ANETA RYBAK
SKARBNIK GMINY

funkcja:          Skarbnik Gminy Miasta Złotów
adres:            Urząd Miejski w Złotowie, aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 26, I piętro
telefon:          67 263 26 40 wew. 13
fax:                 67 265 00 25 
e-mail:           skarbnik@zlotow.pl  
 

Kompetencje:                     

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 - planowanie potrzeb finansowych Gminy i tworzenie projektów budżetu Gminy;
 - inicjowanie działań koniecznych do uzyskania środków finansowych;
 - nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
 - sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz kontrolowanie wykorzystania dotacji z budżetu Gminy i wykonywanie budżetu Gminy;
 - bieżące informowanie o stanie realizacji budżetu;
 - nadzór nad wymiarem i poborem podatków i opłat;
 - kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Skarbnik pełni jednocześnie funkcję kierownika Referatu Finansów i Budżetu.
Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad podległymi bezpośrednio stanowiskami pracy:
1) Główna Księgowa;
2) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat;
3) stanowisko ds. windykacji;
4) stanowisko ds. księgowości podatkowej;
5) stanowisko ds. księgowości budżetowej;
6) stanowisko ds. księgowości budżetowej,
7) stanowisko ds. księgowości budżetowej.

W przypadku nieobecności Skarbnika zastępstwo pełni Główna Księgowa.

Godziny pracy i przyjmowania klientów urzędu przez kierownictwo Urzędu