Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty murarsko - tynkarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 5 w Złotowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZGL.II.341/2/2009. Nazwa zadania:  roboty murarsko - tynkarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 5 w Złotowie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400 Złotów

Strona WWW

E-mail: mzgl.zlotow@ pro.onet.pl

Godziny urzędowania 7-15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

Strona WWW.bip.zlotow.pl

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie - nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

wg przedmiaru robót i specyfikacji technicznej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod 45000000-7, 45510000-2                         

roboty budowlane                      

V. Termin wykonania zamówienia:

      30.09.2009 r

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1000,00 , słownie: jeden tysiąc  00/100 .

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium         Waga  

     cena                          100   

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-04-15 do godz. 12-tej

 w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400  Złotów

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-04-15, o godz. 13-tej

 w siedzibie zamawiającego  Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400 Złotów

Pokój nr 3

                         

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-05-15

                           

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 55652-2009 dnia 2009-03-10

 

Załączniki

Słowackiego 5 siwz (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja techniczna (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa roboty budowlane załącznki 7 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
słwackiego5 (93.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2009-03-13 12:21:46
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2009-03-13 12:22:21
Ostatnia zmiana:2009-03-18 13:28:07
Ilość wyświetleń:2783

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij