Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów są obowiązane do udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 12.09.2003 r. (II SAB 91/03) stowarzyszenia, które realizują cele i zadania o charakterze publicznym, mają obowiązek udzielania informacji publicznych. Zgodnie z art. 4 ustawy z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podmiotami zobowiązanymi do udzielania informacji publicznej są m.in. jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym. Jeżeli więc ze statutu stowarzyszenia wynika, iż realizuje ono takie cele i zadania, to ma obowiązek udzielania informacji o swojej działalności. Natomiast od osoby, która się o taką informację zwraca, nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ww. podmioty tworzą własne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają informacje podlegające udostępnieniu.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy podmioty, spełniające warunki określone w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o konieczności dostosowania swojej działalności do wymogów ustawy, pod rygorem odpowiedzialności określonej w niniejszej ustawie, tj. karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

Źródło: http://msport.gov.pl/zwiazki-sportowe-i-organizacje-pozarzadowe/479-Obowiazek-udzielania-informacji-publicznych