nr XXVIII.222.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotów

nr XXVIII.223.2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

nr XXVIII.224.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025

nr XXVIII.225.2021  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025

nr XXVIII.226.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów

nr XXVIII.227.2021 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2021 rok”

nr XXVIII.228.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2022

nr XXVIII.229.2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w 2021 roku

nr XXVIII.230.2021 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2021

nr XXVIII.231.2021 w sprawie przekazania wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Złotowa

nr XXVIII.232.2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów

nr XXVIII.233.2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów

nr XXVIII.234.2021 o zmianie uchwały Nr II.6.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie

nr XXVIII.235.2021 o zmianie uchwały Nr II.9.2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasto Złotów jako członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

Stanowisko Nr 1.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Złotów do "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"

Głosowania XXVIII sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 24 marca 2021 r.