Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony: roboty drogowe - budowa, remont i przebudowa dróg gminnych w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Roboty drogowe - budowa, remont i przebudowa dróg gminnych w Złotowie

CPV:
45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.32.52-0, 45.22.33.00-9, 45.23.32.22-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie dróg.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
CZĘŚĆ I: Przebudowa nawierzchni ul. Murarska i działka nr 761 - do 31 maja 2009 r., CZĘŚĆ II: Przebudowa nawierzchni ul. Kołodzieja, część ul. Kwidzyniaków, Zakątek i Czarna Droga - do 31 maja 2009 r., CZĘŚĆ III: Remont fragmentu ul. Słowackiego i miejsc postojowych - do 30 czerwca 2009 r., CZĘŚĆ IV: Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Grochowskiego i al. Mickiewicza - do 31 maja 2009 r., CZĘŚĆ V: Budowa i przebudowa ul. Mokra - do 30 czerwca 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-03-31 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-03-31 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pokój nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium.

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia w kwotach:
I część: 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).
II część: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).
III część: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).
IV część: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
V część: 23.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_WZÓR UMOWY (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8.1. - cz. I Powierzchnia plantowania i poboczy skarp -ul. Murarska (tab. 12) (245.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8.2. - cz. I. Powierzchnia plantowania i poboczy skarp działka (233.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8.3. - cz.I. Projekt zagospodarowania terenu ul. Murarska i dz. nr 761 (502.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8.4.- cz. I. ul. Murarska i ul. działka 761 - przekrój podłużny ul. Murarska (rys. 5) (384.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8.5. - cz. I. ul. działka 761 Przekrój podłużny ulicy (rys. 6) (361.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8.6. - cz. I. Przekrój poprzeczny ul. Murarska (rys. 16) (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8.7 - Cz. I. ul. działka 761 - przekroje poprzeczne (rys. 12) (459.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8.8. - cz.I. ulice Osiedla Chojnicka - przekroje konstrukcyjne ulic (550.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8.9. - Cz. I. ul. Murarska - Przedmiar robót (901.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8.10. - Cz. I. ul. na działce nr 761 - przedmiar (680.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9.1 Cz. II Tabela robót ziemnych ul. Kołodzieja (247.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9.2. Tabela robót ziemnych ul. Kwidzyniaków (338.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9.3. Cz. II Projekt zagospodarowania terenu ul. Osiedle Zamkowe (468.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9.4 Cz. II. Przekrój podłużny ul. Kwidzyniaków (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9.5. Cz. II Projekt zagospodarowania terenu ul. Zakątek (339.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9.6. Cz. II Przekrój podłużny ul. Zakątek (912.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.7. Cz. II Przekroje poprzeczne ul. Zakątek (714.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9.8. Cz. II Szczególy konstrukcyjne ul. Osiedla Zamkowe (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.9. Cz. II Przedmiar robót ul. Osiedle Zamkowe.html (21.1kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 9.10. Cz. II Projekt zagospodarowania terenu ul. Czarna Droga (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.11 Tabela robót ziemnych ul. Czarna Droga (258kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.12. Cz. II Powierzchnia skarp ul. Czarna Droga (265.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.13. Przekrój podłużny ul. Czarna Droga (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9.14. Cz. II Przekroje poprzeczne ul. Czarna Droga (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9.15. Cz. II Szczegóły konstrukcyjne Ul. Czarna Droga (299.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.1. Cz. III. ul. Słowackiego - profil podłużny (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.2. Cz. III. ul. Słowackiego - projekt zagospodarowania terenu (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.3. Cz. III. ul. Słowackiego - przekroje konstrukcyjne (153.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.4. Cz. III. ul. Słowackiego - tabela elementów rozliczeniowych (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.5. Cz. III. ul. Słowackiego - mapa ewidencyjna (93.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10.6. Cz. III. ul. Słowackiego - zestawienie robót.rtf (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.1. Cz. IV Ciąg pieszo-rowerowy - przekrój podłużny (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.2. Cz. IV Ciąg pieszo-rowerowy - profil deszczówki (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.3. Cz. IV. Ciąg pieszo-rowerowy - przekrój konstrukcyjny (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.4. Cz. IV. Ciąg pieszo-rowerowy - tab. elementów rozliczeniowych (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.5. Cz. IV Ciąg pieszo-rowerowy - projekt zagospodarowania terenu (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.6. Cz. IV Ciąg pieszo-rowerowy - mapa ewidencyjna (336.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.7. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy -zestawienie robót.rtf (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.8. Cz. IV Ciąg pieszo-rowerowy -opis techniczy oświetlenie (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.9. Cz. Iv. Ciag pieszo-rowerowy - inforamcja BIOZ.rtf (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.10. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - wymagania ogólne (294.