :

a/  nazwę klubu,

b/  listę członków,

c/  imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4.  W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego rady.

§ 58. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów.

§ 59. 1. Kluby działają przez okres kadencji rady.

2.  Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

§ 60. 1. Kluby uchwalają własne regulaminy.

2.  Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

3. Przewodniczący klubów są zobowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów przewodniczącemu rady.

4.  Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 61. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze na zasadach ustalonych w Statucie.

2.  Kluby mogą swoje stanowisko przedstawiać na sesji rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.

§ 62. Na wniosek przewodniczących klubów, burmistrz zobowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Rozdział IX

Interpelacje i zapytania
§ 63. 1. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest burmistrz.

2. Interpelację składa się w urzędzie lub na sesji w punkcie "Interpelacje i zapytania". Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytanie.

§ 64. 1. Adresat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi ustnie, a jeżeli nie jest w stanie tego zrobić na sesji, to odpowiedzi udziela pisemnie najpóźniej do następnej sesji.                             

2.  Jeżeli radny nie jest zadowolony z treści udzielonej informacji, ma prawo żądać jej rozszerzenia na piśmie. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu interpelację i przewodniczącemu, który w punkcie interpelacje i zapytania informuje radę o złożonych odpowiedziach pisemnych na interpelacje zgłoszone na sesji oraz w okresie między sesjami.

§ 65. 1. Zapytania i wnioski składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytanie składa się na piśmie w urzędzie  lub ustnie, w punkcie poświęconym interpelacjom i wnioskom.

2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie burmistrz może upoważnić obecnego na sesji pracownika samorządowego; tryb ten odnosi się także do interpelacji.

3. Wobec niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi być ona udzielona zgłaszającemu na piśmie najpóźniej do następnej sesji.

4. Urząd prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań, w którym powinny być zawarte dokładne informacje o sposobie załatwienia i terminach. Do obowiązków właściwego pracownika urzędu należy zawiadamianie radnych o wpływających odpowiedziach.

Rozdział X

Obsługa organizacyjna rady

§ 66. 1. Obsługę rady, jej komisji oraz radnych zapewnia burmistrz przy pomocy urzędu.

2. Urząd gromadzi wszystkie dokumenty związane z działalnością rady, jej organów i radnych, a w szczególności:

a)  sporządza protokół z obrad sesji rady,

b) zapewnia techniczno-organizacyjną pomoc i dokumentację prac komisji,

c)  uczestniczy w przygotowaniu i przekazywaniu radnym materiałów związanych z zapowiedzianą sesją rady,

d) zapewnia niezbędną pomoc techniczną radnym w ich działalności wynikającej z wykonywania mandatu radnego,

e)  przyjmuje projekty uchwał rady złożone między sesjami,

f)  przyjmuje pisemne interpelacje i zapytania radnych,

g)  zawiadamia radnych o terminach interesujących ich posiedzeń,

h)  prowadzi korespondencję rady, jej organów i radnych,

i)   wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego rady.

CZĘŚĆ III

ORGAN WYKONAWCZY GMINY

Rozdział I

Burmistrz

§ 67. 1. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.

2. Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady lub wyboru go przez radę i upływa z dniem upływu kadencji rady.

3. Objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania o następującej treści: "Obejmując urząd burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

5. Po upływie kadencji burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

6. Wygaśnięcie mandatu burmistrza, w tym wskutek odwołania w drodze referendum, regulują ustawy.

 

§ 68. 1. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań burmistrza należy w szczególności:

a)  przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

b) określanie sposobu wykonywania uchwał,

c)  gospodarowanie mieniem komunalnym,

d) wykonywanie budżetu,

e)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie.

4. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Projekty uchwał przedkładane radzie przez burmistrza powinny być zaopiniowane przez radcę prawnego.

6. Burmistrz na każdej sesji zwyczajnej składa sprawozdanie o wykonywanych przez niego zadaniach między sesjami.

7. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji burmistrz może upoważnić swego zastępcę lub innych pracowników urzędu.

§ 69. Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

Rozdział II

Urząd miejski

§ 70. 1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu.

2. Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,  o ile przepisy ustawowe nie stanowią inaczej.

3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw gminy, w swoim imieniu, zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.

4. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

CZĘŚĆ IV

MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział I

Mienie komunalne

§ 71. 1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Organizacyjno-prawną formę prowadzenia działalności przez te jednostki określają organy gminy.

2. Mieniem komunalnym zarządzają organy gminy bądź inne powołane przez nie podmioty.

3. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

 

Rozdział II

Gospodarka finansowa

§ 72. 1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie swojego budżetu.

2. Budżet jest uchwalony na rok kalendarzowy.

3. Samorządowe jednostki pomocnicze nie tworzą własnego budżetu i prowadzą działalność finansową w zakresie określonym przez budżet gminy.

§ 73. 1. Projekt budżetu przygotowuje burmistrz.

2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami burmistrz przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

3. Rada gminy określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

4. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie.

§ 74. 1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz,  lub działający na podstawie jego upoważnienia zastępca burmistrza samodzielnie, albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobę.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza.

 

                                                                             Przewodniczy
                                                                            Rady Miejskiej
                                                                          /-/ Leszek Kurcin 

Załączniki

Statut GMZ_1_Mapa (756.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut GMZ_2_Herb (387.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut GMZ_3_Flaga (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut GMZ_4_Hejnał (261.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Janiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Janiak
Data wprowadzenia:2007-03-27 08:30:01
Opublikował:Wojciech Janiak
Data publikacji:2007-03-27 08:40:21
Ostatnia zmiana:2017-01-17 08:38:17
Ilość wyświetleń:18945

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij