O G Ł O S Z E N I E            O            P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Mickiewicza przeznaczonych na cele handlowe w zabudowie szeregowej:

- nr 18/2 o powierzchni 44 m2, cena wywoławcza - 16.000 zł

- nr 18/3, 18/4 i 18/5 o powierzchni 45 m2 każda, cena wywoławcza – 16.000 zł,

Wadium dla każdej z działek – 3.000 zł.

Wpłata wadium na każdą działkę osobno upoważnia do uczestniczenia przy kolejnych licytacjach.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22% podatek VAT.

1.Rozpoczęcie budowy (wykonanie fundamentów) winno nastąpić w ciągu 2 lat a jej zakończenie (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu następnych 3 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego.

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 Kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości.

W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości:

a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,

b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku

c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

1. Przełożenie kabla energetycznego niskiego napięcia wykonane będzie na koszt nabywców.

2. Wyklucza się dostawę towarów samochodami powyżej 3,5 t .

3. Ustala się następujące warunki zabudowy szeregowej:

- wejście od strony Kx, w poziomie chodnika, dojazd zaopatrzeniowy – od strony południowej działki,

- dach dwuspadowy, symetryczny, kąt nachylenia połaci 450, kalenica na wysokości 5,50 m, równoległa do obowiązującej zabudowy, okap na wysokości 3,0 m, podbicie poziome na wysokości 3,0 m, w dachu możliwe okna połaciowe lub lukarny o łącznej szerokości ścian max 5 m, pokrycie – dachówka cementowa lub ceramiczna, kolor antracyt,

- zakaz projektowania w II kondygnacji wsporników, nadwieszeń itp wychodzących poza linię zabudowy.

Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące 685 zł dla każdej działki.

Wylicytowana cena powiększona o 22% podatek VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2009r. co 20 minut kolejna działka, począwszy od godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Złotowie, pok. nr 02 /suterena/.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie w godz. od 8oo do 14oo lub na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 Urzędu Miejskiego w terminie do 20 kwietnia.2009r..

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pok. nr 12, tel. 067 263 26 40 wew. 23.