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11.11. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - odtworzenie trasy (144.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.12. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - wycinka drzew i karczowanie pni (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11.13. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - wykonanie nasypów (158.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11.14. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy- wykonanie wykopów w gruntach (146.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11.15. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - rozbiórka elementów dróg (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.1 Cz. V ul. Mokra - tabela - Roboty ziemne (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.2. Cz. V ul. Mokra - tabela - plantowanie skarp i poboczy (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.3. Cz. V ul. Mokra - wymagania ogólne (294.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.4 Cz. V ul. Mokra - odtworzenie trasy (144.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.5. Cz. V Wycinka drzew i karczowanie pni (126.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.6 Cz. V ul. Mokra - Rozbiórka elementów dróg (140.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.7. Cz. V ul. Mokra - Wykonanie wykopów w gruntach (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.8 Cz. V ul. Mokra - Wykonanie nasypów (158kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.9 Cz. V ul. Mokra - Kanalizacja deszczowa (165.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.10 Cz. V ul. Mokra - Regulacja pionowa włazów kanałowych (124.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.12. Cz. V ul. Mokra - Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mec (194.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.13 Cz. V ul. Mokra - Ulepszone podłoże z gruntu satb. cementem (228.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.14 Cz. V ul. Mokra - Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) (235.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.15 Cz. V ul. Mokra - Nawierzchnia z betonu asfaltowego (ścieralna ścieralna) (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA_ROBOTY_DROGOWE_1_2009a (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie 341_5_09 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
341_5_09 SIWZ (223.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11.16. Cz. IV. Ciąg pieszo-rowerowy - warstwa ścieralna (214.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.17. Cz. IV. Ciąg pieszo -rowerowy - ścieki pref. z elem. betonowych (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.18. Cz. IV. Ciąg pieszo-rowerowy - ustawienie krawężników betonowych (162.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.19. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy humusowanie z obsianiem trawą (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.20. Cz. IV. Ciąg pieszo-rowerowy - nawierzchnia z kostki betonowej (150.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.21. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - warstwa wiążąca (235.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.22. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy -podbudowy z kruszywa łamanego (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.23. Cz. IV.Ciag pieszo-rowerowy-oczyszczenie i skropienie warstw (142.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.24 Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - warstwa odsączająca (167.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.25. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - regulacja pionowa włazów kanałowych (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11.26. Cz. IV. Ciag pieszo-rowerowy - kanalizacja deszczowa (165.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.16 Cz. V ul. Mokra - Nawierzchnia z kostki betonowej (150.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.17 Cz. V ul. Mokra - Humusowanie z obsianiem trawą (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.18 Cz. V ul. Mokra - Ustawienie krawężników betonowych (162.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.19 Cz. V ul. Mokra - Ustawienieobrzeży betonowych (157.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.20 Cz. V ul. Mokra - Ścieki z kostki bet (130kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.21 Cz. V ul. Mokra - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ_6 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.22 Cz. V ul. Mokra - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ_7 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.23 Cz. V ul. Mokra - PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ_8 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.24 Cz. V ul. Mokra- Profil podłużny (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.25 Cz. V ul. Mokra - profil podłużny AB (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.26 Cz. V ul. Mokra - przekroje poprzeczne (101.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.27 Cz. V ul. Mokra - SYTUACJA_1 (418.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.28 Cz. V ul. Mokra - Przekroje konstrukcyjne (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.29 Cz. V ul. Mokra - przedmiar robót (149.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.30 Cz. V ul. Mokra - tabela elementów rozliczeniowych (63.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.31 Cz. V ul. Mokra - Zestawienie parkingów i zjadów (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12.32. Cz. V ul. Mokra - Zestawienie robót.rtf (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dodatkowe zał (342.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie na UZP - drogi (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-03-09 12:44:01
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-03-09 13:19:23
Ostatnia zmiana:2009-04-09 08:41:40
Ilość wyświetleń:2785

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij