MAŁGORZATA CHOŁODOWSKA 
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

 

funkcja:         Zastępca Burmistrza Miasta Złotowa
adres:           Urząd Miejski w Złotowie, aleja Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13, parter
telefon:          67 263 26 40
fax:                 67 265 00 25 
e-mail:           zastepca@zlotow.pl

Kompetencje:                       

Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Burmistrza.

Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wnikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, na podstawie upoważnienia Burmistrza.

Zastępca wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Burmistrza i w tym zakresie przysługuje mu prawo do podpisywania w imieniu Burmistrza zarządzeń.

Do zadań Zastępcy należy w szczególności sprawowanie nadzoru nad sprawami miasta dotyczącymi:
- oświaty;
- pozyskiwania funduszy;
- promocji miasta;
- sportu i turystyki;
- zarządzania kryzysowego,
- gospodarki mieszkaniowej;
- gospodarki nieruchomościami;
- zamówień publicznych;
- ochrony środowiska.

 

Zastępca sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych w następujących referatach:
1. Referat Rozwoju Lokalnego:
    1) stanowisko ds. oświaty i kultury;
    2) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy, sportu i turystyki;
    3) stanowisko ds. informacji publicznej i promocji gminy;
    4) stanowisko ds. alkoholowych i zarządzania kryzysowego;
2. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii:
    1) stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej;
    2) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami;
    3) stanowisko ds. zamówień publicznych;
    4) stanowisko ds. ochrony środowiska.

 

Godziny pracy i przyjmowania klientów urzędu przez kierownictwo Urzędu