Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony: Dostawa oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Dostawa oraz sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Złotowa

CPV:
77.21.66.00-8, 77.31.00.00-6, 71.40.00.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: - warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty, - warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych dostaw i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje, b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe ogrodnicze. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II). Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
do 22 grudnia 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-03-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-03-27 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na zamówienie w kwocie:
3.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ 341_6_09 Sadzenie (155.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.2 FORMULARZ OFERTOWY-CENA (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁ NR 6 Umowa (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (243.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie na uzp (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze - 341_6_09 (545kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-03-18 10:48:41
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-03-18 11:02:58
Ostatnia zmiana:2010-03-23 12:47:21
Ilość wyświetleń:2196

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij