001-10

nr 1/10 z dnia 04.01.10 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2010 r.,

obrazek

obrazek

002-10

nr 2/10 z dnia 04.01.10 r. – w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

003-10

nr 3/10 z dnia 11.01.10 r. – w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami,

obrazek

obrazek

004-10

nr 4/10 z dnia 13.01.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Panny Marii, oznaczonej jako działka nr 172/3 o powierzchni 207 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową,

obrazek

obrazek

005-10

nr 5/10 z dnia 13.01.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działki w obr. 89 oznaczonej nr 11/6 o powierzchni 654 m2, położonej przy ul. Jana Kocika, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

006-10

nr 6/10 z dnia 13.01.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działki w obr. 89 oznaczonej nr 11/5 o powierzchni 879 m2, położonej przy ul. Jana Kocika, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

007-10

nr 7/10 z dnia 13.01.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działki w obr. 89 oznaczonej nr 11/4 o powierzchni 696 m2, położonej przy ul. Jana Kocika, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

008-10

nr 8/10 z dnia 13.01.10 r. – w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w ramach przysługującego odszkodowania – wyrażające zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 88, oznaczonej jako działka nr 131/46 o powierzchni 96 m2 – za przysługujące odszkodowanie za przejętą z mocy prawa działkę drogową nr 156/57 o powierzchni 771 m2,

obrazek

obrazek

009-10

nr 9/10 z dnia 14.01.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pn. „Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Norwida w Złotowie”.

obrazek

obrazek

010-10

nr 10/10 z dnia 19.01.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek


nr 11/10 z dnia 21.01.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 782 o powierzchni 390 m2, położonej w obr. 93 przy ul. Jaśminowej w Złotowie, stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów w użytkowaniu wieczystym Inwestbud System sp. z o.o. w Warszawie,012-10

nr 12/10 z dnia 01.02.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Panny Marii, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, oznaczonej jako działka nr 172/6 o powierzchni 192 m2 (traci moc zarządzenie Nr 4/10 z dnia 13 stycznia 2010 r.),

obrazek

obrazek

013-10

nr 13/10 z dnia 03.02.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty drogowe – przebudowa drogi gminnej nr 120100 – ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie”,

obrazek

obrazek

014-10

nr 14/10 z dnia 15.02.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty drogowe – budowa, przebudowa dróg gminnych – ulic: Spichrzowa II i Podolska w Złotowie”,

obrazek

obrazek

015-10

nr 15/10 z dnia 15.02.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty drogowe – przebudowa drogi gminnej nr 120016 – ulicy Dwór Złotowski w Złotowie”,

obrazek

obrazek

016-10

nr 16/10 z dnia 15.02.10 r. – w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r.,

obrazek

obrazek

017-10

nr 17/10 z dnia 16.02.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

018-10

nr 18/10 z dnia 19.02.10 r. – w sprawie zmiany zarządzenia nr 59 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie,

obrazek

obrazek

019-10

nr 19/10 z dnia 22.02.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej, oznaczonej jako działka nr nr 263/14, 260/5, 259/8 o łącznej powierzchni 41 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr nr 263/1, 260/1, 259/4, 259/5 przy ul. Szpitalnej 18A (traci moc zarządzenie Nr 155/09 z dnia 09 grudnia 2009 r.),

obrazek

obrazek

020-10

nr 20/10 z dnia 22.02.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Półwiejskiej, oznaczonej jako działka nr 192/2 o powierzchni 5 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 191 przy ul. Półwiejskiej 3,

obrazek

obrazek

021-10

nr 21/10 z dnia 25.02.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. “Roboty elektryczne – budowa oświetlenia terenu zielonego (drogi piesze) w Złotowie – rejon ulic: Zamkowa, Promykowa, Hubego, 8-go Marca – etap I,

obrazek

obrazek

021a-10

nr 21a/10 z dnia 26.02.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. “Dostawa oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie miaasta Złotowa”,

obrazek

obrazek

022-10

nr 22/10 z dnia 26.02.10 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za IV kwartały 2009 r.,

obrazek

obrazek

023-10

nr 23/10 z dnia 26.02.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

024-10

nr 24/10 z dnia 26.02.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotowa Nr 65/09 w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złotowie”,

obrazek

obrazek

025-10

nr 25/10 z dnia 26.02.10 r. – w sprawie zmiany Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

026-10

nr 26/10 z dnia 28.02.10 r. – w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotowie”,

obrazek

obrazek


nr 27/10 z dnia 02.03.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki niezabudowanej, oznaczonej nr 2/11 o powierzchni 984 m2028-10

nr 28/10 z dnia 02.03.10 r. – w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego miedzy ul. Melchiora Wańkowicza a ul. Władysława Stanisława Reymonta,

obrazek

obrazek


nr 29/10 z dnia 04.03.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki niezabudowanej, oznaczonej nr 1027 o powierzchni 611 m2, nr 30/10 z dnia 05.03.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,030-10

nr 30/10 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów.

obrazek

obrazek

031-10

nr 31/10 z dnia 08.03.10 r. – o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 25/10 w sprawie zmiany Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotowie.

obrazek

obrazek

032-10

nr 32/10 z dnia 11.03.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. “Roboty budowlane – budowa skansenu – zagrody krajeńskiej w Złotowie”.

obrazek

obrazek


nr 33/10 z dnia 12.03.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. W. Witosa, oznaczonej jako działka nr 511/1 o powierzchni 83 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 35 – ul. Witosa 61,034-10

nr 34/10 z dnia 12.03.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działki w obr. 93, oznaczonej jako działka nr 199/1/1 o powierzchni 943 m2, położonej przy Placu Kościuszki 6, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

035-10

nr 35/10 z dnia 12.03.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

036-10

nr 36/10 z dnia 15.03.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej, oznaczonej jako działka nr: 131/2, 132/1, 132/3, 133/2, 133/5 o łącznej powierzchni 2.993 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazek

obrazek

037-10

nr 37/10 z dnia 16.03.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na rezerwację miejsc do handlowania na targowisku miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

038-10

nr 38/10 z dnia 17.03.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Kujańskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą, oznaczonej jako działka nr 246 o powierzchni 1.782 m2,

obrazek

obrazek

039-10

nr 39/10 z dnia 17.03.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Kujańskiej, oznaczonej jako działka nr 113/5 o powierzchni 410 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej,

obrazek

obrazek

040-10

nr 40/10 z dnia 17.03.10 r. – w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętność stosowania w praktyce wiedzy przez pracownika na stanowisku audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek


nr 41/10 z dnia 18.03.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 92/4 o powierzchni 108 m2, położonej w obr. 87 przy ul. Dworzaczka,
nr 42/10 z dnia 19.03.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki niezabudowanej, oznaczonej nr 216/52 o powierzchni 146 m2, zbywanej wraz z udziałem w działkach nr: 217/2, 216/43, 216/46 i 216/54 o łącznej powierzchni 666 m2, położonej przy ul. Mickiewicza043_1-10

043_2-10

nr 43/10 z dnia 19.03.10 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2009 rok,

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

044-10

nr 44/10 z dnia 22.03.10 r. – w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie,

obrazek

obrazek


nr 45/10 z dnia 22.03.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Chojnickiej i Jana Kocika, oznaczonej jako działki nr 2/10 i 2/24 o łącznej powierzchni 318 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posesji zabudowanej przy ul. Chojnickiej 24,046-10

nr 46/10 z dnia 25.03.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działki w obr. 87, oznaczonej jako działka nr 166/4 o powierzchni 342 m2, położonej przy ul. Garncarskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

047-10

nr 47/10 z dnia 25.03.10 r. – w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wyrażające zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej, oznaczonej jako działka nr 131/46 o powierzchni 96 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 156/58 i 156/21 – ul. Kolejowa 11,

obrazek

obrazek

048-10

nr 48/10 z dnia 25.03.10 r. – w sprawie zamiany nieruchomości – wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obr. 88, oznaczonych jako działki: w rejonie ul. Staszica, oznaczonej jako działka nr 277/1 o powierzchni 225 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów – na nieruchomość położoną w rejonie ul. Staszica, oznaczoną jako działka nr 276/2 o powierzchni 224 m2,

obrazek

obrazek


nr 49/10 z dnia 25.03.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów, w ramach przysługującego odszkodowania – wyrażające zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości położonych w obr. 89, oznaczonych jako działki nr 11/16 o powierzchni 241 m2, nr 11/18 o powierzchni 270 m2 oraz nr 11/20 o powierzchni 221 m2,050-10

nr 50/10 z dnia 29.03.10 r. – w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,

obrazek

obrazek

051-10

nr 51/10 z dnia 29.03.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty elektryczne – budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Szpitalna i Kolejowa w Złotowie”,

obrazek

obrazek

052-10

nr 52/10 z dnia 29.03.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Dostawa i montaż dwóch fontann pływających na Jeziorze Miejskim w Złotowie”,

obrazek

obrazek

053-10

nr 53/10 z dnia 31.03.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

054-10

nr 54/10 z dnia 12.04.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Remont chodnika i budowa zatoki autobusowej przy ul. Partyzantów w Złotowie”,

obrazek

obrazek

055-10

nr 55/10 z dnia 12.04.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Złotowie”,

obrazek

obrazek

056_1-10

056_2-10

nr 56/10 z dnia 12.04.10 r. – w sprawie przyjęcia karty audytu oraz procedur audytu wewnętrznego,

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

057-10

nr 57/10 z dnia 16.04.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 19 kwietnia 2010 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szpitalnej, oznaczonej jako działka nr 255/22 o powierzchni 21 m2, przeznaczonej pod zabudowę garażową.

obrazek

obrazek


nr 58/10 z dnia 21.04.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 393 o powierzchni 636 m2, położonej w obr. 92 przy ul. Jeziornej, stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów
nr 59/10 z dnia 21.04.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 1028 o powierzchni 613 m2, położonej w obr. 93 przy ul. Bytomiaków, stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów w użytkowaniu wieczystym INWESTBUD System Spółka z o.o. w Warszawie,060-10

nr 60/10 z dnia 26.04.10 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I kwartał 2010 r.,

obrazek

obrazek

061-10

nr 61/10 z dnia 23.04.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 32/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „Roboty budowlane – budowa skansenu – zagrody krajeńskiej w Złotowie”,

obrazek

obrazek

062-10

nr 62/10 z dnia 23.04.10 r. – w sprawie zmniejszenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

063-10

nr 63/10 z dnia 26.04.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, obejmującej działki w obr. 87 nr 168/3 i 166/4 o łącznej powierzchni 537 m2, położonych przy ul. Garncarsakiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

064-10

nr 64/10 z dnia 27.04.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy Placu Kościuszki 13A w obr. 87, oznaczonej jako działka nr 89/3 o powierzchni 34 m2,

obrazek

obrazek

065-10

nr 65/10 z dnia 30.04.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

066-10

nr 66/10 z dnia 30.04.10 r. – w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

obrazek

obrazek

067-10

nr 67/10 z dnia 30.04.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 54/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na „Roboty drogowe – remont chodnika i budowa zatoki autobusowej przy ul. Partyzantów w Złotowie”,

obrazek

obrazek

068-10

nr 68/10 z dnia 30.04.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

069-10

nr 69/10 z dnia 05.05.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 07.05.2010 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Panny Marii, oznaczonej jako działka nr 172/6 o powierzchni 192 m2, przeznaczonej pod zabudowę usługową oraz lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 71,08 m2 przy ul. Królowej Jadwigi 26 wraz z udziałem w prawie własności gruntu,

obrazek

obrazek

070-10

nr 70/10 z dnia 07.05.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 55/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Złotowie”,

obrazek

obrazek

071-10

nr 71/10 z dnia 07.05.10 r. – w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury,

obrazek

obrazek

072-10

nr 72/10 z dnia 05.05.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów.

obrazek

obrazek

073-10

nr 73/10 z dnia 24.05.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Widokowej, oznaczonej jako działka nr 279/3 i 279/4 o łącznej powierzchni 11.338 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazek

obrazek

074-10

nr 74/10 z dnia 24.05.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej, oznaczonej jako działka nr 190/6 o powierzchni 7.776 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazek

obrazek

075-10

nr 75/10 z dnia 25.05.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty budowlane – budowa zjazdu i zejścia nr 6 do ciągu pieszo – rowerowego nad Jeziorem Miejskim w Złotowie”,

obrazek

obrazek

076-10

nr 76/10 z dnia 25.05.10 r. – w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

077-10

nr 77/10 z dnia 25.05.10 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej dotyczącej mienia ogólnonarodowego przejętego z mocy prawa przez Gminę Miasto Złotów od Wojewody Wielkopolskiego na mocy uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr IX/48/90 z dnia 6 grudnia 1990 r.,

obrazek

obrazek

078-10

nr 78/10 z dnia 26.05.10 r. – w sprawie podania do publicznej wiadomości danych za rok 2009 (dotyczy wykonania budżetu za 2009 r., w tym kwota deficytu, nadwyżki, udzielonych i otrzymanych kwot dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, poręczeń gwarancji, ulg, odroczeń lub umorzeń, rozłożenia spłat na raty, udzielonej pomocy publicznej),

obrazek

obrazek

079-10

nr 79/10 z dnia 26.05.10 r. – w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. informacji publicznej i promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

080-10

nr 80/10 z dnia 26.05.10 r. – w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. kadrowo – płacowych w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

081-10

nr 81/10 z dnia 26.05.10 r. – w sprawie powołania lidera gminnego do wykonywania zadań z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego 2010,

obrazek

obrazek

082-10

nr 82/10 z dnia 31.05.10 r. – w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku,

obrazek

obrazek

083-10

nr 83/10 z dnia 31.05.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

084-10

nr 84/10 z dnia 09.06.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 24 czerwca 2010 r. na wydzierżawienie terenu przy Placu Padewskiego na prowadzenie sprzedaży i podawanie piwa w czasie Euro-Eco Meetingu w dniach 2 – 4 lipca 2010 r.,

obrazek

obrazek

085-10

nr 85/10 z dnia 09.06.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiego, oznaczonej jako działka nr 12/1 i 12/2 o łącznej powierzchni 279 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazek

obrazek

086-10

nr 86/10 z dnia 09.06.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działki zabudowanej w obr. 87, oznaczonej nr 145/3 o powierzchni 375 m2, położonej przy ul. Stary Rynek 4,

obrazek

obrazek

087-10

nr 87/10 z dnia 09.06.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż pomieszczenia oznaczonego w inwentaryzacji nr 4 o powierzchni użytkowej 11,1 m2 wraz z udziałem w budynku i gruncie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 5, w nieruchomości położonej przy Al. Piasta 55, oznaczonej jako działka nr 298/4 o powierzchni 971 m2,

obrazek

obrazek

088-10

nr 88/10 z dnia 11.06.10 r. – w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie przy ul. 8 Marca 16,

obrazek

obrazek

089-10

nr 89/10 z dnia 11.06.10 r. – w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie przy ul. 8 Marca 16,

obrazek

obrazek

090-10

nr 90/10 z dnia 11.06.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj, rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działek niezabudowanych, nieruchomości oznaczonych nr 131/95 i 131/96 o łącznej powierzchni 1.410 m2, położonych w rejonie ul. Norwida, której użytkownikiem wieczystym jest PPHU „TERG” T. Grzebita sp.j. z siedzibą w Złotowie, zbywanych warunkową umową sprzedaży na rzecz „LIDL Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach,

obrazek

obrazek

091_1-10

091_2-10

nr 91/10 z dnia 14.06.10 r. – w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Złotowie,

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

092-10

nr 92/10 z dnia 14.06.10 r. – w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz zasad jej stosowania,

obrazek

obrazek

093-10

nr 93/10 z dnia 16.06.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 52/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Dostawa i montaż dwóch fontann pływających na Jeziorze Miejskim w Złotowie”.

obrazek

obrazek

094-10

nr 94/10 z dnia 17.06.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

095-10

nr 95/10 z dnia 19.06.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotowa Nr 82/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku,

obrazek

obrazek

096-10

nr 96/10 z dnia 25.06.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Złotowa Nr 82/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku,

obrazek

obrazek

097-10

nr 97/10 z dnia 28.06.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 88 oznaczonej jako działki nr 6/8, 23/8 o łącznej powierzchni 11 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 23/4 – al. Mickiewicza 4,

obrazek

obrazek

098-10

nr 98/10 z dnia 28.06.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 88 oznaczonej jako zabudowane działki nr 7/18, 8/9 o łącznej powierzchni 14 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 22/2 – al. Mickiewicza 5a,

obrazek

obrazek

099-10

nr 99/10 z dnia 28.06.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 88 oznaczonej jako niezabudowana działka nr 23/7 o powierzchni 20 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 22/1 – al. Mickiewicza 5,

obrazek

obrazek

100-10

nr 100/10 z dnia 30.06.10 r. – w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego” finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO),

obrazek

obrazek

101_1-10

101_2-10

nr 101/10 z dnia 30.06.10 r. – w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

102-10

nr 102/10 z dnia 30.06.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

103-10

nr 103/10 z dnia 09.07.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty drogowe – remont chodnika i wymiana oświetlenia ulicznego przy Placu Kościuszki w Złotowie”,

obrazek

obrazek

104-10

nr 104/10 z dnia 14.07.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty budowlane – ocieplenie budynku użyteczności publicznej w Złotowie, ul. Hubego 1 – I etap wymiana stolarki”,

obrazek

obrazek

105-10

nr 105/10 z dnia 19.07.10 r. – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie (p. Marioli Mirr),

obrazek

obrazek

106-10

nr 106/10 z dnia 19.07.10 r. – w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie p. Gabrieli Burdziak),

obrazek

obrazek

107-10

nr 107/10 z dnia 19.07.10 r. – w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie (p. Zofii Korpusik-Jelonkowej),

obrazek

obrazek

108-10

nr 108/10 z dnia 19.07.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 19 lipca 2010 r. na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 71,08 m2 wraz z prawem własności w części gruntu, oznaczonego nr 189/2 o pow. 449 m2 przy ul. Królowej Jadwigi 26,

obrazek

obrazek

109-10

nr 109/10 z dnia 20.07.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty budowlane – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza przy ul. Spichrzowej w Złotowie”,

obrazek

obrazek

110-10

nr 110/10 z dnia 20.07.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty elektryczne – przebudowa oświetlenia ulicznego i linii napowietrznej w Złotowie – ul. ks. dr Domańskiego”,

obrazek

obrazek

111-10

nr 111/10 z dnia 21.07.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty budowlane – budowa i przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Złotowie – etap III”,

obrazek

obrazek

112-10

nr 112/10 z dnia 21.07.10 r. – w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym, 2010/2011,

obrazek

obrazek

113-10

nr 113/10 z dnia 22.07.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty drogowe – budowa i budowa chodnika w ciągu ulicy Reymonta w Złotowie – I etap”,

obrazek

obrazek

114-10

nr 114/10 z dnia 23.07.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul. Obrońców Warszawy, z przeznaczeniem pod zabudowę domem mieszkalnym, oznaczonych jako działki nr: 8/9, 8/11, 8/12, 8/14 o łącznej powierzchni 1.144 m2 wraz z udziałem w 1 części w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 8/13, 9/8 i 10/5, 9/6, 9/7 o łącznej powierzchni 995 m2 wraz z udziałem w 1 części w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 8/13, 9/8 i 10/5,oraz sprzedaż wewnętrznej drogi dojazdowej, której zbycie następuje w udziałach po 1 części – 8/13, 9/8 i 10/5 o łącznej powierzchni 298 m2,

obrazek

obrazek

115-10

nr 115/10 z dnia 23.07.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na bezprzetargową sprzedaż udziału 1 części w nieruchomości, stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w rejonie ul. Obrońców Warszawy, oznaczonej jako działka nr: 8/13, 9/8 i 10/5 o łącznej powierzchni 298 m2 z przeznaczeniem na dojazd/poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – właściciela, działek nr: 11/1, 11/3 i 12/2,

obrazek

obrazek

116-10

nr 116/10 z dnia 23.07.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej, oznaczonej jako działka nr 211/2 o powierzchni 713 m2, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazek

obrazek

117-10

nr 117/10 z dnia 27.07.10 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za II kwartał 2010 r.,

obrazek

obrazek

118-10

nr 118/10 z dnia 30.07.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

119-10

nr 119/10 z dnia 04.08.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 110/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty elektryczne – przebudowa oświetlenia ulicznego i linii napowietrznej w Złotowie – ul. ks. dr Domańskiego”,

obrazek

obrazek

120-10

nr 120/10 z dnia 05.08.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 109/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty budowlane – przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza przy ul. Spichrzowej w Złotowie”,

obrazek

obrazek

121-10

nr 121/10 z dnia 05.08.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 111/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty budowlane – budowa i przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Złotowie – etap III”,

obrazek

obrazek

122-10

nr 122/10 z dnia 05.08.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 113/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty drogowe – budowa i budowa chodnika w ciągu ulicy Reymonta w Złotowie – I etap”,

obrazek

obrazek

123-10

nr 123/10 z dnia 09.08.10 r. – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Barbary Leszczyńskiej, nauczyciela pedagoga i logopedy ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

obrazek

obrazek

124-10

nr 124/10 z dnia 11.08.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 11 sierpnia 2010 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 113,69 m2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,

obrazek

obrazek

125-10

nr 125/10 z dnia 16.08.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty budowlane – budowa kładki przez rzekę Głomia, platformy widokowej oraz pomostu dla łodzi na Jez. Miejskim w Złotowie”,

obrazek

obrazek

126-10

nr 126/10 z dnia 17.08.10 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2010 r.

obrazek

obrazek

127-10

nr 127/10 z dnia 27.08.10 r. – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2010 r.,

obrazek

obrazek

128-10

nr 128/10 z dnia 27.08.10 r. – w sprawie ustalenia trybu pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

129-10

nr 129/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie wniesienia aportem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na wniesienie aportem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, obejmującej działki w obr. 88 oznaczone numerami: 221/18 o pow. 1.892 m2 i 216/63 o pow. 213 m2, o łącznej pow. 2.105 m2 do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Złotowie,

obrazek

obrazek

130-10

nr 130/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych, obejmujących działki w obr. 93 oznaczonych numerami: 221/2 i 222/5 o pow. 480 m2, 221/3 i 222/6 o pow. 367 m2, położonych przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

131-10

nr 131/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę w obr. 93 oznaczonej numerem 224/4 o pow. 508 m2, położonej przy ul. Mokrej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

132-10

nr 132/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę w obr. 87 oznaczonej numerem 193/5 o pow. 584 m2, położonej przy ul. Wojska Polskiego z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe z obowiązkiem rozbiórki istniejącej zabudowy (nieruchomość obciążona jest służebnością dojścia /dojazdu na rzecz działek nr 193/2 i 193/4),

obrazek

obrazek

133-10

nr 133/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych, obejmujących działki w obr. 93 oznaczonych numerami: 212/4 o pow. 454 m2, 729/4 o pow. 312 m2, 728/2 o pow. 251 m2, 1214/2 o pow. 475 m2 położonych przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

134-10

nr 134/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działki w obr. 93 oznaczonej nr 588 o pow. 555 m2, położonej przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

135-10

nr 135/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego i ponownego ustalenia udziału w częściach wspólnych budynku i gruncie – dotyczącej sprostowania powierzchni użytkowej lokalu nr 1 przy ul. Królowej Jadwigi 26 oraz udziału w prawie własności budynku i gruncie,

obrazek

obrazek

136-10

nr 136/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż, w formie przetargu nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 19 w nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 5 wraz z udziałem w gruncie, oznaczonego jako działka nr 200/12 o pow. 853 m2,

obrazek

obrazek

137-10

nr 137/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działki w obr. 87, oznaczonej nr 182/1 o pow. 275 m2 położonej przy ul. Podolskiej, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

138-10

nr 138/10 z dnia 31.08.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

139-10

nr 139/10 z dnia 27.08.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na usługę p.n. „Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Złotów w roku 2010”,

obrazek

obrazek

140-10

nr 140/10 z dnia 07.09.10 r. – w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowo-płacowych w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

141-10

nr 141/10 z dnia 09.09.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

142-10

nr 142/10 z dnia 10.09.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działek niezabudowanych, oznaczonych nr 142/7 o pow. 919 m2 i nr 160/6 o pow. 2.387 m2, położonych w rejonie ul. Kujańskiej, której użytkownikiem wieczystym jest „UNIMETAL” Spółka z o.o. w Złotowie, zbywanych warunkową umową sprzedaży na rzecz „TERG” Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie,

obrazek

obrazek

143-10

nr 143/10 z dnia 10.09.10 r. – w sprawie wycofania ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – w budynku przy Placu Wolności 9 wraz z prawem użytkowania wieczystego części gruntu, oznaczonego jako działka nr 219 o pow. 329 m2,

obrazek

obrazek

144-10

nr 144/10 z dnia 10.09.10 r. – w sprawie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 103/09 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Złotowie”,

obrazek

obrazek

145-10

nr 145/10 z dnia 17.09.10 r. – w sprawie stwierdzenia zgodności planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2015 przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie,

obrazek

obrazek

146-10

nr 146/10 z dnia 17.09.10 r. – w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2010 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w dziedzinie nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

obrazek

obrazek

147-10

nr 147/10 z dnia 20.09.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty drogowe – budowa ulicy Ogrodowej w Złotowie – I etap”,

obrazek

obrazek

148-10

nr 148/10 z dnia 21.09.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 22 września 2010 r. na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w rejonie ul. Obrońców Warszawy, oznaczonych jako działki nr: 8/9, 8/11, 8/12, 8/14 o powierzchni 1.144 m2 wraz z udziałem w 1 części w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 8/13, 9/8 i 10/5, 9/6, 9/7 o łącznej powierzchni 995 m2 wraz z udziałem w 1 części w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działki nr 8/13, 9/8 i 10/5,

obrazek

obrazek

149-10

nr 149/10 z dnia 21.09.10 r. – w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych,

obrazek

obrazek

150-10

nr 150/10 z dnia 23.09.10 r. – o zmianie zarządzenia Nr 127/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych,

obrazek

obrazek

151-10

nr 151/10 z dnia 23.09.10 r. – w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy przez pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim,

obrazek

obrazek

152-10

nr 152/10 z dnia 24.09.10 r. – w sprawie wniesienia aportem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na wniesienie aportem prawa własności nieruchomości gruntowej, obejmującej działki w obr. 88 oznaczone numerami: 221/18 o pow. 1.892 m2 i 216/63 o pow. 213 m2, o łącznej o pow. 2.105 m2 – do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Złotowie,

obrazek

obrazek

153-10

nr 153/10 z dnia 28.09.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

154-10

nr 154/10 z dnia 29.09.10 r. – w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2010 r.,

obrazek

obrazek

155-10

nr 155/10 z dnia 29.09.10 r. – w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Miasta Złotów w 2010 roku,

obrazek

obrazek


nr 156/10 z dnia 30.09.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,157-10

nr 157/10 z dnia 01.10.10 r. – o zmianie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa Nr 65/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Złotowie”,

obrazek

obrazek

158-10

nr 158/10 z dnia 01.10.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 04 października 2010 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych:

w rejonie ulic: Plac Kościuszki – Panny Marii, działka nr 199/1 o powierzchni 943 m2 z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

ul. Jastrowskiej, działki nr 236 i nr 237 o łącznej powierzchni 553 m2, z przeznaczeniem pod zabudowę usługami gastronomicznymi,

obrazek

obrazek

159-10

nr 159/10 z dnia 05.10.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 87, oznaczonej jako działka nr 90/3 o powierzchni 48 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 90/1 – pl. Kościuszki 12, w celu dobudowy pomieszczeń biurowo – magazynowych dla potrzeb lokalu użytkowego nr 3,

obrazek

obrazek

160-10

nr 160/10 z dnia 05.10.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 87, oznaczonej jako działka nr 110/2 o powierzchni 100 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 111 – ul. Wawrzyniaka 8,

obrazek

obrazek

161-10

nr 161/10 z dnia 05.10.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 87, oznaczonej jako działka nr 92/8 o powierzchni 82 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 92/4 – ul. Dworzaczka 12a,

obrazek

obrazek

162-10

nr 162/10 z dnia 05.10.10 r. – w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Miasta Złotów – wyrażające wolę nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7/4 o powierzchni 174 m2 w obr. 87, z przeznaczeniem na promenadę,

obrazek

obrazek

163-10

nr 163/10 z dnia 05.10.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 87, oznaczonej jako działki nr 109/1 i 110/1 o łącznej powierzchni 274 m2, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 109/2 – ul. Wawrzyniaka 6,

obrazek

obrazek

164-10

nr 164/10 z dnia 07.10.10 r. – w sprawie wskazania członka Komitetu do spraw wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

obrazek

obrazek

165-10

nr 165/10 z dnia 11.10.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

166-10

nr 166/10 z dnia 13.10.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Roboty drogowe – budowa ulicy Ogrodowej w Złotowie – I etap”.

obrazek

obrazek

167-10

nr 167/10 z dnia 15.10.10 r. – w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na 2011 r.”,

obrazek

obrazek

168-10

nr 168/10 z dnia 18.10.10 r. – w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

169-10

nr 169/10 z dnia 18.10.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 20 października 2010 r. na sprzedaż nieruchomości położonej przy Al. Piasta 3 stanowiącej wyodrębniony lokal mieszkalnym nr 3 z pomieszczeniami przynależnymi wraz z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu, oznaczonego jako działka nr 175/1 o powierzchni 698 m2,

obrazek

obrazek

170-10

nr 170/10 z dnia 18.10.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

171-10

nr 171/10 z dnia 21.10.10 r. – w sprawie deratyzacji,

obrazek

obrazek

172-10

nr 172/10 z dnia 25.10.10 r. – o zmianie Zarządzenia nr 139/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 7 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu,

obrazek

obrazek

173-10

nr 173 /10 z dnia 25.10.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działek w obr. 90 oznaczonych jako działki: nr 10/7 o powierzchni 1.059 m2, nr 10/8 o powierzchni 886 m2, położonych przy ul. Piaskowej – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

174-10

nr 174 /10 z dnia 25.10.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż działek w obr. 90, oznaczonych jako działki: nr 10/5 o powierzchni 866 m2, nr 10/6 o powierzchni 820 m2, nr 8/15 o powierzchni 991 m2, nr 8/18 o powierzchni 1.003 m2, położonych w rejonie ul. Głębinowej - z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową,

obrazek

obrazek

175-10

nr 175 /10 z dnia 25.10.10 r. – w sprawie zamiany nieruchomości wyrażające zgodę na zamianę nieruchomości położonych w br. 92, oznaczonych jako działki: w rejonie ul. Wioślarskiej, oznaczonej jako działka nr 296/8 o powierzchni 2.362 m2, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów na nieruchomość położoną w rejonie ul. Wioślarskiej, oznaczoną jako działka nr 296/1 o powierzchni 2.390 m2, której użytkownikiem jest „AMAJ” Spółka Jawna z siedzibą w Złotowie,

obrazek

obrazek

176-10

nr 176 /10 z dnia 25.10.10 r. – w sprawie wynagradzania ekspertów biorących udział w posiedzeniach komisji przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego,

obrazek

obrazek

177-10

nr 177 /10 z dnia 26.10.10 r. – w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

178-10

nr 178 /10 z dnia 26.10.10 r. – w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i stawki czynszu za lokale socjalne w zasobach mienia komunalnego Gminy Miasto Złotów w okresi8e od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,

obrazek

obrazek

179-10

nr 179 /10 z dnia 26.10.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

180-10

nr 180 /10 z dnia 29.10.10 r. – w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za III kwartały 2010 r.,

obrazek

obrazek


nr 181 /10 z dnia 29.10.10 r. – w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Złotowie,182-10

nr 182 /10 z dnia 29.10.10 r. – w sprawie sprostowania oczywistej omyłki i zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, ponownego ustalenia udziału w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu,

obrazek

obrazek

183-10

nr 183 /10 z dnia 29.10.10 r. – w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych,

obrazek

obrazek

184-10

nr 184 /10 z dnia 03.11.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym, oznaczonej nr 284/6 o powierzchni 613 m2, położonej przy ul. St. Staszica,

obrazek

obrazek

185-10

nr 185 /10 z dnia 03.11.10 r. – w sprawie rezygnacji z przysługującego prawa odkupu – dotyczące rezygnacji z wykonania prawa odkupu działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym, oznaczonej nr 284/6 o powierzchni 613 m2, położonej przy ul. St. Staszica,

obrazek

obrazek

186-10

nr 186 /10 z dnia 05.11.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

187-10

nr 187 /10 z dnia 10.11.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej przy Al. Piasta 28, oznaczonej jako działka nr nr 37/4, 38/3, 37/6 o łącznej powierzchni 320 m2 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,

obrazek

obrazek

188-10

nr 188 /10 z dnia 10.11.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na wydzierżawienie przez jednostkę zarządzającą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, lokalu użytkowego o powierzchni 593,75 m2 w nieruchomości położonej przy Al. Piasta 26, oznaczonej jako działka nr nr 34, 35, 37/5 i 40/1 o powierzchni 8.992 m2,

obrazek

obrazek

189-10

nr 189/10 z dnia 10.11.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 10 listopada 2010 r. na dzierżawę lokali użytkowych o pow. 35,78 m2 i o pow. 38,60 m2, położonych przy ul. Boh. Westerplatte 19B oraz na dzierżawę nieruchomości rolniczej dz. nr 23, położonej w rejonie ul. Powstańców o pow. 2,6760 ha,

obrazek

obrazek

190-10

nr 190/10 z dnia 10.11.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 15 listopada 2010 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Wojska Polskiego 30, oznaczonej jako działka nr 193/5 o pow. 584 m2 – obciążonej służebnością dojścia/dojazdu na rzecz działek 193/2 i 193/4, z obowiązkiem rozbiórki, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz lokalu mieszkalnego nr 19 o pow. użytkowej 35,06 m2 położonego przy ul. Słowackiego 5 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu,

obrazek

obrazek

191-10

nr 191/10 z dnia 10.11.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Rozbudowa krytej pływalni w Złotowie o część rehabilitacyjną”,

obrazek

obrazek

192-10

nr 192/10 z dnia 10.15.10 r. – w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2011,

obrazek

obrazek

193-10

nr 193/10 z dnia 15.11.10 r. – w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042,

obrazek

obrazek

194-10

nr 194/10 z dnia 15.11.10 r. – w sprawie okresowego powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Złotowa kierowania bieżącymi sprawami Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

195-10

nr 195/10 z dnia 15.11.10 r. – w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek
obrazek
obrazek

obrazek
obrazek
obrazek

196-10

nr 196/10 z dnia 18.11.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu działki niezabudowanej, oznaczonej nr 2/14 o powierzchni 372 m2, położonej przy ul. Brunona Radowskiego,

obrazek

obrazek

197-10

nr 197/10 z dnia 18.11.10 r. – w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych podmiotom określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów,

obrazek

obrazek

198-10

nr 198/10 z dnia 22.11.10 r. – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

obrazek

obrazek

199-10

nr 199/10 z dnia 30.11.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa”,

obrazek

obrazek

200-10

nr 200/10 z dnia 30.11.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,

obrazek

obrazek

201-10

nr 201/10 z dnia 02.12.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n.:

„Obsługa geodezyjna Gminy Miasto Złotów”,

„Wycena lokali, budynków i nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Miasto Złotów”,

Wykonywanie rzutów lokali, budynków wraz z pomieszczeniami przynależnymi na terenie Gminy Miasto Złotów”,

obrazek

obrazek

202-10

nr 202/10 z dnia 06.12.10 r. – w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonywania zadań z zakresu Narodowego Spisuy Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

obrazek

obrazek

203-10

nr 203/10 z dnia 13.12.10 r. – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu p.n. „Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa”,

obrazek

obrazek

204-10

nr 204/10 z dnia 13.12.10 r. – w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miejskiej Złotowa projektu uchwały Rady Miejskiej Złotowa w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

obrazek

obrazek

205-10

nr 205/10 z dnia 20.12.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Kujańskiej, oznaczonej jako działka nr 62/3 o powierzchni 79 m2 – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr nr 16/3, 17/22, 17/23,

obrazek

obrazek

206-10

nr 206/10 z dnia 20.12.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Kujańskiej, oznaczonej jako działka nr 62/2 o powierzchni 69 m2 – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr nr 16/5, 17/21, 17/30,

obrazek

obrazek

207-10

nr 207/10 z dnia 20.12.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. W. Witosa, oznaczonej jako działka nr 511/4 o powierzchni 11 m2 – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 86/3,

obrazek

obrazek

208-10

nr 208/10 z dnia 20.12.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej, oznaczonej jako działka nr 182/4 o powierzchni 712 m2 – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 182/1,

obrazek

obrazek

209-10

nr 209/10 z dnia 20.12.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. M. Kopernika 1 wraz z prawem użytkowania wieczystego części gruntu oznaczonego jako działka nr 100/12 i 100/13 o łącznej powierzchni 1.291 m2,

obrazek

obrazek


nr 210/10 z dnia 20.12.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w rejonie ul. Leśnej, oznaczonej jako działki nr 32/12 i nr 32/14 o łącznej powierzchni 12 m2 – na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu, z przeznaczeniem pod zabudowę kompaktowej stacji transformatorowej,211-10

nr 211/10 z dnia 20.12.10 r. – w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów – wyrażające zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w rejonie ul. Kujańskiej, oznaczonej jako działka nr 62/1 o powierzchni 49 m2 – z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr nr 17/20, 17/27,

obrazek

obrazek

212-10

nr 212/10 z dnia 27.12.10 r. – w sprawie pierwokupu, tj. rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 190/2 o powierzchni 4.000 m2, położonej w obr. 90 przy ul. Brzozowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów w użytkowaniu wieczystym Grupy Kapitałowej „DRUMET” S.A. w upadłości likwidowanej z siedzibą we Włocławku,

obrazek

obrazek

213-10

nr 213/10 z dnia 28.12.10 r. – w sprawie zmniejszenia wymiaru czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek

214-10

nr 214/10 z dnia 28.12.10 r. – w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy przez pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Złotowie,

obrazek

obrazek


nr 215/10 z dnia 18.12.10 r. – w sprawie aktualizacji „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – plan ewakuacji dla obiektu użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie”,
nr 216/10 z dnia 30.12.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,
nr 217/10 z dnia 31.12.10 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2010,218-10

nr 218/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. - w sprawie przyjęcia Planu Kontroli na 2011 rok

obrazek

obrazek