Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane murarsko - tynkarskie na budynku przy ul. Szkolnej 18 w Złotowie

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZGL.II.341/6/2009. Nazwa zadania: roboty murarsko - tynkarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 18 w Złotowie


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400 Złotów

Strona WWW

E-mail: mzgl.zlotow@ pro.onet.pl

Godziny urzędowania 7-15


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

Strona WWW.bip.zlotow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie - nieodpłatnie.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

wg przedmiaru robót i specyfikacji technicznej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


Wspólny Słownik Zamówień: kod 45000000-7, 45510000-2

roboty budowlane

V. Termin wykonania zamówienia:

30.09.2009 r


VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:


2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.


3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.


VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 900,00 , słownie złotych: dziewięćset 00/100 .


VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

cena 100


IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-04-15 do godz. 12-tej

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400 Złotów

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-04-15, o godz. 13-tej

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400 Złotów

Pokój nr 3

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-05-15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 72994-2009 dnia 23/03/2009.

Załączniki

SIWZ - ul. Szkolna 18 (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Przedmiar robót (9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. wzór umowy (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.Specyfikacja techniczna ul. Szkolna 18 (38.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-03-25 09:06:03
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-03-25 09:08:37
Ostatnia zmiana:2009-03-25 09:09:01
Ilość wyświetleń:2227

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij