Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Adaptacja budynku przy ul. Domańskiego w Złotowie na mieszkania socjalne

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Adaptacja budynku przy ul. Domańskiego w Złotowie na mieszkania socjalne

CPV:
45.21.10.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: - warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty, - warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 3 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym, tj: 1 osobą, z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, 1 osobą, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 1 osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacje elektryczne. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II). Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków. Zamawiający dokona oceny spełnienia tych warunków zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części III rozdział IX i w formie określonej w części III rozdział VIII SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty: I. Na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający żąda załączenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 i 3a, 2. dowód wniesienia wadium, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 4. aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3, 4, 5 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Natomiast w zakresie określonym w pkt 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez wykonawcę. II. Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje doświadczeniem zawodowym, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: 1. wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe. Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. III. Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: 1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy. Wykonawca winien dysponować 3 osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym, tj: 1 osobą, z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, 1 osobą, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 1 osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacje elektryczne. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. IV. Na potwierdzenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda załączenia następującego dokumentu: 1. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.


Termin realizacji:
3 miesiące od daty podpisania umowy o wykonanie robót budowlanych

Osoba odpowiedzialna:
Stanisław Szlaga

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2009-03-11 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-03-11 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (Suteryna)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
9.000,00 zł

Uwagi:
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 złotych), 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA - ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU - ul. Domańskiego (347kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-potencjał kadrowy (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_ Umowa rob. bud (103kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7 Zbiorcze zestawienie kosztow budowy.ods (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._ 8_ Przedmiar.html (225.1kB) Zapisz dokument  
front TA (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
front TM1 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
front TM2 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
front TM4 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FUNDAMENT (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapal (887.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parter (128.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pi%u0119tro (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat TA (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat TM2 (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat TM3 (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat TM4 (59.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zasilanie rozdzielnic (46.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dach (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
konstrukcja dachu (202.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
parter przebudowa (482.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
piętro przebudowa (802.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekrój przebudowa (243.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schody (126.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Schody przekrój (167.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
strop inwentaryzacja (80.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
strop przebudowa WYLEWKA (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
strop przebudowa (196.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aksonometra gazu (179.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aksonometra wody (611.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przyłącze kanalizacyjne (142.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przyłącze wodociągowe (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozwinięcie kanalizacji I (210.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozwinięcie kanalizacji II (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut parteru - CO (602.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut parteru -wod. -kan. (407.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut podasza -gaz (504.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut poddasza -CO (582kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut poddasza -wod -kan (313.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie - ul. Domańskiego (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
schemat TM1 (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rzut parteru -gaz (585.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
elewacja (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
front TM3 (38.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ ul. Domańskiego (224.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7 Zbiorcze zestawienie kosztow budowy (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (519.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Udzielenie zamówienia - ul. Domańskiego (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-02-18 12:55:36
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-02-18 13:45:46
Ostatnia zmiana:2009-04-07 12:50:38
Ilość wyświetleń:2947

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij