Protokół nr XXV

 

z XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 19 grudnia 2008 roku

 

       W dniu 19 grudnia 2008 roku od godz. 15.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXV sesji o godz. 15.00, stwierdzając udział 12-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: Janusz Jędrzejczyk, Andrzej Kosiba i Jacek Lewandowski (usprawiedliwiony). Powitała wszystkich radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy, księży: M. Jaśkiewicza – Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, R. Teinerta – Proboszcza Parafii p.w. Św. Rocha, A. Kalinowskiego – Proboszcza Parafii p.w. Apostołów Piotra i Pawła, A. Jasiłka – Przewodniczącego Rady Powiatu,   kierowników jednostek organizacyjnych gminy, wszystkich zaproszonych i przybyłych gości, przedstawicieli mediów, prasy. Powiedziała, że sesja będzie składać się z dwóch części: I-szej – uroczystej oraz z części II-giej – roboczej. Przedstawiła porządek uroczystej, I części sesji:

1)      występ Chóru Cecylia – odśpiewanie kolęd,

2)      poświęcenie opłatka i dzielenie się opłatkiem.

Przewodnicząca Rady powitała Chór Cecylia oraz p. Bożenę Kamprowską – dyrygenta chóru.

Po odsłuchaniu kolęd w wykonaniu Chóru Cecylia, ks. Proboszcz M. Jaśkiewicz – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny poświęcił opłatki i złożył wszystkim, w imieniu swoim i obecnych księży proboszczów pozostałych parafii ze Złotowa, najlepsze życzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2008. Po złożeniu życzeń przez Przewodniczącą Rady, wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali sobie życzenia.  

                                                       Przyszedł radny Janusz Jędrzejczyk i Andrzej Kosiba.

Obecnych było 14-tu radnych.

Po uroczystej części, przystąpiono do dalszych obrad sesji.                                                           

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIV sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

  1. Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radną Alicję Andrzejewską  – za jej zgodą.
  2.  Protokół z XXIV sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 października 2008 r.

  1.  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 9/2008 z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie zwołania XXV sesji Rady Miejskiej i nr 10/2008 z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2009.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

St. Wojtuń – Wiceprzewodniczący Rady – wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt 16 – „Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie nagrywanie i transmitowanie obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie przez TV ASTA w Pile”, ponieważ wpłynęła oferta alternatywnego operatora - Enter Net Plus Spółka z o.o. w Pile w tej sprawie, z którą radni nie zdążyli zapoznać się i potrzebny byłby czas, żeby ją również rozpatrzyć.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powyższy wniosek.

- Za zdjęciem z porządku obrad pkt. 16 - „Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie nagrywanie i transmitowanie obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie przez

TV ASTA w Pile”, głosowało 10 radnych, przeciw – 0, 2-ch radnych wstrzymało się od głosowania (w głosowaniu brało udział 12-tu radnych; w głosowaniu nie brali udziału radni: Z. Muzioł i A. Kosiba).

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

     Następnie Przewodnicząca Rady B. Chorabik poddała pod głosowanie cały porządek obrad XXV sesji – z przyjętym wyżej wnioskiem.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 16 października do dnia 02 grudnia 2008 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Podczas dyskusji głos zabrał W. Fidurski, który zapytał:

1) o realizację inwestycji – budowa lodowiska, o poinformowanie na jakim etapie jest jego realizacja,

2) o realizowaną inwestycję drogową od ul. Łowieckiej, której wg posiadanego wykazu inwestycji, nie ma w planie na ten rok,

3) z jakiego zadania wzięto środki na wykonanie ekspertyzy hali sportowej przy ul. Mickiewicza, która będzie robiona przez L. Kurcina, w kwocie 25.000 zł. – chciałby poznać tytuł tego zadania i skąd będą środki na ten cel, bo Rada na ten temat nie wypowiadała się. 

Odpowiedzi udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta, który m.in.:

1) Przedstawił zaawansowanie prac na budowie lodowiska: wykonano roboty przygotowawcze polegające na utwardzeniu terenu pod lodowisko, a w przyszłości pod kort tenisowy, łącznie z wybrukowanymi dojściami, zakładane jest ogrodzenie tego terenu, zostały wykonane niezbędne instalacje do przyłącza wodociągowego i energetycznego, a także położono kable do systemu wejść i wyjść. Poinformował, że podpisana będzie umowa na wykonanie lodowiska, tj. samej instalacji agregatu i urządzeń, żeby mogła powstać płyta lodowiska. Rozpisano następny konkurs na zadaszenie lodowiska, ponieważ unieważniono przetarg ze względu na zbyt wysoką cenę. Lodowisko będzie funkcjonowało na początku 2009 roku, natomiast zadaszenie lodowiska najprawdopodobniej będzie nie wcześniej jak na przełomie stycznia i lutego.

2) Jeśli chodzi o inwestycję drogową - ul. Łowiecka, to powiedział, że jest to wykonywane z bieżących środków na utrzymania ulic i dróg. W trakcie roku zwiększano wydatki w tym dziale - informował, że dotyczy to m.in. ulicy Łowieckiej.

3) Powiedział, że do tej pory nie podpisano umowy dotyczącej ekspertyzy hali sportowej – na tej sesji przedłożony jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i kwota ta jest zapisana w wydatkach na sfinansowanie ekspertyzy dotyczącej budynku hali sportowej.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła informację z działalności Burmistrza Miasta, nie wnosząc do niej uwag.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:  

1.      Radny K. Nurczyk:

1)      Zwrócił się w sprawie blokowania wyjazdu z posesji od tyłu Cechu Rzemiosł Różnych. Z chwilą ustawienia parkomatu na ul. Wojska Polskiego, bardzo dużo kierowców wjeżdża od strony Cechu i blokuje wjazdy-wyjazdy z znajdujących się tam posesji. Jest tam stary, zniszczony znak drogowy, który należałoby wymienić.

2)      Zwrócił się o właściwe oznakowanie bezpłatnego parkingu za „Jeleniem” – przy Domu Polskim, ponieważ znajdujący się tam znak, można odebrać, że dotyczy on hotelu Domu Polskiego.

3)      Poruszył sprawę bałaganu przy gablocie ogłoszeniowej przy ul. Wojska Polskiego – przy sklepie zoologicznym, o czym mówił na poprzedniej sesji.

 

2.      Radny K. Majewski:

3)      Nawiązał do parkingu za „ Jeleniem” - żeby przeanalizować możliwość wyjazdu na ulicę Łowiecką.

4)      Zwrócił się o rozwiązanie problemu na parkingu przy nowo powstałym sklepie „Pepco” przy ul. Mickiewicza – jest problem, ponieważ drzewo, które jest na środku parkingu powoduje, że parking jest podzielony na połowę i jest bardzo utrudniony przejazd z jednej części parkingu na drugą – zaproponował, żeby wymalować znaki poziome dot. sposobu parkowania, częstsze kontrole Straży Miejskiej, czy też wycięcie drzewa.

5)      Zapytał, czym kierował się Burmistrz, zwiększając kwotę sfinansowania imprezy „10 kolęd” z 2.500 zł. na 5.000 zł., ponieważ inni mogą czuć się pokrzywdzeni. 

6)      Zapytał czy Burmistrz podjął decyzję co do oczyszczania rzeczki między jeziorami: Jeziorem Zaleskim i Miejskim. 

3.      Radny W. Fidurski:

1)      Zwrócił się o poinformowanie radnych na piśmie w sprawie informacji, interpretacji prawnej dotyczącej przyłączy, ponieważ w marcu br. zmieniły się przepisu kodeksu cywilnego w zakresie przyłączy. Na mocy obecnych przepisów istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów od przyłącza. Wie, że nasze jednostki, podległe Urzędowi, ponosiły bardzo duże koszty na przyłącza. Prosił o interpretację prawną, podanie jaka to jest kwota i jakie jednostki podlegałyby temu i czy jest to możliwe do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa.   

2)      Poruszył sprawę informatyki Urzędu. Nawiązał do organizowanych zebrań z mieszkańcami w sprawie budżetu na rok 2009, o braku frekwencji. Na żadnej tablicy informacyjnej na terenie miasta nie było informacji o zebraniach – takie informacje były w blokach. Nie było takiej informacji na stronie internetowej miasta – na BIP-ie, w żadnej prasie, telewizji lokalnej. Trzeba o tym pomyśleć, żeby w przyszłym roku było lepiej i zadbać o frekwencję.

3)      Zwrócił się do Przewodniczącej Rady, żeby na stronie internetowej – na BIP-ie były umieszczone nazwiska radnych, adresy kontaktowe e-maile. 

4)      Poruszył sprawę dotyczącą drogi powiatowej i Szkoły Podstawowej Nr 2 – chodzi o parking przy szkole. Zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie jakiegoś rozwiązania w tej sprawie, bo obecnie samochody ustawiane są przez nauczycieli, osoby przyjeżdżające na trawniku przed szkołą – co budzi szereg kontrowersji i jest niebezpieczne wyjeżdżanie z tego miejsca.

5)      W związku z organizacją w dniu 6 grudnia br.„Mikołajek” zwrócił się, żeby wycofać się z podawania alkoholu na imprezach miejskich.  Prosił o podanie na piśmie ile było wydrukowanych zaproszeń na Mikołajki z kuponami na grzańca i w jakich ilościach między radnych były one rozprowadzane.

6)      Radny B. Marszałek:

Zwrócił się o zabezpieczenie zieleni-krzewów przy parkingu – przy Przychodni na ul. Norwida (np. słupki metalowe), ponieważ jest to niszczone przez kierowców wyjeżdżających z parkingu.

7)      Radny St. Pikulik:

1)      Zwrócił się o naprawę wjazdu na parking na osiedle przy al. Piasta – naprzeciw byłej przetwórni, gdzie zapada się polbruk.

2)      Poruszył sprawę oświetlenia ulicznego na terenie miasta, problem systematycznego sprawdzania punktów oświetleniowych. Po sprawdzaniu oświetlenia są przypadki, że lampy ponownie nie świecą – tak jest na osiedlu przy Al. Piasta oraz w kilku innych punktach na terenie miasta.

8)      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Zwróciła się o rozważenie wycięcia jednego drzewa przy przejściu dla pieszych – naprzeciw PSS „Społem” - od strony bloku przy Al. Piasta.

2)      Podziękowała za wykonanie zakończeń części chodników przy ulicy Za Dworcem i dostosowanie ich do bezpieczniejszego poruszania się po tym chodniku – jako interpelacji zgłoszonej w m-cu październiku br.

       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 17 porządku obrad.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali. Propozycje wprowadzenia zmian w budżecie były omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

J. Skórcz, Skarbnik Gminy – powiedziała, że proponowane zmiany były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji. Przedstawiła omawiane już zmiany i autopoprawki wprowadzone przez Burmistrza Miasta.

Na pytanie J. Jędrzejczyka dotyczące wieloletniego planu inwestycyjnego, J. Skórcz – powiedziała, że mówiła na komisjach, że plan będzie dostarczony później, ponieważ toczyły się jeszcze rozmowy co do realizacji inwestycji - plan ten przekazano radnym. Nie ma dużych zmian – musiała dostosować wieloletni plan, który był – do planu przyszłorocznego. Natomiast na pytanie dotyczące dużego wzrostu w przychodach podatku rolnego – skąd to wynika, Burmistrz Miasta odpowiedział, że są to ściągnięte zaległości od podatnika.

K. Nurczyk poruszył sprawę dotyczącą Szkoły Katolickiej – zwrotu przez szkołę środków – w związku ze spadkiem liczby uczniów.

Na powyższy temat wyjaśnień udzieliła J. Skórcz – Skarbnik Gminy.

Na pytanie W. Fidurskiego, jaki jest realny deficyt, J. Skórcz odpowiedziała, że około 3 mln zł.  Ostateczna kwota deficytu będzie znana po dokonaniu ostatecznych rozliczeń.

          Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008 wraz z autopoprawkami Burmistrza.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11-tu radnych, 3-ch wstrzymało się od głosowania.

        Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/120/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008,

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na błąd formalny w zał. nr 1 w Kulturze fizycznej i sporcie -Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Boh. Westerplatte, w ostatecznym terminie jest data 31.13.2009.

J. Skórcz – Skarbnik Gminy prosiła o dokonanie korekty daty na 31.12.2009. Omówiła przedłożony projekt uchwały z wykazem nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik do uchwały. M.in. powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych istnieje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W związku z tym, że z przyczyn niezależnych od Gminy Miasto Złotów, niektóre zadania inwestycyjne nie zostaną zrealizowane w 2008 roku, proponuje się uchwalenie planu wydatków niewygasających – wykaz 10-ciu zadań oraz terminy ich realizacji zostały podane w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu Gminy Miasto Złotów.

J. Jędrzejczyk – powiedział, że w uzasadnieniu pisze, że istnieje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zapytał, co  może zdarzyć się, jeżeli taki wykaz nie zostanie sporządzony.

J. Skórcz – udzieliła odpowiedzi. Powiedziała m. in., że były dwie możliwości, tj. jako wydatki niewygasające, na które muszą być wtedy zabezpieczone środki, albo o niewykonane wydatki zmniejszamy deficyt budżetowy i wtedy nie musimy mieć na to pieniędzy. Obie możliwości są prawidłowe.

Burmistrz Miasta uzupełnił powyższą wypowiedź. Powiedział m.in., że jeżeli jest podpisana umowa na wykonanie danego zadania, to nie możemy tego zadania wyrzucić, ponieważ jest umowa z wykonawcą – nie udało się, że umowa będzie wykonana w tym roku.

W. Fidurski – powiedział, że wydatkiem niewygasającym może być zadanie, na które zostały poniesione już jakieś koszty w danym roku, na co J. Skórcz odpowiedziała, że na takie zadanie, które było ujęte w budżecie i nie zostało wykonane.

W. Fidurski – nawiązał do uchwały z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok. W budżecie były 23 zadania, a obecnie otrzymujemy wykaz aż 10-ciu zadań nie zrealizowanych – to jest bardzo dużo. Powiedział, że sytuacja ta powtarza się już drugi rok. Uważa, że część spraw wymaga wyjaśnień ze strony Burmistrza, gdzie jest przyczyna – czy to są przyczyny natury organizacyjnej, bo swego czasu wnioskowali, żeby wzmocnić dział inwestycji. Uważa, że powinna to szczegółowo przeanalizować Komisja Gospodarki Miejskiej, a obecnie prosił Burmistrza o kilka słów wyjaśnienia, ponieważ dopiero dzisiaj zapoznał się z wykazem zadań niewygasających. Powiedział, że należą się radnym szersze wyjaśnienia, bo są to zadania budżetowe niewykonane w tym roku. Zwrócił uwagę na ostateczny termin wykonania zadania Modernizacja ulic na Starym Mieście – 31.12.2009 r.

B. Chorabik – zwróciła uwagę, że przesunięty jest też termin wykonania hali widowiskowo - sportowej na 31.12.2009 r.

Burmistrz Miasta – udzielił dodatkowych informacji, wyjaśnień. Zwrócił uwagę na 23 zadania zapisane w planie – niektóre zadania weszły w ciągu roku, chociażby lodowisko, opracowanie dokumentacji na budowę dróg, opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia promenady i inne – nie są to zadania z okresu uchwalania budżetu. Były to wydatki zaplanowane w II półroczu 2008 r. – na sesji w miesiącu wrześniu bądź październiku. Trudno było zaplanować, że uda się wszystko zrobić do końca roku. Jeśli chodzi o zadania, które przechodzą na rok przyszły, a były planowane przy budżecie w styczniu, to:

1)      Budowa ciągu pieszo–rowerowego – została wykonana, nie zostały wykonane tzw. zejścia, które nie były objęte tym zadaniem – zostały wprowadzone w ciągu roku. Ponieważ jest tam wymagane pozwolenie na budowę, a nie tak, jak zgłoszenie na cały ciąg. Konserwator zabytków wniósł swoje zastrzeżenia i gdyby nie procedura administracyjna z wydaniem pozwolenia, to zadanie byłoby zakończone.

2)      Drogi – osiedle Śródmieście (ul. Nieznanego Żołnierza) – było sygnalizowane, że przetarg będzie ogłoszony w II półroczu – z terminem realizacji w przyszłym roku.

3)      Modernizacja ul. Kopernika i Moniuszki – wielokrotnie informował, że ten zakres prac, który należał do miasta, został praktycznie wykonany – gdyby nie to, że musimy współdziałać z Zakładem Energetycznym, to byłoby to już wykonane. Jest podpisana umowa na wykonanie prac energetycznych i jak warunki pozwolą, to będą kontynuowane prace przy budowie chodnika.

4)      Modernizacja ulic na Starym Mieście – planowano tam większe nakłady. Roboty związane z przebudową ul. Chrobrego i Starego Rynku były tańsze i uznano, że skoro w planie na 2009 rok jest kontynuacja prac na „starym mieście”, to mogą być one przeznaczone na ten cel – chociaż nie muszą.

5)      Dokumentacja na modernizację dróg (ul. Nieznanego Żołnierza, Spacerowa, Wioślarska,, Zamkowa, Mokra, Dwór Złotowski, Sienkiewicza + 2 parkingi, Wawrzyniaka, Spichrzowa, Płw. Rybacki, Partyzantów) – termin podjęcia realizacji dodatkowych zadań był  w trakcie roku.

6)      Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego – jest to związane z ulicą Moniuszki i Kopernika, gdzie obecnie prace te dopiero są prowadzone. 

7)      Oświetlenie promenady – dotyczy dokumentacji.

8)      Budowa sztucznego lodowiska – uważa, że nie wymaga to dodatkowych wyjaśnień.

9)      Modernizacja stadionu przy ul. Wioślarskiej – jest ogłoszony odbiór I części, nie zostały wykonane i do końca roku prawdopodobnie nie zostanie wykonane ułożenie sztucznej nawierzchni w II-giej części, gdzie mają być m.in. skocznie – z powodu, że nie można dostać trawy - dlatego zaplanowano to jako wydatki niewygasające.

10)  Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Boh. Westerplatte – w budżecie zaplanowany jest termin zakończenia 31.12.2009 r., co nie oznacza, że hala nie będzie oddana 15 sierpnia 2009 r. Pozostawiono czas na rozliczenie budowy, ponieważ będzie sprawa związana z odzyskaniem podatku VAT, jak również z dotacją, którą przyznano nam z Totalizatora Sportowego. 

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że nie ma tego, że na 23 zadania, które były zaplanowane, 10 nie jest zrealizowanych, bo te zadania, które były możliwe do wykonania, zostały wykonane.

J. Jędrzejczyk – m.in. nawiązał do wypowiedzi Skarbnika Gminy, z której wynika, że na te zadania trzeba mieć środki na koncie. Nie rozumie, dlaczego zostało to przedstawione w taki sposób a nie inaczej. Odniósł się do Budowy ciągu pieszo – rowerowego nad Jeziorem Miejskim wraz ze ścieżką rowerową z odcinkami specjalnymi (II etap), bo w/g jego wiedzy II etap został zakończony. Umowa była na taki zakres, który jest zrobiony – gdyby było to wprowadzone na 2009 rok jako III etap, to zaoszczędzilibyśmy odsetki od kwoty 525 tys. zł. To samo dotyczy Osiedla Śródmieście (ul. Nieznanego Żołnierza) - jeżeli wprowadzono to pod koniec roku, to było wiadomo, że nie da się tego zrobić i można było zastrzec w umowie płatność w późniejszym okresie. Jeżeli chodzi o  Modernizację ulic na Starym Mieście, to w przyszłym roku nie będzie ul. Chrobrego i Stary Rynek, ale inne ulice – jak wydamy 105.800 zł. skoro to nie będzie dotyczyło ulic Chrobrego i Stary Rynek, tylko innych ulic.  Powiedział, że jeżeli chodzi o dokumentacje na modernizacje dróg, to w trakcie roku doszły inne, ale nie na kwotę 158 tys. zł. Uważa, że nie jest to zbyt gospodarne traktowanie. Na pytanie Burmistrza Miasta, co oznacza niegospodarne, J. Jędrzejczyk  odpowiedział, że jeżeli rozliczylibyśmy to jak drugi wariant, to wprowadzając te zadania w przyszłym roku, nie musielibyśmy mieć środków w deficycie i umieszczać ich na subkoncie, bo nie mamy tych pieniędzy i musimy wziąć na nie kredyt.

Burmistrz St. Wełniak – m.in. powiedział, że kredyt trzeba wziąć na część zadań. Zwrócił uwagę, że na te zadania, które radny J. Jędrzejczyk wymienił, to są podpisane umowy z realizacją na rok przyszły. Nieprawdą jest, że np. będzie IV etap budowy promenady, bo w przetargu zastrzeżono, że jest możliwość zlecenia dodatkowo tzw. zejść, na co nie było zezwolenia na budowę, ponieważ  Konserwator Zabytków wniósł zastrzeżenie co do nawierzchni i trzeba było wystąpić o pozwolenie na budowę, żeby można było to zadanie realizować – nie chcieliśmy wstrzymywać całej promenady, bo było tam zgłoszenie wykonania i można było to realizować – bez zejść. Jeżeli chodzi np.o budowę oświetlenia na ulicy Nieznanego Żołnierza, to jest podpisana umowa, jest to niemożliwe, ponieważ jest wieloletni plan inwestycyjny i jeżeli jest to w tym planie, to nie kończy to się na 31 grudnia 2008 r. - nie można tego tak traktować. Rozumie troskę Radnego J. Jędrzejczyka o budżet miasta, o tą różnicę, która będzie ewentualnie z lokat a potrzebnych pieniędzy na deficyt, to zapewnił J. Jędrzejczyka, że będzie to co najmniej równoważące – jeżeli na tym nie zarobimy, to na pewno nie stracimy.

Skarbnik J. Skórcz – dodała m.in., że zawsze jest brana pod uwagę gospodarność, celowość  zakupów i przy inwestycjach – zawsze bierze się to pod uwagę, na pewno jest troska o pieniądze.  

Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10-ciu radnych, przeciw – 1, 3-ch wstrzymało się od głosowania

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/121/08 w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 17.00.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę.

Po przerwie.

Obecnych było 13-tu radnych. Nieobecny był radny Janusz Jędrzejczyk.

 

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2009 rok.

Projekt budżetu na rok 2008 radni otrzymali. Był on przedstawiany i omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Radni otrzymali również autopoprawki do projektu budżetu.

Przewodnicząca Rady przedstawiła procedurę uchwalania budżetu:

1) przedstawienie projektu budżetu wraz z objaśnieniami, z propozycjami zmian i autopoprawkami, z uzasadnieniem,

2) odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

3) opinie Komisji Rady,

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu budżetu,

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

6) głosowanie propozycji zmian do uchwały budżetowej – wnioski komisji,

7) głosowanie uchwały.

Przyszedł radny Janusz Jędrzejczyk.

Obecnych było 14-tu radnych.

Przed przystąpieniem do procedowania uchwalania budżetu, głos zabrał St. Wełniak – Burmistrz Miasta, który przedstawił jak miasto Złotów wygląda na tle danych porównywalnych, przyjętych do porównań opracowanych przez Związek Miast Polskich, które są od niedawna publikowane na stronie internetowej Związku Miast Polskich, z którymi można się zapoznać. Nie jest to porównanie do innych gmin, bo jest tego inny cel, lecz np. jak wygląda dana gmina na tle wszystkich gmin, czy jak wygląda - na podstawie opracowanych średnich dla danej gminy. Powiedział, że jest to informacja obiektywna, która wyznacza, w którym miejscu dana gmina znajduje się. Zaprezentował, to co jest związane z tematyką budżetu miasta, ponieważ daje to obraz, w którym kierunku należałoby iść podejmując decyzje, zarówno co do dochodów budżetu gminy, jak również wydatków.

Przedstawiona prezentacja jest załączona do niniejszego protokołu.

Następnie przystąpiono do procedury uchwalania budżetu.

ad 1)

J. Skórcz – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2009  wraz z objaśnieniami, z propozycjami zmian i autopoprawkami Burmistrza Miasta, w tym z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej i uwzględnionymi wnioskami komisji z uzasadnieniem

Dochody budżetu na 2009 rok ustalono na kwotę 41.314.613 zł.,  wydatki – na 47.936.345          zł. Budżet jest niezrównoważony – powstał deficyt w kwocie 6.621.732 zł., co wiąże się z modernizacją stadionu przy ul.Wioślarskiej oraz z adaptacją budynku przy ul.Domańskiego.

Skarbnik Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił autopoprawki do projektu budżetu, z którymi zapoznano radnych na części komisji i które wszyscy radni otrzymali.

ad 2)

J. Skórcz – Skarbnik Gminy odczytała wnioski zgłoszone na komisjach Rady Miejskiej nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej, z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia przez Burmistrza Miasta:

  Pozostałe wnioski proponuję załatwić w sposób następujący:

Gmina Miasto Złotów zapewni brakujące 10.000 zł. na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, gdy pozostałe gminy powiatu nie zadeklarują brakującej kwoty.

Wydzielenie 20.000 zł. z przeznaczeniem na nagrywanie i transmitowanie obrad sesji.

W projekcie budżetu jest ustalony poziom wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej i nie widzę powodów ich zwiększania. Co do podziału tych środków na paragrafy budżetu, oczekuję w tej sprawie stanowiska całej Rady Miejskiej.

Przeznaczenie 20.000 zł. na zakup pomocy naukowych dla szkół.

Zgłaszanie takich wniosków burzy konstrukcję planowania budżetowego, ponieważ indywidualne potrzeby nie mogą być załatwiane w takim trybie. Proponowana zmiana to 0,2 % kwot przeznaczonych na oświatę /bez przedszkoli/. Gdyby przyjąć taka metodę planowania budżetu, to z pewnością znalazłoby się wiele innych potrzeb, które w sumie byłyby niemożliwe do spełnienia. Ustalony sposób finansowania oświaty daje pełną suwerenność w tym względzie dyrektorom szkół i niewskazane jest, by ingerencja Rady, co do planowania              i wykonania budżetu szła tak daleko.

Przeznaczenie z bieżącego utrzymania dróg 100.000 zł. na nowe zadanie przy ul. Leśnej parking z dojazdem do kościoła Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz            z dokumentacją.

W projekcie budżetu zaplanowane są środki na sporządzenie dokumentacji na wykonanie ul. Wielatowskiej łącznie z dojazdem i parkingiem przy nowo budowanym kościele. Wykonanie proponowanego wyżej zadania, w tej sytuacji jest niemożliwe z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania kanalizacji deszczowej, oświetlenia i innych urządzeń komunalnych takich jak: woda, energia elektryczna, gaz i kanalizacja sanitarna. Propozycja przeznaczenia kwoty 100 tys. zł. nie rozwiązuje niczego, ponieważ jest pewne, że zadanie wyżej proponowane będzie kosztowało znacznie więcej. Dodać należy, że takie zadanie inwestycyjne nie zostało wpisane do programu działania Rady Miejskiej na obecną kadencje.

Opracowanie w ramach kwoty przeznaczonej w budżecie, dokumentacji na dokończenie ul. Zamkowej do nr 75 do 87 oraz ująć realizację tego zadania w wieloletnim planie inwestycyjnym na rok 2010 w kwocie 100.000 zł.

Przewiduje się w przyszłym roku przygotowanie dokumentacji na pozostałe ulice na tym osiedlu. Potrzebna kwota do wieloletniego planu inwestycyjnego zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji technicznej.”

ad 4)

Skarbnik Gminy poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywne opinie dotyczące projektu budżetu na rok 2009, odczytała opinie, tj.:

1)      uchwała Nr SO-0951/48d/12/Pi/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Zarządzeniu Nr 126/08 Burmistrza Miasta Złotów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2009;

2)      uchwała Nr SO-0951/49p/12/Pi/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu przedstawionej w załączniku do zarządzenia Nr 126/08 Burmistrza Miasta Złotów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na 2009 rok;

3)      uchwała Nr SO-0952/24/12/Pi/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotów na 2009 rok.

ad 3)

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2009. Przedstawili również przyjęte przez komisje wnioski, które były głosowane w dalszej części omawianego punktu.

ad 5)

W. Fidurski powiedział m.in., że to co pokazał Burmistrz zobrazowało dochody, którymi dysponuje budżet miasta, szczególnie wysoki udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przygotował  parę zestawień, cyfr. Powiedział m.in., że w 2004 r. z tego podatku mieliśmy 5 mln zł., a w tym roku mamy 15 mln zł. Dla porównania podał, że Gmina Złotów ma 10 razy mniej tego podatku – 1,4 mln, Jastrowie – 3,2 mln, Tarnówka – 720 tys. zł., Lipka – około 1 mln zł., Krajenka 2,1 mln zł., Wałcz, który liczy 26 tys. mieszkańców – 2,4 mln zł.  Powiedział, że sytuuje to nas bardzo wysoko i mamy w budżecie dużo pieniędzy, co pozwala na szereg inwestycji. Zwrócił uwagę na to, że dochody nie są do końca doszacowane. Dla przykładu podał, że na 2008 rok zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego,od czynności prawnych itd. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych na poziomie  4.060.000 zł., a w 2006 roku było to na poziomie wyższym,  w 2007 r. - 4.200.000 zł. Podobnie jest z podatkiem od osób fizycznych. Sugerowałby tu większą śmiałość, ale jest to pewna strategia Burmistrza Miasta. Powiedział, że nie będzie tego dalej komentował. Wszyscy byśmy chcieli poznać, dlaczego ten podatek jest taki wysoki – myśli, że kiedyś dowiemy się jakie są tego bezpośrednie przyczyny. Myśli, że jest tu też przyczyna taka, że nie ma tu ludności rolniczej, ale jest to odrębny temat do rozważań.  Skutek jest taki, że mamy dużo pieniędzy na inwestycje i praktycznie, wychodząc z miasta, możemy narysować gdzie jest granica miasta, bo widać przepaść cywilizacyjną na granicach miasta. Odnośnie wydatków, zwrócił m.in. uwagę na to, że w sytuacji, kiedy mamy tak wysokie dochody, nie możemy mówić, że na pewne sprawy nie ma pieniędzy - na płace dla jednostek podległych, czy na oświatę. Miasto to nie jest tylko infrastruktura techniczna, to są też ludzie. Na oświatę mamy wydatki na poziomie 115-117 % subwencji, podczas gdy średnio w kraju  jest 122 %. Zapytał, czy nie stać nas na większe wydatki, bo to skutkuje wprost podniesieniem wyników nauczania w szkołach. Zachęcał, aby w przyszłych budżetach zwrócić na to uwagę, bo te pieniądze, które przeznaczymy na ludzi, na oświatę, na płacę, to nie są wyrzucone pieniądze. Poruszył sprawę deficytu – Regionalna Izba Obrachunkowa opiniowała budżet mniejszy a mamy większy - myśli, że nie rodzi to skutku negatywnego.

Skarbnik Gminy – J. Skórcz – udzieliła odpowiedzi. Powiedziała m.in., że opinia o kwocie długu wymagana jest do projektu budżetu. Natomiast do samej uchwały budżetowej i planu finansowego już nie.  Tak samo jak prognozy kwoty długu, Regionalna Izba nie opiniuje.  Powiedziała, że nie jest wymagane, żeby robić drugi raz prognozę kwoty długu do uchwały budżetowej.

W. Fidurski   odnośnie poprawek i przedłożonej opinii Burmistrza:

1) Wystąpił o realizację nowego zadania na ulicy Leśnej – parking z dojazdem do kościoła - powiedział, że w kościele odbywają się już msze, jest tam sporo ludzi, samochodów, które grzęzną w błocie – dysponuje dokumentacją zdjęciową w tym zakresie. Uważa, że trzeba tam pomóc parafianom.

Co do opinii Burmistrza w tym temacie „ że takie zadanie inwestycyjne nie zostało wpisane do programu działania Rady Miejskiej na obecną kadencje” powiedział, że w/g tego jak zna plan działania, to jest zarówno ul. Wielatowska, jak i parkingi dla samochodów – myśli, że  stwierdzenie to nie jest do końca prawdziwe.

Zgodził się, że trzeba tam wykonać kanalizację deszczową, natomiast woda, kanalizacja sanitarna, gaz już tam jest. Powiedział, że uwagi, opinie nie są do końca pełne. 

2) Odnośnie przeznaczenia 20.000 zł. na zakup pomocy naukowych dla szkół, to myśli, że uzasadnił to wystarczająco.

3) Co do 10.000 zł. na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, to był to wniosek Komisji Bezpieczeństwa – myśli, że miasto stać na taki wydatek.

Powiedział, że budżet przegłosowany z przedstawionymi poprawkami będzie dobry dla miasta, ponieważ jest proinwestycyjny. Można byłoby mieć pewne uwagi na przyszłość i prosić Burmistrza, „ aby w przyszłym roku te akcenty trochę rozłożył, bo wiadomo, że nie samym asfaltem człowiek żyje ”.

K. Nurczyk – powiedział, że chciałby przedstawić informację, która będzie szerzej omawiana w „Sprawach różnych” w sprawie nie uwzględnienia wniosku mieszkańców do budżetu na 2009 rok, dotyczącego problemu ulicy Cechowej i Wojska Polskiego.

Przewodnicząca B. Chorabik – zwróciła uwagę, że omawiane są tylko wnioski, które były zgłoszone a nie uwzględnione, bo taka jest procedura uchwalania budżetu. O sprawie, którą poruszył K, Nurczyk, będzie mowa w „Sprawach różnych”. Powiedziała, że nie jesteśmy w stanie wprowadzić wniosku do budżetu, ponieważ nie jest to wniosek żadnej z komisji.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował, że wniosek, o którym mówił K. Nurczyk został rozpatrzony, ale nie uzyskał akceptacji.

A. Kosiba – m.in. powiedział, że byłby trochę ostrożniejszy z wydawaniem pieniędzy, których jeszcze możemy nie mieć.

W związku z tym, że nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad projektem budżetu na rok 2009.

ad 6)

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie pozostałe wnioski zgłoszone i przyjęte na posiedzeniach komisji, tj.:

 

1) Wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego:

aby zwiększyć o 10.000 zł. dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z 40.000 zł. na 50.000 zł. – z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –  poszerzony na Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej o wskazanie źródła sfinansowania, tj.: aby z bieżącego utrzymania dróg przeznaczyć kwotę 10.000 zł. na powyższe zadanie;

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych,  5 – wstrzymało się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

2) Wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta dotyczący doświetlenia  

     najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w mieście – nie był głosowany, 

    ponieważ nie dotyczy budżetu – nie precyzuje szczegółowo źródła sfinansowania.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że wniosek uznaje za zasadny, ale nie to, żeby wprowadzać go jako oddzielne zadanie do budżetu – zadanie to będzie wykonane w trakcie roku, może nie w całości w przyszłym roku, ale w dużej części.

3) Wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:

aby z bieżącego utrzymania dróg przeznaczyć kwotę 20.000 zł. na Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: dla szkół podstawowych – 10.000 zł. i dla gimnazjów – 10.000 zł.

- za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw – 5,  1 – wstrzymał się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

4) Wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:

aby w ramach rozdziału 75022 Rady gmin wydzielić kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na bezpośrednie nagrywanie i transmitowanie obrad sesji przez TV ASTA w Pile,

 Przewodnicząca Rady powiedziała, że w związku z tym, że punkt dotyczący bezpośredniego nagrywania i transmitowania obrad sesji przez TV ASTA w Pile, został zdjęty z porządku obrad sesji, dlatego głosowanie wniosku jest bezzasadne. Powiedziała, że gdyby nawet doszło do jakiś uzgodnień, to kwota ta  mieści się w budżecie Rady. Poprosiła o wyjaśnienie prawnika w tej sprawie. 

P. Tabor – prawnik Urzędu, udzielił wyjaśnień, m.in. wyjaśnił, że Rada nie ma pełnej dowolności w dokonywaniu zmian w projekcie budżetu przedłożonego przez Burmistrza – ograniczają ją zarówno postanowienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, jak i ustawy o finansach publicznych. Jeżeli Rada pragnie dokonać takiej zmiany i nakłada na Burmistrza obowiązek realizacji jakiegoś zadania, to musi wskazać źródło jego sfinansowania. Wniosek komisji jest ogólny, nie odnosi się do paragrafów. Jeżeli wniosek nie został na tyle sprecyzowany, żeby Burmistrz mógł go umieścić w projekcie budżetu, w przypadku przegłosowania go przez Radę, to wniosek należałoby odmówić poddania go pod głosowanie. Powiedział, że wnioski powinny być konkretne, miały określoną postać w formie wskazania zadania i szczegółowego określenia, zgodnie z przyjętą uchwałą o procedurze uchwalania budżetu, gdzie szczegółowość odnosi się do paragrafów. 

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – uważa, że Przewodnicząca Rady powinna poddać pod głosowanie, czy głosować wniosek, czy nie.

Przeprowadzono głosowanie – Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za tym, żeby głosować wniosek dotyczący nagrywania i transmitowania obrad sesji przez TV ASTA w Pile.

-        Za powyższym głosowało 2-ch radnych, przeciw głosowaniu wniosku – 10-ciu, 2-ch – wstrzymało się od głosowania.

W wyniku głosowania, Rada podjęła decyzję, aby wniosku o wydzielenie kwoty 20.000 zł. z przeznaczeniem na bezpośrednie nagrywanie i transmitowanie obrad sesji przez TV ASTA w Pile  nie głosować.

5) Wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:

aby z bieżącego utrzymania dróg przeznaczyć kwotę 100.000 zł. na nowe zadanie przy ulicy Leśnej – parking z dojazdem do kościoła Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z dokumentacją.

St. Pikulik – powiedział m.in., że mówiąc o gospodarności, to rozpoczynając coś wcześniej, co robi się na końcu – parking, a ma być jeszcze przeprowadzana kanalizacja, co wynika z uzasadnienia Burmistrza, to wydaje mu się, że zaczynamy od końca. Wie, że jest tam największy problem z wodą przy kościele, a obecnie 100 tys. zł., nie rozwiąże problemu. Nie jest przeciwny, żeby powstała tam droga, żeby rozwiązać problem, bo to jest potrzebne, ale jego zdaniem, jest to rozpoczęcie prac od końca.

W. Fidurski – powiedział m.in., że nie wie dlaczego St. Pikulik powtarza opinię Burmistrza, skoro powiedział (W. Fidurski), że  jest tam woda, kanalizacja sanitarna, trzeba dobudować fragment kanalizacji deszczowej.  Teren należy do miasta, myśli, że nie jest to zadanie nie do wykonania, skoro przez 4 miesiące zdołano podejść do lodowiska. Powiedział, że robi się problem jak trzeba coś zrobić dla kościoła - gdyby był budowany meczet, to może byłoby łatwiej i byłby już parking.

Burmistrz Miasta St. Wełniak – m.in. zwrócił uwagę, że jest tam 6 działek i trzeba tam przeprowadzić wodę i kanalizację. Powiedział, że tam nie jest jeszcze nikt wybudowany i nie wie o czym mówi W. Fidurski skoro jest tam tylko jeden dom. Powiedział, że jest to wniosek nie do wykonania w roku przyszłym. Czy Rada uchwali go czy nie, to zgłasza veto seperatum, że nie jest w stanie w przyszłym roku tego wniosku zrealizować. Nie należy mówić o 100 tys. zł. na to zadanie, bo dokumentacja będzie tyle kosztowała. Zwrócił się do W. Fidurskiego, że jest to „ na siłę robienie, pokazanie, że ma on jakąś władzę - ta władza jest nie w ten sposób wykorzystywana”. 

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział, że pokazywał na komisji fragment planu, z którego jasno wynika, że jest to 1.800 m2  powierzchni, na której trzeba położyć polbruk lub asfalt - licząc 300 zł./m2 bez odwodnienia, co będzie kosztowało około 500 – 700 tys. zł., a 100 tys. zł., to nie wie czy starczy na dokumentację, którą chcemy zrobić dla ul. Wielatowskiej z łącznikiem do ul. Słonecznej i z parkingiem przy plebani.  

W. Fidurski – jeśli robiono drogi w standardzie ul. Zamkowej, to koszt 1m2 z asfaltem i podbudową wynosi 120 zł./m2 a nie 300 zł/m2. Powiedział, że jeśli się czegoś nie chce, to jakiś powód znajdzie się. Gdyby była wola, to byłoby inaczej, a  nie ma woli, to widać co się robi.

J. Kołodziejczyk – m.in. powiedział, że W. Fidurski niepotrzebnie oskarża, bo wola jest – dokumentacja ma być opracowana, po opracowaniu której można rozmawiać jak i kiedy wprowadzić to do planu, bo będą znane koszty całej roboty, nie tylko kawałka polbruku za 100 tys. zł., tylko całej roboty z kanalizacją deszczową, która jest najważniejsza.  Tłumaczył na komisjach, że zgodnie z tym planem, kanalizację deszczową trzeba poprowadzić aż do ulicy Jastowskiej – ulicą Rozdroże i Leśną.  Nie może być mowy, żeby taką robotę wykonać za 100 tys. zł.

St. Pikulik – m.in. odniósł się do wypowiedzi W. Fidurskiego, że powtarza słowa Burmistrza –  odpowiedział, że patrzy na sprawę realnie, a nie powtarza. Trzeba patrzeć na całość problemów miasta, a nie tylko, że jest to rejon działania radnego i chce tam jak najwięcej załatwić. Wydaje mu się, że jest to załatwianie sprawy od końca i można później zarzucić, że jest to działanie niegospodarne, bo ludzie nie lubią jeśli coś jest drugi raz rozkopywane. 

Na wniosek K. Nurczyka, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.

Po przerwie - godzina 19.00.

Obecnych było 14-tu radnych.

Przed przystąpieniem do głosowania wniosku Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeznaczenia 100 tys. zł. na parking i dojazd do kościoła, Przewodnicząca Rady zwróciła się o podanie ewentualnych skutków finansowych w momencie przeniesienia środków na poszczególne paragrafy.

Skarbnik Gminy J. Skórcz powiedziała, że przy planowaniu wydatków brano pod uwagę wskaźnik inflacji 2,9 % i o taki wzrost zostały planowane wydatki bieżące. Jeżeli będą uchwalone poprawki, które mają być sfinansowane z bieżącego utrzymania dróg, to zabraknie pieniędzy na utrzymanie dróg, żeby zrealizować umowę z firmą, która ma wykonywać te usługi – w tym roku był to POLDRÓG. We wrześniu może już zabraknąć pieniędzy, chyba, że rzeczywiście ograniczymy wydatki na ten cel -  tylko jak to ma się do postulatów dotyczących np. bezpieczeństwa, poprawy przejść dla pieszych, skoro zabieramy pieniądze - nie wie z czego miałyby być ponoszone dodatkowe nakłady. 

Burmistrz Miasta dodał, że w stosunku do roku ubiegłego obniżono wydatki przyszłego roku w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r., bo w ciągu roku były one zwiększane, a pieniędzy jest mniej o to co zostało w ciągu roku zwiększone – o około 200 tys. zł.

J. Skórcz powiedziała, że oprócz tego, tam gdzie była stała umowa, były wydatki doraźne, które – możemy zakładać, że w przyszłym roku nie zostaną poniesione.

Następnie, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:

aby z bieżącego utrzymania dróg przeznaczyć kwotę 100.000 zł. na nowe zadanie przy ulicy Leśnej – parking z dojazdem do kościoła Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z dokumentacją.

- za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw – 5,  1 – wstrzymał się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

Po przeprowadzonym głosowaniu, Burmistrz Miasta St. Wełniak zgłosił votum seperatum - zwrócił się o zaprotokołowanie, że przyjęty wyżej wniosek jest niemożliwy do realizacji. 

6) Wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:

aby w ramach kwoty, która jest w projekcie budżetu na rok 2009, opracować dokumentację na dokończenie ulicy Zamkowej – od nr 75 do nr 87 oraz ująć realizację tego zadania w wieloletnim planie inwestycyjnym na rok 2010 – kwota 100.000 zł.

Na pytanie Przewodniczącej Rady czy w temacie powyższego wniosku chciały zabrać głos  Burmistrz Miasta, St. Wełniak odpowiedział m.in., że wszystko zostało zawarte w przedstawionym stanowisku - w przyszłym roku przewiduje się przygotowanie dokumentacji na pozostałe ulice na tym osiedlu, w tym jest ulica Zamkowa. Potrzebna kwota do wieloletniego planu inwestycyjnego zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji technicznej.

K. Żelichowski – zwrócił się o to, żeby wypowiedział się prawnik w kwestii, czy mamy to głosować, czy nie, czy jest to prawidłowe.

P. Tabor – prawnik Urzędu udzielił wyjaśnień. Powiedział m.in., że Burmistrz mógłby zakwestionować tego typu zmianę przed Regionalną Izbą Obrachunkową, ponieważ nie jest wskazane źródło dochodu, z czego ma to być sfinansowane. Powiedział, że wniosek można głosować, chociaż wszystko podlega ocenie nadzoru. Jego zdaniem wniosek nie spełnia warunków formalnych, których wymaga, cytowany wcześniej, artykuł ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Na pytanie Przewodniczącej B. Chorabik czy nie będzie błędem proceduralnym, czy formalnym jeżeli wniosek przegłosujemy - odpowiedział, że nie.

Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek:aby w ramach kwoty, która jest w projekcie budżetu na rok 2009, opracować dokumentację na dokończenie ulicy Zamkowej – od nr 75 do nr 87 oraz ująć realizację tego zadania w wieloletnim planie inwestycyjnym na rok 2010 – kwota 100.000 zł.

- Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 8 radnych, przeciw – 5,  1 – wstrzymał się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

ad 7)

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, łącznie z przedstawionymi autopoprawkami Burmistrza Miasta i przyjętymi przez Radę wnioskami.

- Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych,  przeciw – 1, 1    wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/122/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Złotów na rok 2009 rok,

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

 

 

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok

Projekt uchwały radni otrzymali i był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące przedłożonego projektu uchwały – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/123/08 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2008 rok.

Sprawozdanie radni otrzymali i było ono omawiane na posiedzeniach Komisji.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2008 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jest załączone do protokołu.

Punkt 10.

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2009 rok.

Projekt planu pracy Komisji radni otrzymali.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Za przyjęciem przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008 głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008, który jest załączony do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2009.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2009 – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2009.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/124/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2009.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały wraz z wnioskiem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie radni otrzymali. Był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik poinformowała, że przedstawiciele Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. byli obecni na kilku posiedzeniach komisji i można było uzyskać szczegółowe informacje. Zwróciła uwagę na to, że nie można zmienić przedstawionych stawek – Rada może przyjąć, bądź odrzucić przedłożone stawki.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 4-ch radnych, przeciw – 1, 9-ciu wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/125/08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/126/08 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – 2 komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały (Komisja Finansów Miejskich, Budżetu oraz Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Komisja Bezpieczeństwa Publicznego), pozostałe 4 komisje negatywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 4-ch radnych, przeciw – 2-ch, 8-iu wstrzymało się od głosowania

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/127/08 w sprawie powołania członków Rady Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/125/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów dla przedszkoli niepublicznych i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

B. Chorabik - Przewodnicząca Rady przypomniała, że w projekcie uchwały są zapisy m.in. o zmianie naliczania subwencji – istota projektu uchwały polega na tym, że jeżeli dziecko dochodzi do niepublicznej placówki, to idą za tym pieniądze, a jeżeli odchodzi, to pieniądze muszą być oddane.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza przedstawił zmiany do poprzedniej uchwały, tj. jeżeli przybędzie dzieci w placówce niepublicznej, to będą dołożone środki na te dzieci. Powiedział, że druga istotna zmiana polega na tym, że na niepubliczne formy wychowania przedszkolnego może być dotacja w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Złotów.

K. Nurczyk – zwrócił się do prawnika w celu przedstawienia procedury prawnej – jak to wygląda do tej pory, jeśli chodzi o placówki publiczne i niepubliczne. Dlaczego subwencja dla jednostek szkół publicznych jest obligatoryjna, a nieuczciwa jest dla placówek niepublicznych.

P. Tabor – prawnik Urzędu, udzielił wyjaśnień. Powiedział, że chodzi tu o dotację a nie o subwencję, ponieważ jest to istotna różnica. Było i jest tak, że Rada w drodze uchwały decyduje o trybie rozliczania tej dotacji. Zapis taki jest w obowiązującej jeszcze uchwale z grudnia 2004 roku – zwiększenie liczby uczniów ponad tą, którą deklaruje organ prowadzący daną niepubliczną szkołę do 30 września, nie powoduje wzrostu dotacji, natomiast zmniejszenie powodowało to, że zabierano dotację ze względu na to, że uczeń do danej szkoły czy przedszkola już nie uczęszczał. Powiedział, że zapis tej uchwały jest wiążący i dlatego też proponuje się zmianę uchwały. Na pytanie K. Nurczyka, czy regulowała to ustawa, odpowiedział, że ustawa określa tylko minimalną wysokość dotacji, natomiast rada określa tryb rozliczania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz do niepublicznych form wychowania przedszkolnego. Do tej pory było tak, że jak organ prowadzący podał liczbę uczniów, to tyle było rezerwowanych środków w budżecie i zgodnie z zapisami w uchwale, nie przewidywano wzrostu ponad założoną liczbę uczniów. A teraz proponuje się, że jeżeli wzrośnie liczba uczniów, to trzeba będzie dokonać zmiany w budżecie, zwiększając dotację dla organu prowadzącego niepubliczną szkołę czy przedszkole. Wysokość dotacji jest określona w uchwale, przy czym jesteśmy związani przepisem ustawowym, który określa pewne minimum.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10-ciu radnych, przeciw – 1, 3-ch – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/128/08 o zmianie uchwały Nr XIX/125/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów dla przedszkoli niepublicznych i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.                          

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

K. Nurczyk – wyraził swoją opinię odnośnie przedłożonego projektu uchwały. Powiedział m.in. o wcześniejszych ustaleniach z Burmistrzem - na początku obecnej kadencji Rady tj., że wynagrodzenie pozostanie na tym samym poziomie. Powiedział, że uzgodniono również, że do końca kadencji nie będzie podnoszone wynagrodzenie Burmistrza. Obecnie, w czasach kiedy zwalnianych jest bardzo dużo osób, kiedy dotyka nas kryzys, to pomimo tego, że Burmistrz ma poparcie w społeczeństwie, że Złotów coraz bardziej pięknieje, to jest przeciwny podwyżce.

A. Kosiba – powiedział, że K. Nurczyk zaprzecza sobie mówiąc, że jest bardzo dobrze w Złotowie, ale jest przeciw podwyższeniu płacy Burmistrzowi. Powiedział, że wychodzi z założenia, że za dobrą pracę należy się dobre wynagrodzenie. Jeżeli chcemy, żeby Burmistrz pełnił dobrze obowiązki i żeby miasto „rosło w siłę”, to trzeba go wynagradzać. Jest za tym, żeby podnieść wynagrodzenie Burmistrzowi.

Z. Muzioł – m.in. powiedział, że co ma wspólnego podwyżka Burmistrza z tym, że miasto pięknieje -  Burmistrz nie wykłada na to ze swoich pieniędzy, są to pieniądze podatników. Trzy osoby w Urzędzie: Burmistrz, Zastępca i Sekretarz miały 23 % całego wynagrodzenia Urzędu. Prezydent Bydgoszczy ma takie wynagrodzenie jak Burmistrz. Zgodziłby się, żeby podnieść pensje pracownikom Urzędu.  Będzie głosował przeciw podwyżce.

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił się do Z. Muzioła. Powiedział, że Z Muzioł powinien w tym wypowiadać się jako ostatni, ponieważ od dłuższego już czasu nie partycypuje on w podatkach. Jeżeli mówi on w tych kategoriach, to nie ma żadnych argumentów poza demagogią. Jeżeli mówi się, to trzeba mówić prawdę, bo żadnych 23 % ani burmistrz, z-ca, sekretarz nie partycypuje w podziale tych pieniędzy. Jeżeli operuje on jakimiś danymi, to powinien mieć wiedzę i to wiedzę sprawdzoną i pewną.  My mamy średnie wynagrodzenia za ten rok na poziomie około 3.700 zł. i niech nikt nie mówi, że jest to niskie wynagrodzenie. Skoro Z. Muzioł mówi, że Burmistrz bierze a pracownikom nie daje, to udział jego wynagrodzenia jest niewielki. Zwrócił uwagę na to, że przez 2 lata wynagrodzenia pracowników wzrosły o ponad 20 %. A jego pozostały na tym samym poziomie. Nawiązał do wypowiedzi K. Nurczyka – powiedział, że nie przypomina sobie, żeby umawiał się na pobory na całą kadencję.  Natomiast pamięta, że była tradycja, której nie musicie przestrzegać, że przy inflacji, która była w latach 90-tych, waloryzacja tych wynagrodzeń następowała co roku, a jak była ona niższa, to była ona raz w kadencji. Na zakończenie dodał, że praktycznie rzecz biorąc, to przyjmując tą zasadę, to jego wynagrodzenie spada, ponieważ 4-ro krotność wynagrodzeń w przemyśle daje kwotę ponad 12 tys. zł. Zwrócił się do Z. Muzioła - Powiedział, że nie wie ile ma prezydent Bydgoszczy, ale wie z Aktualności, że był on zawsze na pierwszym miejscu w powiecie, a teraz jest na 4-tym.  Prosił Z. Muzioła, aby trzymał się faktów.

Z. Muzioł powiedział m.in., że jeśli chodzi o wspomniane 23 % wynagrodzenia, to ma to na piśmie i prosił, żeby nie mówić, że on mówi nieprawdę.

A. Andrzejewska zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad tym tematem i aby radni określili się podczas głosowania.

Sprzeciwu nie było.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad przedłożonym projektem uchwały.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – 3 komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyk, Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego),  3 – negatywnie (Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Gospodarki Miejskiej). 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6-ciu radnych, przeciw – 8-iu.

    Rada Miejska nie podjęła uchwały o zmianie uchwały Nr II/7/06 Rady Miejskiej  

    w Złotowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że chciałby poznać rzeczywiste powody nie udzielenia podwyżki. Wydaje mu się, że postępowanie wobec niego jest spowodowane jakimś oportunizmem, tj. złym przyjęciem tego przez wyborców, co po części rozumie, natomiast merytorycznie uważa, że Radni nie mają tu racji. Powiedział, że od razu zdawał sobie sprawę, że ta uchwała nie przejdzie – był to niejako test na dobrą wolę w stosunku do niego i uważa, niestety, że takiej dobrej woli w tej części działalności nie ma. Powiedział, że jest interpretacja dr Zbigniewa Sypniewskiego – specjalisty i konsultanta WOKiSS-u, że nie może to być akt administracyjny, że rada odrzuca projekt uchwały – wg jego opinii, interpretacji, musi to być akt konsultatywny, bo nie może być tak, że mówi się „nie, bo nie” – a z tego wynika, że tak jest, ponieważ nie było żadnych argumentów, poza tym, że pobory są za wysokie – innych argumentów nie było i najprawdopodobniej dopuszczalna jest droga postępowania sądowego – kto w tym względzie ma rację i nie wykluczył, że z takiej drogi skorzysta.

Przewodnicząca B. Chorabik – podała dwa powody nie udzielenia podwyżki.

1)      Powiedziała, że proponowane stawki przez Burmistrza w obecnym wynagrodzeniu mieszczą się w granicach nowych, które zawiera Rozporządzenie – co zostało przede wszystkim wzięte pod uwagę, bo gdyby dotychczasowe stawki nie mieściły się w nowych, to jest oczywiste, że trzeba byłoby doprowadzić do tego, żeby mieściły się one w nowych widełkach. Powiedziała, że obecny dodatek funkcyjny jest mniej więcej w połowie, a wynagrodzenie zasadnicze jest nieco powyżej minimalnej określonej w Rozporządzeniu.

2)      Powiedziała, że na początku kadencji było spotkanie, na którym Burmistrz zasugerował, żeby nie obniżać pensji - reakcja koalicji była taka, że nie obniżono pensji i nie będzie również podwyżki wynagrodzenia w trakcie tej kadencji, na co Burmistrz odpowiedział, że nie było prawnej możliwości obniżenia wówczas wynagrodzenia.

 

 

Punkt 17.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

Radnemu K. Nurczykowi:

1.      W sprawie parkingu i wjazdu od strony parkingu przy Cechu Rzemiosł Różnych na teren – zaplecze budynków przy ul. Wojska Polskiego odpowiedział, że znak zostanie wymieniony.

2.      Jeśli chodzi o informację o parkingu „za Jeleniem”, to jest to w trakcie realizacji. Zostało zlecone wykonanie informacji – znaku.

3.      W sprawie gabloty przy sklepie zoologicznym – przy ul. Wojska Polskiego, to Miejski Zakład Gospodarki Lokalami czyni w tym względzie starania i będzie ona wykonana - sprawa w najbliższym czasie będzie załatwiona.

Radnemu K. Majewskiemu:

1.      W sprawie parkingu „za Jeleniem” – wjazdu na ulicę Łowiecką odpowiedział, że niczego to nie zmienieni, ponieważ plan przewiduje inne rozwiązanie, czego nie można uruchomić ze względu na to, że jest duży problem z wykonaniem tego - nawet gdyby miała to być droga tymczasowa. Powiedział, że nie jest to aż taka uciążliwość dla kierowców. Uważa to za sprawę drugorzędną i nie jest to przewidziane do realizacji.

2.      Odnośnie parkingu przy nowo otwartym sklepie przy ul. Mickiewicza odpowiedział, że samochody ustawione wzdłuż, utrudniają wyjazd – podobnie jest na parkingu przy ulicy Norwida. Najprawdopodobniej trzeba będzie zrobić to tak, żeby wprowadzić po tej stronie zakaz zatrzymywania się i postoju - żeby ułatwić wyjazd i wjazd na miejsca parkingowe.

3.      Jeśli chodzi o zwiększenie środków na imprezę „10 kolęd”, to są to dwa koncerty w Sali kinowej Domu Kultury i sala jest pełna, czego nie może powiedzieć o innych organizowanych imprezach. Najprawdopodobniej w przyszłym roku, impreza ta odbędzie się w nowej hali sportowo-widowiskowej, gdzie wejdzie 500 osób, a trzeba będzie to i 1.000. Uważa, że jest to za jedną z najlepiej przygotowanych artystycznie i merytorycznie imprez w ramach tego na co przeznaczamy środki finansowe. Nie ma tu żadnych wątpliwości, że pieniądze są prawidłowo wydane i raczej powinniśmy myśleć o tym żeby zwiększać – jeśli jest taka potrzeba niż obniżać.    

4.      W sprawie rzeczki między jeziorami, odpowiedział, że jest to już wykonane. 

Radnemu W. Fidurskiemu:

1.      Odpowiedział, że w sprawie zmiany zasad finansowania przyłączy – czy będziemy żądać zwrotów, odpowiedział, że jest to dość skomplikowana sprawa, ponieważ w różnym okresie różnie to prawo było określało, stanowiło, a poza tym powstały już przez ten okres czasu stany zastałe – „wodociągi” np. podpisywały nowe umowy z odbiorcami i dostawcami wody i ścieków, które określały sposób przekazania, najczęściej nieodpłatnie tych przyłączy mimo tego, że były wybudowane przez właścicieli na rzecz MZWiK. Również to jest w takim przypadku, kiedy wodociągi i kanalizację – był taki okres – wykonywały z własnych środków na rzecz mieszkańców. Uważa, że problem ten można rozpatrywać w kategoriach od początku – jak te przepisy obecnie się zmieniły, trzeba w ten sposób postępować jak to prawo obecnie mówi. Uważa, że nie warto wszczynać w tym względzie żadnych postępowań.,

2.      W sprawie słabej frekwencji na zebraniach z mieszkańcami, to również ubolewa z tego powodu, ale zrobiono w tym względzie to samo co w latach poprzednich – wysłano zawiadomienia, na klatkach schodowych wywieszono zawiadomienia - trudno nas obarczać za słabą frekwencję. Można powiedzieć, że pierwsze zawiadomienia nie dotarły do wielu mieszkańców, bo sam to później sprawdzał – trudno mu powiedzieć dlaczego, gdzie jest przyczyna, ale drugie zawiadomienia zostały rozniesione do domów i frekwencja wcale nie była większa niż w przypadku pierwszego spotkania. Myśli, że nie jest to kwestia naszego zawiadomienia, czy naszej informacji, ale jest to inna kwestia. Być może, że trzeba było umieścić informację w internecie, podać do prasy itd., ale nie sądzi, żeby to miało zdecydowanie wpływ na większą frekwencję. Powiedział, że następnym razem będzie to wykorzystane.

3.      Jeśli chodzi o informacje w BIP-ie o radnych, to są one tam umieszczone. Ma wydruk gdzie m.in. są organy gminy, wykaz wszystkich radnych z funkcjami, przynależność do komisji, zakres działania komisji itd.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik zwróciła się do radnych, którzy chcą upublicznić swoje dane adresowe, tj. e-mail, numer telefonu o zgłoszenie tego w biurze Rady.  

Burmistrz Miasta dodał, że jeśli wyborcy zależy na kontakcie z radnym, a radny nie stara się, żeby ten kontakt ułatwić, to jest biuro Rady i Urząd, żeby znaleźć kontakt z danym radnym. Nie ma też żadnego problemu, żeby stronę internetową w tej części rozbudować – podać wszystkie dane, namiary radnego.

4.      W sprawie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 – odpowiedział, że nie jest to droga miejska i póki co, to nie widzi możliwości, żeby to wykonać. Szkoła zrobiła w tym względzie tyle ile mogła - zostało to w części utwardzone. Myśli, że w przypadku wejścia w życie programu wyłączenia ulicy 8 Marca –  z chwilą wybudowania ul. Wielatowskiej i przejścia, to będzie ona ulicą osiedlową czy ulicą wewnętrzną miejską – powiat prawdopodobnie odda nam tę ulicę i wtedy będzie można mówić, żeby ten problem rozwiązać, ale póki co nie ma na to ani pieniędzy, ani planu.

5.      Jeśli chodzi o wycofanie alkoholu z „Mikołajek”, to ma inne zdanie. Jeżeli miałoby to stanowić o zagrożeniu kogokolwiek alkoholizmem – 100 g wina raz do roku, to wtedy powinniśmy wszyscy zastanowić się czy to robić. Powiedział, że Urząd Miejski tego nie firmował - sponsorem tego są zawsze „drogowcy”. Uważa, że na tym polega również edukacja kultury picia, bo to nie polega na tym, żeby wypić od razu butelkę wina w bramie i szukać następnej butelki, tylko, żeby w takim nastroju wypić normalnie, tak jak ludzie to powinni robić. Nie zgodził się w tym względzie ze zdaniem radnego W. Fidurskiego. Powiedział, że nie ma to żadnego związku z działalnością Komisji Przeciwalkoholowej, bo to wręcz odwrotnie – uczy kultury picia. Powiedział, że jeśli chodzi o zaproszenia na „Mikołajki”, to wydrukowanych było ich około 1.000 szt. Część było rozprowadzonych przez radnych, a część zostało losowo wybranych z ewidencji ludności, które rozesłano pocztą. Dodał, że część było indywidualnych zaproszeń dla jego dobrych znajomych. Powiedział, że radni nie zajmowali się dystrybucją zaproszeń.

Radnemu B. Marszałkowi:

Odpowiedział, że odnośnie zabezpieczenia zieleni na parkingu przy ul. Norwida, to zostanie ona odgrodzona – zwrócił uwagę, że nie dotyczy to tylko parkingu przy tej ulicy.

Przewodniczącej Rady B. Chorabik:

W sprawie wycinki drzewa przy Al. Piasta odpowiedział, że byłoby to precedensem, jeżeli zgodzilibyśmy się na to, bo takich sytuacji w mieście jest, co najmniej kilka - kilkanaście. Powiedział, że przejście dla pieszych oznacza dla kierowców zachowanie szczególnej ostrożności – tak samo dla pieszych. Jeżeli przyjąć, że wytniemy drzewo, to takich zgłoszeń będzie więcej, chociażby na ul. 8 Marca jest do wycięcia prawdopodobnie 10 drzew, na co nie dajemy zgody. Uważa, że nie wolno wydawać zgody na wycinkę, bo to jest tylko pretekst - nie ma dowodów na to, że znacznie poprawia to widoczność. W mieście obowiązuje jazda 50 km/h i jeżeli ktoś jedzie szybciej, to musi przyjąć ryzyko, że może się coś wydarzyć i żadne drzewa, żadna widoczność nie ma tu nic wspólnego. Kwestią podstawową jest przestrzeganie przepisów.

      W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

 

Punkt 17.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Radny Z. Muzioł – m.in. nawiązał do imprezy „Mikołajkowej” - do rozdawanego grzańca podczas imprezy – jest to wprowadzanie od dzieciństwa młodych ludzi w alkoholizm. Widział na placu masę pijanych młodych ludzi. Burmistrz z Przewodniczącą nie powinni takich zaproszeń podpisywać i zapraszać na grzańca. Jest przeciwny temu. Wie o alkoholizmie najwięcej, ponieważ przechodził to. 

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił się do Z. Muzioła. Powiedział, że nie widział go na Placu Paderewskiego, to widocznie nie było go tam, bo żadne dzieciaki, ani żadna młodzież w kolejce za winem nie ustawiała się – stał tam 3 czasu jak trwała impreza i żadnych    dzieciaków, młodzieży tam nie było. Z. Muzioł może sprawdzić to i spytać p. Bruskiego, który wiedział, że może podawać wino osobom powyżej 18 lat. Nie było to żadne rozpijanie dzieci i młodzieży, bo to jest nieprawda. Dzieci i młodzież były częstowane słodyczami - cukierkami, ciastkami, piernikami. Nie należy przesadzać i „szukać dziury w całym”, bo uważa, że nie jest to żaden problem. A na pewno nie jest to co mówi Z. Muzioł, że jest to rozpijanie dzieci i młodzieży, bo on z tym absolutnie nie zgadza się.

2.      Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Tomaszowi Tojzie, który przedstawił problematykę, poruszoną wcześniej przez radnego K. Nurczyka.

Tomasz Tojza, przedstawił temat, który jest bolączką, od lat, dla mieszkańców ul. Wojska Polskiego i ul. Cechowej. W ostatnim okresie kwestia ta nabrała wymiaru formalnego – w sierpniu został złożony wniosek do Burmistrza dotyczący budowy kanalizacji deszczowej dla tych ulic. 13 sierpnia udzielono odpowiedzi, że inwestycja tego rodzaju nie została przewidziana w budżecie  na rok  bieżący i wniosek zostanie rozpatrzony przy ustalaniu budżetu na rok 2009. Powiedział, że w toku sesji padła już odpowiedź, że Burmistrz nie przewidział tej inwestycji w budżecie. W imieniu mieszkańców, prosił o udzielenie odpowiedzi, jakie były przesłanki odmowy temu wnioskowi. Czy ta inwestycja została wprowadzona do wieloletniego planu inwestycyjnego na rok 2010. Skoro Burmistrz         podjął jakąś decyzję, to dlaczego przed sesją budżetową, przed pracami w komisji            nad budżetem, wnioskujący nie otrzymali żadnej informacji, aby móc zwrócić się do radnych, aby temat ten został rozpoznany w budżecie i ewentualnie, aby zostały łożone przez radnych wnioski o zmianę budżetu w tym zakresie na rok przyszły, bo           taka postawa odkłada ten problem na kolejny rok. Uważa, że mieszkańcy powinni otrzymać jakąś odpowiedź i powinni mieć perspektywę, kiedy ta inwestycja zostanie zakończona. Powiedział, że problem ten nabrał wymiaru z uwagi na to, że w przypadku większych opadów deszczu, do mieszkań, do pomieszczeń piwnicznych dostaje się woda z kanalizacji. Dlatego odpowiedź dla mieszkańców powinna być konkretna, przynajmniej co do daty wykonania tej inwestycji.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że sprawa jest stara – nie jest to nowość. Proponowano dwukrotnie pewne rozwiązania, na które nie otrzymano odpowiedzi. To nie jest sprawa tylko drogi, ale sprawa własności gruntu pod garażami, ponieważ nie zostało to uregulowane od samego początku - garaże stoją na gruncie będącym własnością gminy. Proponowano rozwiązania, na które nie ma reakcji ze strony wszystkich właścicieli. Powiedział, że droga ta jest integralnie związana z rozwiązaniem problemu garaży. Uważa, że jest to droga formalnie miejska, ale ma charakter typowo drogi prywatnej. Droga ta niczemu nie służy, poza właścicielom tych posesji – służy jako dojazd do zaplecza budynków i do garaż. Jest przeciwny, żeby miasto inwestowało w tą drogę. Złożono ofertę –       ostatnio był któryś z właścicieli nieruchomości, który zadeklarował, że spróbuje rozeznać sytuację. Burmistrz powiedział, że jesteśmy skłonni przekazać właścicielom tych nieruchomości teren nieodpłatnie, co trzeba jeszcze sprawdzić - żeby mogli doprowadzić drogę do porządku. Powiedział, że z tego co pamięta, to droga nie była wykonana przez miasto – była to droga wykonana przez właścicieli tych nieruchomości. Dlatego jest propozycja, że jesteśmy skłonni przekazać drogę jako drogę prywatną, a właściciele        nieruchomości powinni – jeżeli uznają za celowe – doprowadzić drogę do porządku. Jesteśmy również skłonni, na zasadzie odpłatności, sprzedać grunt pod garażami, żeby sprawę uregulować kompleksowo. Nie uważa za celowe, żeby miasto inwestowało w drogę.

T. Tojza powiedział, że droga jest jedną z kwestii, a jemu bardziej chodziło o kanalizację deszczowej, co rozwiązałoby problem wód opadowych. Jeśli chodzi o drogę, to powiedział m.in., że rzeczywiście droga nie była wykonana przez miasto. Instalacja kanalizacji deszczowej jest odrębną kwestią i samo przekazanie drogi kwestii tej nie rozwiązuje.

Burmistrz St. Wełniak  powiedział, żeby właściciele zebrali się, my jesteśmy otwarci na każdą rozmowę. Uważa, że byłoby to źle odebrane, bo nikt z tej drogi, oprócz właścicieli tych nieruchomości, nie korzysta.

Przewodnicząca B. Chorabik, zwróciła się do T. Tojzy, żeby skorzystać z propozycji Burmistrza i spotkać się, np. w obecności radnego z tego okręgu.

T. Tojza zwrócił się o to, żeby komisje, Rada rozważyły kwestię takich przesunięć w budżecie, aby inwestycja ta (kanalizacja deszczowa) mogła być wykonana w 2009 roku.

3.      K.Brewka:

1) W imieniu właścicieli „Cesty” i p. Hankowicza poruszył sprawę parkingów w tym rejonie. Uważa, że jest to źle zaprojektowane. Należałoby to rozwiązać inaczej - z pasem zieleni i po skosie zrobić miejsca parkingowe. Uważa, że problem nasili się i będzie coraz gorzej. Uważa, że należałoby wrócić do rozmowy z projektantem w tej sprawie - myśli, że nie byłby to duży koszt naprawienia tego.

St. Wełniak powiedział, że problem zostanie zgłoszony projektantowi i ewentualnie można byłoby to naprawić w przyszłym roku, ale prawdopodobnie brakuje tam miejsca, żeby zrobić parking na skos.

2) Poruszył sprawę dotyczącą zabezpieczenia drzewek w obudowach drewnianych na ul. Jastrowskiej -  czy nie ma obawy, że zostanie to zniszczone ?

St. Wełniak – odpowiedział m.in., że zostało to zrobione na wniosek mieszkańców tego rejonu.   

4.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Przeczytała nadawców życzeń świątecznych i noworocznych jakie wpłynęły do Rady Miejskiej.

2)      Poinformowała, że wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej, przyjęty na posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej dotyczącej sposobu realizacji inwestycji – „Budowa fontanny na Placu Paderewskiego”. Poddała ten wniosek pod głosowanie.

- Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 8 radnych, przeciw – 5-ciu,

  1 –   wstrzymał się od głosowania.

W wyniku głosowania, Rada Miejska upoważniła Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli doraźnej dotyczącej sposobu realizacji inwestycji – „Budowa fontanny na Placu Paderewskiego”.

3)      Powiedziała, że o terminie następnej sesji Rady Miejskiej będą wszyscy powiadomieni.

 

Punkt 18.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 20.45. zamknęła XXV sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

Protokołowali:

J. Manowski

 

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                  Alicja Andrzejewska

                                                                                                       mgr Barbara Chorabik