Protokół nr XXIV

 

z XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 28 października 2008 roku

 

       W dniu 28 października 2008 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXIV sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 13-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: Janusz Jędrzejczyk i Andrzej Kosiba. Powitała wszystkich radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, wszystkich zaproszonych gości, kierowników jednostek organizacyjnych, przybyłych mieszkańców miasta.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1) Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego K. Żelichowskiego  – za jego zgodą.

2) Protokół z XXIII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2008 r.

3) Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 8/2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zwołania XXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

     Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXIV sesji.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 16 września do dnia 15 października 2008 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Podczas dyskusji głos zabrał K. Majewski, który zapytał o:

1) wizytę Burmistrza w Bielsku Białej na Kongresie Związku Miast Polskich,

2) o rozmowy Burmistrza w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące przebudowy ulic Domańskiego i Chojnickiej.

Przyszli radni: Janusz Jędrzejczyk i Andrzej Kosiba.

Obecnych było 15 –tu radnych.

St. Wełniak – Burmistrz Miasta odpowiedział, że organizatorem kongresów jest Związek Miast Polskich, którego jesteśmy członkiem, a obowiązkiem członka jest uczestniczyć w posiedzeniach statutowych. Odbywa się to najczęściej 2 razu w roku. Zwrócił uwagę, że Związek Miast Polskich jest organizacją dobrowolną zrzeszającą miasta, która w imieniu tych miast występuje przed różnymi organami państwa i innymi instytucjami, uzgadniając i broniąc stanowiska miast polskich, głównie jeśli chodzi o finanse miast - m.in. było to tematem Kongresu. Ponadto w Kongresie, jako współorganizatorzy, uczestniczyli również: Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Unii Miasteczek Polskich. Jeśli chodzi o rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim dotyczące przebudowy ulicy Domańskiego i Chojnickiej, odpowiedział, że czekamy na odpowiedź, są pewne uzgodnienia. Powiedział, że w najbliższym czasie będzie odpowiedź pisemna w tej sprawie, o czym poinformuje.

 

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła informację z działalności Burmistrza Miasta, nie wnosząc do niej uwag.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:  

1.      Radny K. Nurczyk:

1)      Zwrócił się o usunięcie gabloty ogłoszeniowej przy ul. Wojska Polskiego – przy sklepie zoologicznym, ponieważ jest tam śmietnik, na co również zwracają mu uwagę mieszkańcy. 

2)      Poruszył sprawę, o której również mówił na Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta, dotyczącą nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji przy promenadzie na wysokości byłego sądu. Zauważył tam w pobliżu oczko, które nie wygląda na wodę wylaną z jeziora tylko na coś innego, o dość intensywnym nieprzyjemnym zapachu. Poprosił, aby służby Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji obejrzały szczegółowo ten teren, bo być może ktoś z prywatnej posesji wpuszcza tam swoje szambo.

2.      Radny W. Fidurski:

Zapytał:

1)      Czy Burmistrz zastanawiał się nad ogłoszeniem przetargu na artykuły biurowe, papier, tonery, telefony, itp. dla wszystkich jednostek miejskich – szkoły, przedszkola, instytucje: MZGL, MZWiK, ponieważ jednostki rządowe uzyskują bardzo duże oszczędności na takich przetargach. Kiedy każda jednostka kupuje osobno, to nie uzyska tak wysokich upustów, dlatego warto zastanowić się nad wspólnym przetargiem w celu większych oszczędności.

2)      Czy nie można by było wprowadzić pod obrady Rady Miejskiej  uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej, jakie są w tej kwestii argumenty za, a jakie przeciw.

3)      W sprawie budowy składowiska odpadów komunalnych, zapytał czy jest jakiś dokument Związku Gmin Krajny, który sugerowałby, że jest to rozwiązanie zasadne z ekonomicznego punktu widzenia, tj. lokalizacja w Złotowie, a nie dowożenie odpadów do Piły – jakie są kalkulacje i konkretne cyfry odnośnie tego rozwiązania.

4)      Dlaczego nie są publikowane, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, zarządzenia Burmistrza w BIP-ie ?

3.      Radny K. Majewski:

1)      Zwrócił uwagę na źle działające punkty oświetleniowe przy ulicach: Okrężnej i Dwór Złotowski - lampy tam, zapalają się i gasną co jakiś czas. Należałoby zwrócić uwagę firmie, która zajmuje się konserwacją żeby naprawić wszystkie źle działające punkty oświetleniowe.

2)      Zapytał się, czy rzeczka, łącząca Jezioro Zaleskie z Jeziorem Miejskim, będzie jeszcze przed zimą oczyszczona.

3)      Przypomniał, że należałoby przed okresem zimowym wyrównać wszystkie ulice w mieście o powierzchni gruntowej.

4)      Poruszył sprawę miejsc, gdzie znajdują się odpady segregowane. Stwierdził, że są one bardzo często zaśmiecane przez część społeczeństwa - są tam wyrzucane inne śmieci

niż te przeznaczone tylko do segregacji. Chciałby, aby przynajmniej raz w roku było to sprzątane, szczególnie przed zimą. Uważa, że warto byłoby zastanowić się i w przyszłym roku przeznaczyć więcej środków na „dzikie” wysypiska firmie, która zajmuje się czystością w mieście.

4.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

Zgłosiła na piśmie interpelacje w sprawie:

1)      Rozważenia wycinki drzew przy ulicy Chojnickiej (przy terenie wjazdu na cmentarz),
w ilości niezbędnej do poprawy widoczności i zwiększenia bezpieczeństwa dla poruszających się w tym miejscu pojazdów.

 

 

2)      Korekty zakończeń części chodników przy ulicy Za Dworcem i dostosowanie ich do bezpieczniejszego poruszania się po tym chodniku. Obecny stan stanowi znaczne utrudnienie dla osób z małymi dziećmi czy z wózkami dziecięcymi.

(Interpelacje są załączone do niniejszego protokołu).

       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 18 porządku obrad.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przebiegu EEM 2008.

Materiały radni otrzymali. Temat był omawiany podczas posiedzeń komisji.

Podczas dyskusji K. Nurczyk powiedział, że na Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta zapytano J. Kołodziejczyka – Z-cę Burmistrza o zysk z biletów na EEM 2008 r. Ponadto zapytał jaka była wysokość prowizji za rozprowadzanie biletów.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że osoby, które rozprowadzały bilety miały 5 % prowizji od sprzedanych biletów.

K. Majewski – podziękował Burmistrzowi, Stowarzyszeniu EEM, Komitetowi Organizacyjnemu EEM oraz innym stowarzyszeniom, które brały udział w organizacji tej imprezy. Wniósł kilka uwag, które mogą poprawić następną edycję imprezy EEM:

1)      Zapytał, czy otwarcie Euro Eco Meetingu musi zawsze odbywać się na rondzie przy Urzędzie Miejskim, gdyż wiąże się to często z problemami komunikacyjnymi. Czy nie można byłoby tego przenieść na Plac Paderewskiego ? - nie byłoby wówczas tego problemu.

2)      Stwierdził, że jest za duże nagromadzenie imprez na EEM i nie sposób jest wszystko zobaczyć. Zapytał, czy nie warto przełożyć imprez przy ulicy Jeziornej - przy Jeziorze Zalewskim na weekend wcześniej, czy tez zorganizować je w środku tygodnia. Rozłożenie tych imprez w czasie usprawni nie tylko pracę prasy, ale również mieszkańcy będą mogli „zaliczyć “ więcej imprez. Dodał, że koszty z tym związane nie zmienią się, a nawet mogą być niższe.

3)      Czy nie warto byłoby w przyszłym roku poszukać konferansjerów wśród młodzieży szkolnej szkół średnich, ponieważ długie i nużące są przerwy między odstępami poszczególnych zespołów. Warto byłoby taką rolę wychowawczą dla uczniów wprowadzić, by oni sami mogli się wykazać.

4)      Powiedział, również, że zestawienie muzyki poważnej z muzyką rockową na Koncercie Galowym jest nieodpowiednie - nie jest trafne. Stwierdził, że trzeba by poradzić się fachowca w dziedzinie estrady odnośnie programu na koncertach. Dodał również, że oświetlenie na występach było złe.

5)      Odniósł się również do sztucznych ogni, które co roku są bardzo późno. Jego zdaniem mogłoby ich nie być. Rezygnacja z fajerwerków obniży znacznie koszty. Dodał, że dla dużego grona mieszkańców jest to za hałaśliwe. Większość mieszkańców idzie w poniedziałek do pracy i można byłoby skrócić ten ostatni dzień do godziny 24-tej.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że to co przedstawił K. Majewski, to są wnioski do przyszłorocznej edycji EEM, a obecnie dyskutujemy nad przedstawionym sprawozdaniem EEM.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone  Sprawozdanie.

J. Kołodziejczyk, na pytanie J. Jędrzejczyka dotyczące braku odpowiedzi w sprawie wpływów ze sprzedaży biletów – odpowiedział, że wpływy z biletów wyniosły 44.475 zł. i od tego wypłacono 5 % prowizji, tj. 1.896 zł.

   Rada Miejska przyjęła Sprawozdanie z przebiegu Euro Eco Meetingu Złotów’2008, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na rok 2008.

Informację radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

W. Fidurski zapytał o stadion przy ulicy Wioślarskiej, który powinien być już niedługo oddany – jak wygląda realizacja tej inwestycji.

Burmistrz St.Wełniak odpowiedział, że trwają uzgodnienia z wykonawcą dotyczące rozszerzenia zakresu prac, gdyż dokumentacja nie przewidziała otoczenia od płyty boiska do boiska treningowego. Był to teren zarośnięty drzewami, a obecnie jest to miejsce uporządkowane i trzeba teraz go przygotować na boisko główne i boiska treningowe. W wyniku rozbieżności, w związku z zakresem i ceną tego zadania, przedłużyło się to, ale obecnie trwają już czynności związane ze zleceniem tego w ramach robót dodatkowych. W najbliższych dniach wejdą wykonawcy z robotami związanymi z zielenią, którzy zapewnili, iż zrobią to szybko, gdyż jest to wykonywane sprzętem mechanicznych. Dodał, że jest jedynie problem z drugą częścią zadania, ponieważ przetarg, który był ogłoszony został unieważniony ze względu na wysokość zaproponowanej kwoty przez oferenta w wysokości 5.300.000 zł. Była to jedyna oferta, która wpłynęła i trudno było rozstrzygnąć, czy była to kwota przekraczająca możliwości rzeczywiste sfinansowania tej inwestycji, czy też ten zakres czynności może tyle kosztować. Powiedział, że jego zdaniem przekracza to możliwości miasta i postanowiono przetarg ten unieważnić. W najbliższym czasie będzie ogłoszony nowy przetarg na to zadanie, z nadzieją, że zgłoszą się tym razem również inne firmy. Pozwoli to lepiej ocenić, czy kwota na to zadanie musi być aż tak wysoka, czy też może być ona niższa. Dodał, że jeżeli okaże się, że to zadanie będzie tyle kosztowało, to powinnyśmy zastanowić się nad zmianą sposobu wykonania drugiej części boiska, ponieważ jest to za drogo. Stwierdził, że miasto nie musi mieć stadionu za tak wysoką cenę. Rozstrzygnie to najbliższy przetarg i wówczas odpowiednie propozycje będą przedstawione Radzie Miejskiej.

J. Jędrzejczyk – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej szczegółowo omawiano powyższy temat. Powiedział, że oprócz materiałów, które otrzymali zapoznali się również szczegółowo z dokumentacją budowlaną: ulicy Nieznanego Żołnierza i Spacerowej, zejść i dojazdów do ciągu pieszo – rowerowego nad Jeziorem Miejskim, przebudowy części ulicy Słowackiego – blok 4 do 6, chodników i miejsc parkingowych. Dodał, że w punkcie, w którym jest mowa o modernizacji ulic na „starym mieście”, wprowadzono aneks do tego projektu. Powiedział, że Komisja Gospodarki Miejskiej uznała, że wykonanie inwestycji nie budzi obaw Komisji.

K. Majewski zapytał, czy budowa hali sportowo – widowiskowej przy ulocy
Boh. Westerplatte przebiega zgodnie z planem, czy nie ma żadnych opóźnień, czy będzie ona oddana w przyszłym roku, tak jak to jest zaplanowane.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zagrożeń co do terminu zakończenia inwestycji, a być może, że wykonawca zgłosi odbiór wcześniej.

Przewodnicząca B. Chorabik – przedstawiła w skrócie, gościom znajdującym się na sali sesyjnej, informację jakie inwestycje zostały  przyjęte do realizacji w 2008 roku.

Burmistrz St.Wełniak wyjaśnił, że pewne inwestycje się opóźniają, ale nie jest to wina wykonawców, czy inwestorów. Jest to trudność w koordynacji prac z Zakładem Energetycznym - chodzi o ulice: Moniuszki, Nieznanego Żołnierza i Kopernika oraz o teren „starego miasta”. My tylko w części odpowiadamy za przebieg robót tam wykonywanych, gdyż finansujemy i realizujemy tylko oświetlenie. Natomiast Zakład Energetyczny wymienia tam jednocześnie zasilanie i dlatego wynikają z tego nieuzasadnione przestoje, niezrozumiałe dla mieszkańców. Obecnie jesteśmy na etapie przetargu na oświetlenie tych ulic, a jeśli chodzi o Zakład Energetyczny, to jest to sprawa doprowadzenia zasilania kablowego do budynków mieszczących się przy tych ulicach. Dodał jeszcze, że są uzgodnienia, że będzie to jeszcze w tym roku zakończone.

     Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną  Informację.

     Rada Miejska przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na rok 2008, która jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów.

Raport radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca B.Chorabik zwróciła uwagę, że radni otrzymali bardzo szczegółowy materiał na ten temat. Następnie w skrócie go omówiła. Powiedziała m.in., że w pierwszej części raportu jest mowa o jakości wód powierzchniowych: aktualna klasa czystości Jeziora Miejskiego wynosi III,  planowana jest II, a Jezioro Proboszczowskie jest jeziorem o charakterze wędkarskim. W gospodarce wodno – ściekowej miasto Złotów jest zwodociągowane w 100 %, a skanalizowane w 97 %. Dodała, że na terenie Gminy Miasto Złotów znajdują się dwa ujęcia komunalne wody: przy ul. Partyzantów i Wodociągowej. Powiedziała, że od 2004 – 2007 r. zrealizowano inwestycje związane m.in. z budową kolektorów sanitarnych obejmujące poszczególne ulice: Kujańska, Leśna, Rozdroże, Wielatowska, Chojnicka, os. „ Chojnicka “ oraz kolektor deszczowy ul. Kujańska, Al. Mickiewicza i część ul. Domańskiego i Al. Piasta. Wybudowano również kolektor sanitarny tłoczny w pasie Jeziora Miejskiego w 2006 r., kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociąg tłoczny w ul. Łowieckiej, sieć kanalizacji sanitarnej i rurociąg tłoczny w ul. Ogrodowej wraz z przepompownią oraz sieć kanalizacji sanitarnej, rurociąg tłoczny wraz z przepompownią w ul. Jerozolimskiej w 2007 r. Gmina Miasto Złotów posiada wysoki stopień zwodociągowania i skanalizowania miasta. Systematycznie z roku na rok zmniejsza się ilość zbiorników gnilnych, tzw. szamb. Na dzień dzisiejszy jest ich 70 szt., a w 2004 r. było 85 szt. Poinformowała również o jakości powietrza atmosferycznego. Korzystanie z gazu ziemnego przez część mieszkańców Złotowa przyczynia się w dużym stopniu do ochrony powietrza atmosferycznego, co jest widoczne w naszym mieście. Na stan poprawy powietrza ma wpływ również firma Sydkraft Sp. z o.o., która sukcesywnie włącza do swojej sieci cieplnej lokalne kotłownie i pojedyncze paleniska domowe tam, gdzie nie ma sieci gazowej. Miasto Złotów nie posiada uciążliwego przemysłu, dlatego hałas w naszym mieście jest głównie pochodzenia komunikacyjnego. Natomiast, jeśli chodzi o poważne awarie, to wg informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile, na terenie miasta nie ma zakładów zakwalifikowanych jako stanowiące potencjalne źródło wystąpienia awarii przemysłowej. Odnośnie informacji o edukacji ekologicznej, to w naszym mieście odbywa się ekologiczna impreza Euro Eco Meeting. Gmina Miasto Złotów w zakresie edukacji ekologicznej współpracuje m.in. z Ligą Ochrony Przyrody, Nadleśnictwem, Starostwem Powiatowymi, Miejską Biblioteką, szkołami, prasą i telewizją. Dodała, że pozostałe informacje, które są zawarte w Raporcie są to informacje o działaniach inwestycyjnych, o realizacjach pozainwestycyjnych, z którymi wszyscy radni zapoznali się na poszczególnych komisjach.

K. Nurczyk zwrócił uwagę na problem środowiska, szczególnie naszych jezior, które nas  otaczają. Powiedział, że z raportu wynika, że środowisko jest coraz czystsze ze względu na działania związane z opadem wód, wychwytywaniem oleju, piaskarek, czy też badanie dwa razy do roku tego, co przedostaje się do naszych zbiorników. Zwrócił uwagę na oczyszczalnię ścieków, która jest bardzo wysokiej klasy dla mieszkańców około 50 tys. Powiedział m.in., że jest ogromny problem związany z zarybianiem naszych jezior. Prowadzi cały czas rozmowy z wędkarzami - zwrócił uwagę na złą gospodarkę prowadzoną przez PZW, nie odławianiem karpia, amura. Zgadza się, że tafla wody jest czysta, ale WIOŚ nie bada jezior pod względem zawartości siarkowodoru, azotanu. Cieszy się z inicjatywy jaka jest przewidziana odnośnie fontanny na Jeziorze Miejskim, która będzie natleniała ten zbiornik – jest to jakaś forma, że będzie zmniejszała się zawartość siarkowodoru. Dziwi się postawom ichtiologów, którzy wyrażają zgodę na rybę, która nie jest rodzimą rybą, która np. po 2-ch latach powinna być odławiana. Zwrócił uwagę na konieczność współpracy PZW a „miastem”.  

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony Raport.

     Rada Miejska przyjęła Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 20904 – 2011 za okres od 2004 – 2007, który jest załączony do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Propozycje stawek podatku były omawiane na posiedzeniach komisji Rady. Z uzyskanych informacji wiadomo, że proponowana podwyżka wynosi 4,2 % stawek obecnie obowiązujących.

W. Fidurski – zwrócił uwagę na dwa podatki, o których wspominał podczas posiedzeń komisji, tj. na wysoki ich poziom: od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i od działek – nigdzie nie znalazł tak wysokich podatków, jeśli chodzi o powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych i od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów. Wie, że dużo inwestujemy, ale nie powinniśmy iść w maksymalne stawki.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza – w formie sprostowania powiedział m.in., że W. Fidurski mówił o podatkach, które były uchwalane w zeszłym roku na rok 2008, bo uchwał tych gmin, o których mówił, na rok 2009,  to jeszcze nie ma. Jesteśmy gminą, która jedna z pierwszych będzie te uchwały przyjmowała. Jeśli chodzi o górne stawki podatku, to zwrócił uwagę na fakt, że tylko 3 z tych stawek, które są przedstawione, określane są jako górne, tj. stawka, która dotyczy powierzchni mieszkalnych – 0,62 zł., co oznacza, że przeciętnie mieszkaniec zapłaci rocznie około 31 zł. –  można to zapłacić w 4-ch ratach – nie wie czy jest to aż tak duża kwota na rok. Natomiast ważne jest, że wszyscy płacimy ten podatek. Drugi podatek, gdzie zastosowana jest górna stawka, to jest od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – przypomniał, że jest to skutek sprzed kilku lat, gdzie obniżono stawkę z normalnej – obecnie 15,85 zł., na 4.01 zł. i nie ma sensu jej obniżania, ponieważ została ona już raz obniżona decyzją ustawowo. Trzecia maksymalna stawka, to stawka podatku od budowli ( 2 %) – uważa, że nie widać przyczyn, dla których stawkę tą mielibyśmy obniżać. Jeżeli chodzi o stawkę od 1 m2 powierzchni od pozostałych gruntów, to rzeczywiście jest ona wyższa niż w innych gminach. Dodał, że z rozmów z burmistrzami wynika, że wszyscy żałują, że jak stawka ta była generalnie podnoszona w górę, że tego wtedy nie zrobili – a teraz jest to dla nich problem, którego my nie mamy, bo podnosimy ją  tylko o 2 grosze, tj. do 0,35 zł.

K. Brewka – Przewodniczący Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych - poinformował, że stawki podatku od nieruchomości konsultował z przedstawicielami rzemieślników złotowskich. Wiadomo, że ta grupa i przedsiębiorcy są zainteresowani podatkiem związanym z powierzchnią użytkową budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powiedział, że przedstawiciele rzemiosła nie wnieśli zastrzeżeń do tej stawki, ponieważ od wielu lat i na rok następny, stanowi ona 80 % stawki maksymalnej podanej przez Ministra Finansów. Powiedział, że rzemieślnicy podkreślili, że zdają sobie sprawę, że podatki trzeba płacić i płacą je wszyscy na całym świecie.

     Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12-tu  radnych, przeciw – 1, 2-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 111 /08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/62/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że projekt uchwały dotyczy zmiany wysokości stawki – zwiększenia stawki za prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonym targowiskiem do 100 zł. za zajęcie miejsca o powierzchni do 9 m2.

Dyskusji nie było.

     Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/62/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14-tu radnych, 1 - wstrzymał się od głosowania.

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 112 /08 o zmianie uchwały Nr XIV/62/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Projekt uchwały przedstawiła B. Chorabik – Przewodnicząca Rady. Powiedziała, że dotyczy to opłat za rezerwację miejsca oznaczonego na placu targowym utwardzonym: - o powierzchni 9 m2 – 250 zł. i o powierzchni 3 m2 – 150 zł.  W stosunku do obecnie obowiązujących stawek jest to wzrost o 30 zł.

      Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14-tu  radnych, 1 - wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 113 /08 o zmianie uchwały Nr XXXVII/254/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 10.10. Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę.

Po przerwie.

Obecni byli wszyscy radni – 15 osób.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Dyskusji nie było.

     Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, a Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z wnioskiem, aby w Rozdziale V Zakres przedmiotowy współpracy – określenie zadań priorytetowych, pkt 5. o brzmieniu „działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii, w tym organizacja Euro Eco Meetingu”, poprawić na działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii, w tym współpraca w organizacji Euro Eco Meetingu ”.

Przewodnicząca B. Chorabik podała pod głosowanie powyższy wniosek, za przyjęciem którego głosowało 11-tu radnych, 4-ch – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

     Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009” z przyjętym wyżej wnioskiem.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 114 /08 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali. Propozycje wprowadzenia zmian w budżecie były omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Głos zabrała J. Skórcz –  Skarbnik Gminy, która przedstawiła propozycje zmian w budżecie na 2008 rok:

I. Dochody:

1)      w rozdziale 80101 wprowadza się dochody budżetowe w kwocie 19.825 zł., określone jako wpływy z usług i z tytułu różnych dochodów, uzyskane przez Zespół Szkół Samorządowych nr 1, które nie były uwzględnione w planie dochodów Gminy Miasta Złotów. O wysokość tych dochodów zwiększony zostanie plan finansowy wydatków szkoły, o których mowa w części II, pkt 6.

2)      w rozdziale 80110 zwiększa się plan finansowy o dochody uzyskane przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Złotowie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków szkoły, o których mowa w części II, pkt 6. Kwota  - 28.076 zł.

3)      w rozdziale 85219 zwiększa się dochody o kwotę 9.300 zł. z tytułu otrzymania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS.

4)      w rozdziale 85295 zwiększa się dochody o kwotę 12.060 zł. w związku z dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

II. Wydatki:

1. Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

1)      w rozdziałach: 70001, 75011, 85219, 85295, 92116, 92118 zwiększa się wydatki głównie z tytułu dotacji dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników. Kwota łączna – 88.125 zł.,

2)      w rozdziałach 70005, 90015 zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie energii elektrycznej odpowiednio o 5.000 i 10.000 zł.,

3)      w rozdziale 75647 zwiększa się plan wydatków z tytułu opłat związanych z pobieraniem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych o 5.000 zł.,

4)      w rozdziale 80101 zmienia się plan wydatków w związku z dotacją na zakup podręczników udzieloną Szkole Katolickiej w wysokości 900 zł. oraz dokonuje sie zmian między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem szkół podstawowych nr 1 i 2.

Plan wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 2 zwiększa się o kwotę 15.669 zł. w związku z wypłatą odprawy emerytalnej w wysokości 10.642 zł. oraz realizacją zajęć rewalidacyjnych – kwota 5.027 zł.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększa się o kwotę 1.521 zł. z tytułu nauczania indywidualnego ucznia klasy I

5)      w rozdziale 80104 zmienia się plan wydatków związany z dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas przedszkolnych w wysokości  812 zł.,

6)      w rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków o środki, o których mowa w p. I.2 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem Gimnazjum Publicznego Nr 2,

7)      w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków z tytułu dowozu uczniów do szkół o 5.000 zł.,

8)      w rozdziale 80148 zmienia się plan wydatków zgodnie z wnioskiem szkoły Podstawowej nr 1,

9)      w rozdziałach 85295 i 85415 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uczniów w szkołach i sfinansowanie pomocy materialnej dla nich oraz dodaje sie kwotę o której mowa w p.I 4.

10)  w rozdziale 85401 zmienia się plan wydatków świetlic szkolnych zgodnie z wnioskiem szkoły Podstawowej Nr 1,

11)  w rozdziale 85415 zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów,

12)  w rozdziale 90004 zwiększa się plan bieżących wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej o 5 tys. zł.,

13)  w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych o kwotę 30.000 zł. Zmiana w planie jest konieczna ze względu na co miesięczne przekroczenia w paragrafie z tego tytułu,

14)  w rozdziale 92195 zwiększa się planowane wydatki na pokrycie zobowiązań związanych z organizacją imprez kulturalnych ( dochody ze sprzedaży biletów nie zostały jeszcze wprowadzone do budżetu ) – o kwotę 15.000 zł.

2. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

W rozdziale 92695 zmniejsza się planowane wydatki na realizację hali widowiskowo – sportowej o kwotę 195.761 zł. w związku z faktem, że zaangażowanie środków finansowych z tytułu  umów zawartych na realizację tej inwestycji w 2008 roku jest niższe, niż kwota którą uwzględniono w budżecie Gminy Miasto Złotów na ten rok.

III. Nie dokonuje się zmian w wysokości deficytu budżetowego i w sposobie jego finansowania.

IV. Zmienia się plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 3.900 zł. zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1,

V. Wprowadza się do wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2008-2010 zadanie polegające na budowie drogi – Osiedle Śródmieście, ul. Nieznanego Żołnierza. Zadanie to do tej pory ujęte było w planowanych wydatkach majątkowych w kwocie 700.000 zł. Proponuje się rozszerzyć zakres przyjętego zadania inwestycyjnego kwotowo – do 1.800.000 zł. ogółem ( w tym 700.000 do realizacji w roku bieżącym ) oraz czasowo – do końca roku 2009.

Ponadto J. Skórcz – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały będący w następnym punkcie porządku obrad sesji, tj. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2008. Powiedziała m.in., że kwota kredytu, o który miasto będzie ubiegać się, na pewno nie będzie ponad 9 mln zł. – szacuje, że będzie to kwota 5-6 mln zł.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że omawiane materiały były szczegółowo omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13-tu radnych, 2-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 115 /08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali – był on omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji.

Skarbnik Gminy – J. Skórcz – omówiła projekt uchwały w punkcie 12 porządku obrad.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Gmina Miasto Złotów zaciągnie kredyt do kwoty 9.126.924 zł., który przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok bieżący w związku z koniecznością sfinansowania zaplanowanych wydatków budżetowych. 

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2008.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13-tu radnych, 2-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 116 /08 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/104/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu.

Projekt uchwały radni otrzymali - był on przedstawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca B. Chorabik – omówiła na wstępie projekt uchwały. Powiedziała, że Złotowski Dom Kultury – jako samorządowa instytucja kultury, nie został wpisany do rejestru kultury i dlatego uchyla się uchwałę z czerwca br. o jego utworzeniu. Zwróciła uwagę na zapis w projekcie uchwały, że uchylenie powyższej uchwały nie powoduje ograniczenia w wypełnianiu przez Gminę Miasto Złotów obowiązku przewidzianego w art. 9 ust. 2 ustawy z października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dodała, że losy tej uchwały z tego powodu mogą być różne, ponieważ może zdarzyć się, że uchwała ta, w takim brzmieniu, może nie zostać przyjęta przez Wojewodę, ponieważ są tu rozbieżności w interpretacji i wtedy trzeba będzie nadać jej inny tok. Powiedziała również, że odejście od treści uchwały o usytuowaniu Złotowskiego Domu Kultury wiąże się z następnym punktem porządku obrad, tj. z projektem uchwały w sprawie utworzenia nowej jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.

K. Nurczyk powiedział m.in., że jest to idący w dobrą stronę konsensus Radnych i Burmistrza. Dodał, że jest to forma ciekawa, nowatorska i mająca przyszłość, dlatego będzie głosował za uchyleniem uchwały i myśli, że wszystko dobrze się ułoży.  

K. Majewski – m.in. powiedział, że popiera uchylenie wyżej wymienionej uchwały, pomimo, iż sam był jej pomysłodawcą i ją wprowadził. Nie zależało mu konkretnie, żeby taka, a nie inna forma kultury była realizowana. Sugerował się jedynie wzmocnieniem tej sfery działalności, jaką jest kultura, gdyż jego zdaniem, nie funkcjonuje ona w prawidłowy sposób. Uważa, że powołanie nowej jednostki budżetowej, jest lepszym i tańszym rozwiązaniem. Będzie głosował za uchyleniem uchwały, a w następnym punkcie - „za” powołaniem jednostki, która wzmocni kulturę.

W. Fidurski - powiedział, że niedawno powoływano ZDK i wydawałoby się, że byłby to jeden z pierwszych kroków, który porządkowałby życie kulturalne, a w dalszej kolejności - powołanie instytucji, która kieruje sportem. Porządkowałoby to dwie sfery i tworzyłoby to pewien porządek – byłoby wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny, byłby jasny podział kompetencji. Powiedział, że Burmistrz wystąpił z inicjatywą w sprawie uchylenia uchwały, tj. likwidacji Złotowskiego Domu Kultury. Mówi się, że głównym argumentem likwidacji dotychczasowej instytucji kultury i powołania innej jednostki budżetowej jest argument finansowy, dlatego zwrócił się z pytaniem, szczególnie do Przewodniczącego Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, która to Komisja powinna dokładnie wyliczyć, i także do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, o ile tańszy będzie wariant Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej od dotychczasowej formy – prosił o konkretne kwoty.

K. Majewski – odpowiedział, że nie jest specjalistą od spraw finansowych. Dodał, że w momencie powoływania Złotowskiego Domu Kultury radni nie znali szczegółowo budżetu Domu Kultury i teraz również, przy powołaniu tej nowej jednostki, nie jest znany jej budżet, gdyż tym zajmą się fachowcy. Możemy jedynie przyjmować założenia ogólne i dyskutować nad tematem, a o szczegółach, w odpowiednim czasie, wypowie się Skarbnik Gminy i Burmistrz.

W. Fidurski powiedział m.in., że intencją ustawodawcy jest to, żeby jednostki kultury nie łączyć z żadnymi innymi sferami działalności. Tworzenie jednostki, która zajmie się sportem i kulturą spowoduje konflikt między tymi sferami działalności – myśli, że jest to idea, żeby ich nie łączyć. Powiedział, że takie jednostki nie funkcjonują w Wielkopolsce i Wojewoda kwestionuje ustalenia, kiedy łączy się jednostkę kultury z jakąś inną sferą działalności. Jest to obejście przepisów, bo nie tworzymy jednostki kultury - będzie to tylko jednostka zajmująca się rozrywką, a nie kulturą w połączeniu ze sportem, a intencje ustawodawców i doświadczenia są jednoznaczne. Stworzymy jednostkę, która będzie preferowała albo jedną sferę, albo drugą i stworzymy kolejne konflikty. Powiedział, że podejmujemy decyzję, nie mając żadnej wiedzy na temat jakichkolwiek kalkulacji finansowych.

Z. Muzioł m.in. powiedział, że radni walczyli o oddzielenie Domu Kultury od MZGL-u i utworzenie samodzielnej jednostki, która zajmowałaby się tylko kulturą wraz z powołaniem odpowiedniego zarządcy. Jest zdziwiony, że jeszcze tak niedawno przyjęto projekt uchwały w tej sprawie, a obecnie uchwała ta ma być uchylona i dwie różne działalności, takie jak kultura i sport, mają funkcjonować razem. Powiedział, że jest zdziwiony postawą K. Majewskiego, który był wnioskodawcą utworzenia Domu Kultury, a teraz będzie głosował za uchyleniem niedawno podjętej uchwały – „a może powstała cicha koalicja PiS – Lewica ?” Zwrócił uwagę na to, że mogą być problemy, kłótnie na co przeznaczyć pieniądze, czy na kulturę, czy na sport.

K. Żelichowski odpowiedział Z. Muziołowi, że na ośrodek kultury, który powstanie, będzie osobny budżet i nie będzie sytuacji, że imprezy kulturalne będą się odbywały kosztem sportu, czy odwrotnie. Powiedział, że jak głosowano nad uchwałą o utworzeniu Domu Kultury, to radnego W. Fidurskiego nie interesowały koszty jego utworzenia i nie przedstawił wówczas, ile będzie kosztował ten ośrodek, a teraz pyta się radnych o szczegółowe koszty. Zwrócił uwagę, że trzeba być tu konsekwentnym. Jak powstanie ośrodek, to będzie wiadomo jakie będą koszty.

Burmistrz St. Wełniak powiedział m.in., że mowa o kosztach związanych z utworzeniem nowej jednostki na tym etapie jest nieporozumieniem. Zwrócił uwagę Z. Muziołowi, że to nie jest tak, że ktoś tam będzie decydował czy da pieniądze na sport, czy na kulturę, ponieważ o tym decyduje Rada na sesji i nikt tego nie będzie zmieniać, bo nie ma takiej możliwości ani zamiaru. Obojętnie, jaka będzie instytucja, to o finansach decyduje Rada na wniosek burmistrza, głównie przy projekcie budżetu na dany rok, a w ciągu roku – przy zmianie budżetu. Jeśli chodzi o koszty, to leżą one również w sferze Rady i są one związane przede wszystkim z funduszem płac. Powiedział o oszczędnościach, które powstaną, jeżeli te dwie uchwały, w sprawie uchylenia instytucji kultury i utworzenia nowej jednostki samorządowej, zostaną przyjęte – będą to oszczędności w skali roku około 100 tys. zł. Stwierdził, że jest to również kwestia lepszej sprawności działania w przypadku utworzenia jednej instytucji. Zapewnił, że nowa koncepcja samodzielnej jednostki będzie działać dobrze. Przyznał, że trzeba było spotkać się wcześniej i rozmawiać z radnymi, którzy mieli inny pogląd na ten temat - chociaż wielokrotnie mówił, że przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie podjąć tą decyzję, a jaka to będzie decyzja, to zależy od Rady. Jest przekonany, że to będzie działać. Jeżeli popełnimy błąd – praktyka wskazuje, że w przypadku powołania dwóch instytucji, ten błąd byłby większy.

K. Nurczyk zwrócił uwagę, iż radnego Z. Muzioła nie było na posiedzeniach komisji, gdzie był szczegółowo omawiany ten temat. Powiedział, że poprosił J. Kołodziejczyka – Z-cę Burmistrza o przedstawienie na piśmie nowej koncepcji w dowolnej formie, do której radni mogliby się ustosunkować, nie upierając się tylko przy samej kulturze – zostało to przedstawione. W wyniku dyskusji dokonano pewnych poprawek. Powiedział m.in., że w proponowanym wariancie będzie możliwa synchronizacja różnych imprez, zarówno kulturalnych jak i sportowych – będzie mógł o tym decydować jeden człowiek. Dostrzega dobrą wolę Burmistrza, żeby zażegnać ten temat. Na pewno będzie to łatwiej funkcjonowało jeżeli będzie to wspólna inicjatywa tych dwóch jednostek, niż byłyby to dwie jednostki oddzielne.

St. Pikulik stwierdził m.in., że trzeba racjonalnie spojrzeć na sprawę i rozmawiać merytorycznie.  Uważa, że sport i kultura są to dwie kwestie bardzo zbliżone do siebie. Dodał, że chodzi przede wszystkim o sprawne wykorzystanie obiektów i lepiej, aby zarządzała tym jedna osoba. Powiedział, że nie ma czasu na kłótnie, tylko trzeba wspólnie działać dla dobra sportu i kultury, a skorzystają na tym również stowarzyszenia.

A. Kosiba – poparł wypowiedź radnego St. Pikulika. Dodał, że racjonalne jest to, aby jedna osoba  prawidłowo zarządzała wszystkimi obiektami kultury i sportowymi, których jest coraz więcej, wykorzystując je do różnych imprez.

K. Brewka przypomniał, że nie głosował, za uchwałą o powołaniu Domu Kultury. Powiedział m.in., że wprowadzenie kosztów stałych dla miasta jest proste, natomiast ich zredukowanie jest bardzo trudne i skomplikowane. Dodał, że w ostatnich latach finanse publiczne w naszym kraju stoją na bardzo wysokim poziomie. Zwrócił uwagę, że obecnie mamy do czynienia z ogólnoświatowym kryzysem finansowym i nikt dzisiaj nie potrafi powiedzieć, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Zapytał co będzie, jak nie będzie pieniędzy ? czy wtedy będziemy rozwiązywać jednostki ? – „nie, bo pomyślano o tym już dzisiaj”. Powiedział, że podjęcie następnej uchwały będącej w porządku obrad i połączenie kultury i sportu w jedną jednostkę nadzorującą jest rozwiązaniem optymalnym i finansowo rozważnym.

Z. Muzioł powiedział, że nie rozumie radnych, którzy niedawno wspólnie przegłosowali uchwałę w sprawie utworzenia samodzielnej instytucji – Złotowskiego Domu Kultury, żeby oddzielić kulturę od sportu, a teraz chcą ją uchylić i utworzyć nową jednostkę łączącą kulturę ze sportem. Dodał, że nie zgadza się z nową koncepcją. Powiedział, że nie spotkał  jeszcze w innym mieście przypadku, aby te dwie sfery działalności razem funkcjonowały.

J. Zamczyk złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i poddanie pod głosowanie projektu uchwały.

Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 7 radnych, przeciw – 5-ciu, 3-ch wstrzymało się od głosowania. 

Wniosek został przyjęty.

Zakończono dyskusję nad powyższym punktem.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie uchylenia uchwały nr XXI/104/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10-ciu  radnych, przeciw – 4-ch, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 117 /08 w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/104/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Złotowskiego Domu Kultury w Złotowie i nadania jej statutu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

     Po zakończonym głosowaniu, Przewodnicząca Rady – B. Chorabik powiedziała, że w temacie podjętej uchwały, bierze na siebie odpowiedzialność z racji posiadanej funkcji i jako radna ze swojego okręgu. Głosowała również, żeby powstał dom kultury. Powiedziała – zwracając się do radnego Z. Muzioła, że przeważyła nie koalicja PiS – Lewica, ale przeważył zdrowy rozsądek i bierze pełną odpowiedzialność za swoje stanowisko w momencie głosowania nad tą uchwałą. Powiedziała, że polityka jest sztuką kompromisu i trzeba umieć dochodzić do kompromisu, przyjąć kompromis ze strony Burmistrza, który niewątpliwie był,  i kompromis z drugiej strony. Zwróciła uwagę, że w koalicji nie była wprowadzona dyscyplina nad głosowaniem tej uchwały. Ma nadzieję, że Burmistrz dotrzyma słowa i radni również oraz zrobimy wszystko, by jednostka budżetowa, o której będzie mowa w następnym punkcie porządku obrad sesji, mogła funkcjonować, jednocząc idee związane z funkcjonowaniem kultury i sportu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie i nadania jej statutu. 

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza zgłosił autopoprawkę, tj. aby w § 4 projektu uchwały, gdzie jest zapis „Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej”,  poprawić na „Miejski Zakład Gospodarki Lokalami”.

Podczas dyskusji głos zabrał K. Majewski, który powiedział m.in., że trzeba odsunąć względy ambicjonalne i nie upierać się przy swoim wcześniejszym stanowisku – skoro zmienia się sytuacja, to należy się do niej dopasować. Uważa, że sytuacja kultury poprawi się, a przy okazji również sportu. Ma świadomość, że Burmistrz będzie aktywnie zaangażowany, by ta nowa instytucja dobrze funkcjonowała.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

K. Nurczyk – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta przedstawił wniosek przyjęty przez Komisję dotyczący zmiany w Statucie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, tj. aby w Rozdziale II. Zadania ZCAS w § 7 pkt 2b), po przecinku dopisać: „ w tym Euro Eco Meeting ”.

K. Żelichowski zgłosił wniosek, żeby tego nie wpisywać, żeby nie uszczegółowiać zapisu w Statucie nowej jednostki.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek K. Żelichowskiego.

Za przyjęciem wniosku K. Żelichowskiego głosowało 5-ciu radnych, przeciw – 6-ciu, 4-ch wstrzymało się od głosowania.

Powyższy wniosek nie został przyjęty przez Radę Miejską.

     Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta, aby w Rozdziale II. Zadania ZCAS w § 7 pkt 2b), po przecinku dopisać: „ w tym Euro Eco Meeting ”.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 6-ciu radnych, przeciw – 3-ch, 6-ciu wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska przyjęła wniosek Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta.

     Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie i nadania jej statutu z przyjętym wyżej wnioskiem.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11-tu  radnych, 4-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 118 /08 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie i nadania jej statutu. 

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa  terenów położonych w rejonie ulicy Kujańskiej.

Wprowadzenia do tematu dokonał J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza. Projekt uchwały był szczegółowo przedstawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Był również wyłożony do publicznej dyskusji, żeby mieszkańcy mogli zgłaszać ewentualne uwagi. Wpłynęła tylko jedna uwaga, tj. Ligi Obrony Kraju – z Oddziału Biura Zarządu Głównego w Poznaniu dotycząca zmiany funkcji działki. W projekcie uchwały jest zapisana funkcja działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia działalności usługowej, natomiast propozycja LOK jest, żeby działkę przeznaczyć pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz uwagi tej nie uwzględnił z powodu, że uchwała poprzednia obowiązywała od 7-iu lat i LOK jako jedyny w tym rejonie objętym planem, nic nie zrobił, żeby zmienić tam istniejący stan – a stan jest taki, że teren jest zarośnięty, nie użytkowany. Dlatego jest propozycja, żeby Rada Miejska odrzuciła uwagę LOK.

Podczas dyskusji, J. Jędrzejczyk powiedział, że tematem zajmowała się Komisja Gospodarki Miejskiej, która miała pewne wątpliwości do załącznika graficznego co do możliwości zabudowy na granicy nieruchomości – prosił o dodatkowe wyjaśnienie w tym temacie.

Na powyższe, odpowiedzi udzielił J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza, po uzgodnieniu z autorem projektu – J. Sapiehą – Kopicką - powiedział, że jeżeli jest to tak zaznaczone jak w przedłożonym projekcie, to można również budować na granicy nieruchomości.

     Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie, Przewodnicząca Rady podała pod głosowanie wniosek – uwagę LOK o zmianę funkcji działki z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Za przyjęciem wniosku LOK głosowało 2-ch radnych, przeciw – 10-ciu, 3-ch – wstrzymało się od głosowania.

W wyniku głosowania Rada Miejska odrzuciła wniosek Ligi Obrony Kraju.

       Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie, przedłożony przez Burmistrza Miasta, projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa  terenów położonych w rejonie ulicy Kujańskiej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13-tu  radnych, 2-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/ 119 /08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa  terenów położonych w rejonie ulicy Kujańskiej.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 11.45.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę.

Po przerwie.

Zwolnił się radny St. Pikulik.
Obecnych było 14-tu radnych.

Punkt 17.

Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała o informacjach dotyczących złożonych oświadczeń majątkowych za 2007 rok radnych i pracowników samorządowych do tego zobowiązanych. Wszyscy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych złożyli je. Kopie oświadczeń przesłano do Urzędu Skarbowego. Odczytała pismo Wojewody Wielkopolskiego i Naczelnika Urzędu Skarbowego, w części dotyczącej radnych.

Powyższe informacje, pisma są załączone do protokołu.

Punkt 18.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

Radnemu K. Nurczykowi:

1.      Odpowiedział, że gablotę ogłoszeniową na ulicy Wojska Polskiego, należy zostawić, gdyż jest to miejsce przystępne dla wszystkich. Należałoby pomyśleć o wymianie płyty na nową, gdyż miejsce to jest wykorzystywane do umieszczania ogłoszeń i warto, żeby to nadal istniało. Powiedział, że przekaże tą sprawę Panu Sławomirowi Wilowskiemu, gdyż tablica ta, jest umieszczona na budynku Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami.

2.      W sprawie nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji przy promenadzie powiedział, że przeprowadzono tam już kontrolę pół roku temu. Stwierdzono w tym miejscu jedno nielegalne przyłącze, które zostało usunięte. Przyznał rację K. Nurczykowi, że musi się tam coś dziać, bo również zauważył tam miejsce, naprzeciwko budynku p. Skowrońskiego, które nie było najczystsze, chociaż nie wydzielał się nieprzyjemny zapach. Powiedział, że wydał polecenie Straży Miejskiej i Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, aby ponownie to obserwować i, jeżeli będzie to miało miejsce, żeby to wyeliminować.

Radnemu W. Fidurskiemu:

1.      Odpowiedział, że przetargi łączne, na dostawę artykułów biurowych itp. dla wszystkich jednostek gminnych są raczej niemożliwe. Każda jednostka ma swój budżet i odpowiada za swoje finanse, a takie zakupy powinny być w jakiś sposób refundowane. Powiedział, że to nie jest tak duża skala jeśli chodzi o jednostki miejskie – Urząd i jednostki, które są bezpośrednio w gestii Rady Miejskiej, bo nie można tu mówić np. o MZWiK, który jest spółką. Powiedział, że rozezna sprawę i sprawdzi o jaką skalę oszczędności chodzi i jakie w związku z tym mogą być ewentualne kłopoty.

2.      W sprawie opłaty adiacenckiej odpowiedział, że według jego opinii jest z tym więcej kłopotu niż pożytku. Istnieją przepisy, które pozwalają tą opłatę pobierać, lecz nie ma ona większego znaczenia. Uważa, że o atrakcyjności terenu decyduje cena sprzedaży gruntu. Obowiązkiem miasta jest żeby teren odpowiednio uzbroić i wyposażyć, a nie stosować jeszcze jakieś dodatkowe opłaty od mieszkańców. Opłata ta jest bardzo trudna w poborze, a korzyści z tego niewielkie. Dodał również, że społeczeństwo odbierze to jako następny wprowadzony podatek. Powiedział, że jest  przeciwny wprowadzeniu tej opłaty.

3.      Jeżeli chodzi o sprawę budowy składowiska odpadów, poinformował, że obecnie trwają przygotowania dokumentacji w tej sprawie, która będzie podstawą do złożenia wniosku
o środki unijne. Jest to wszystko przygotowane w ramach Związku Gmin Krajny, oparte na analizach ekonomicznych. Jak dokument ten będzie już gotowy, to będzie on do wglądu. Radni będą mogli się z nim szczegółowo zapoznać i wprowadzić swoje uwagi przed ostatecznym jego zatwierdzeniem.

4.      W sprawie publikacji podawanych na BIP-ie zarządzeń Burmistrza, odpowiedział, że są podawane tylko ich numery, daty i czego dotyczą. Treść zarządzenia nie jest publikowana, gdyż jest ich rocznie za dużo i byłoby to za mało przejrzyste dla odbiorców. Jak będzie taka potrzeba, to możemy opublikować, bo to nie jest żadna tajemnica. Uważa, że umieszczane informacje są wystarczające. Każdy zainteresowany, który zna numer, datę i nazwę otrzyma w Urzędzie, bez problemu, kopię takiego zarządzenia.

Radnemu K. Majewskiemu:

1.      W sprawie oświetlenia odpowiedział, iż usterki są regularnie zgłaszane, choć niekoniecznie w czasie są one naprawiane, mimo naszej natychmiastowej reakcji. Nie czekamy tylko na zgłoszenia mieszkańców, ale również z własnej inicjatywy interweniujemy do Zakładu Energetycznego, lecz często są problemy z likwidacją awarii. Poprosił również wszystkich o natychmiastowe zgłaszanie usterek telefonicznie, które od razu przekażemy dalej, żeby nie czekać z tym do sesji.

2.      Jeśli chodzi o oczyszczenie rzeczki, powiedział, że będzie to wykonane jeszcze przed zimą  przez Spółkę Wodną.

3.      W przypadku ulic o powierzchni gruntowej, odpowiedział, że będą one zrobione, utwardzane przed zimą. Jest już w tej sprawie zlecenie do Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych.

4.      Jeśli chodzi o bałagan przy pojemnikach do segregacji odpadów, to uważa, że jest to problem. Nie ma żadnych argumentów, żeby Miejski Zakład Usług Komunalnych przymuszać do utrzymania tam porządku, gdyż jest to „walka z wiatrakami”. Część ludzi nie segreguje odpadów i pojemniki na nie traktuje jako zwykłe pojemniki na śmieci. Jest to powodem, że nie można odzyskać plastiku, czy szkła, gdyż są one zanieczyszczone innymi odpadami. Są również później problemy ze zbyciem tego, gdyż odbiorcy nie chcą tak zanieczyszczonych odpadów segregowanych odbierać. Dyskutował już w tej sprawie, aby ewentualnie ograniczyć punkty segregacji i wprowadzić monitoring - dla większej kontroli. Problem w tej kwestii jest poważny, gdyż nie ma miejsca w mieście, żeby pojemniki do segregacji nie byłyby wykorzystywane do składowania odpadów komunalnych różnego typu. Powiedział, że nie ma na to żadnego pomysłu – trzeba na to zwrócić większą uwagę, kontrolować i egzekwować. Uważa, iż na poprawę nie ma co liczyć.

Przewodniczącej Rady B. Chorabik:

1.      Jeśli chodzi o wycinkę drzew przy cmentarzu komunalnym, to odpowiedział, że niedługo sprawa rozstrzygnie się, ponieważ jeżeli w przyszłym roku będzie przebudowa ulicy Chojnickiej i Domańskiego, to wjazdy będą poprawione. Jak będzie projekt przebudowy ulicy Chojnickiej już gotowy, to zostanie on przedstawiony na sesji do akceptacji – wówczas proponuje dokonać wycinki drzew, ponieważ w tej chwili trudno jest powiedzieć jakie będą profile wyjazdu z cmentarza - myśli, że należy wstrzymać się w tej sprawie do przyszłego roku.

2.      W sprawie obniżenia wjazdów do firm przy ulicy Za Dworcem, zadeklarował, że wniosek w tej sprawie będzie przekazany do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ponieważ jest to droga wojewódzka. Uważa, że będzie to jednak kłopotliwe i nie takie proste, gdyż musi być utrzymany pewien poziom, bo nie sądzi, żeby przy przebudowie zrobił ktoś to źle i zrobił tak jak warunki terenowe pozwoliły – być może, że nie będzie to tak łatwe do wykonania, Proponuje przekazać wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby się tym zajęli.

Burmistrz St. Wełniak – nawiązał do wypowiedzi radnego Powiatu Zygmunta Wojtunia na jednej z poprzednich sesji Rady Miejskiej i sprostował jego wypowiedź w sprawie Skateparku i słabej częstotliwości wykorzystania kortów przy basenie z powodu braku zainteresowania. Powiedział, że był zdziwiony tą wypowiedzią, gdyż z własnych obserwacji uważał, że są zainteresowani kortami przy basenie. Poprosił pracowników MZGL-u, aby przedstawili analizę uczęszczania, która wyszła całkiem dobrze i nie jest tak źle jak przedstawił to p. Zygmunt Wojtuń. Według przeliczeń, gdyż ceny kortów przy „Sparcie” i przy basenie są inne, biorąc pod uwagę, iż w pierwszym przypadku są trzy korty, a w drugim tylko dwa, stwierdzono, że wykorzystanie kortów przy basenie jest o 30 % wyższe niż na obiektach „Sparty”. Dodał, że wpływy z wykorzystania kortów przy „Sparcie” wynoszą około 12.000 zł., natomiast koszty utrzymania są w granicach 5.500 do 6.000 zł. W przypadku kortów przy basenie wpływy wynoszą 10.000 zł., a utrzymanie 0 zł.

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 19.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Czesław Trusiński - członek Zarządu MLKS “Sparta”– w imieniu Zarządu MLKS „Sparta” podziękował Burmistrzowi Miasta, Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Radnym za pomoc finansową w organizacji obchodów 80 – lecia “Sparty” w dniu 27 września 2008 r. Zwrócił uwagę na dużą obecność radnych Rady Miejskiej i mieszkańców Złotowa w imprezach sportowych organizowanych przez klub MLKS „Sparta”. Podziękował za bieżącą współpracę i pomoc wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Odnośnie podjętej uchwały dotyczącej sportu i kultury, Cz. Trusiński powiedział, że żaden system, że żadna organizacja nie będzie działała prawidłowo, jeżeli nie będą funkcjonowali tam właściwi ludzie. Dla niego, jako mieszkańca, to obojętnie czy kultura i sport będą razem, czy oddzielnie, ważne żeby to wszystko sprawdzało się w życiu.

2.      Radna A. Andrzejewska – poinformowała, że w dniach 17 – 19 października b.r. razem z K. Nurczykiem reprezentowali Radę Miejską na uroczystości obchodzonej z okazji święta rzeki Randow w mieście Eggesin, które jest naszym miastem partnerskim od bardzo wielu lat – miasto liczące około 5,5 tys. mieszkańców. Ponadto w obchodach „Dni nad Randow” uczestniczyła złotowska orkiestra dęta. Poinformowała o wizycie, o spotkaniu z władzami samorządowymi tego miasta, podczas którego poruszali nurtujące ich tematy oświaty i ochrony środowiska. Zwiedzili również tamtejszy Urząd Miejski oraz zapoznali się z funkcjonowaniem kultury w tym mieście.

Radny K. Nurczyk – uzupełnił wypowiedź A. Andrzejewskiej. Powiedział m.in., że jest zafascynowany tamtejszym porządkiem i osobowością mieszkańców, że zawieźli w prezencie złotowskiego jelenia, który stał cały czas w centralnym miejscu. Byli mile przywitani przez Burmistrza Miasta Eggesin, który złożył im podziękowania dla Burmistrza Miasta Złotowa, dla wszystkich radnych oraz dla mieszkańców. Dodał, iż było bardzo miło i sympatycznie, oraz że zaprezentowali się od jak najlepszej strony.

3.      Radny Powiatu Z.Wojtuń – m.in. zgodził się z wcześniejszą wypowiedzią Burmistrza. Poruszył sprawę dotyczącą kortu przy basenie - jest tam bardzo duża uczęszczalność, a zwłaszcza widać tam często dużo dzieci. Stwierdził, że wzrosło zainteresowanie obiektami sportowymi, zwłaszcza przy basenie wśród młodzieży. Powiedział, że jest usatysfakcjonowany, że w Złotowie jest tak dużo inwestycji sportowych, że powstaje tak dużo obiektów sportowych. Poruszył również sprawę dobrej i wzajemnej współpracy – trzeba się sprzeczać, ale jeżeli pracuje się dla dobra danej społeczności, to trzeba się dogadywać, ponieważ to wszystko ma służyć ludziom. Ponadto powiedział, że na sesji Rady Powiatu nie raz słyszał kontrowersje w związku z remontem ulicy Norwida – dlaczego budują tą ulicę oraz odnośnie byłego boiska przy Szkole Zawodowej przekazanego miastu. Był oburzony zachowaniem, wypowiedzią niektórych radnych Powiatu, w tym radnego ze Złotowa w tej sprawie, że zamiast wykupywać obligacje inwestują w ulice.

4.      Radny A. Kosiba -  poinformował o zawodach pływackich Złotów – Wągrowiec na naszym basenie. Powiedział o prawidłowym wykorzystaniu basenu, że jest za tym, żeby zajęcia na basenie nie kończyły się tylko na szkole podstawowej, ale żeby również objęły swoim programem gimnazja – jest to problem, który trzeba rozwiązać i Rada powinna się tym zająć. Poruszył również sprawę monitoringu miasta – jest wiele punktów obserwacyjnych, a nadal się słyszy o wandaliźmie w mieście i niszczeniu mienia. Zwrócił się do Rady, aby w przyszłorocznym budżecie rozważyła środki finansowe dla Policji na

 

zakup rowerów, aby mogli prędzej dotrzeć do miejsc przestępstw.

5.      Radny Z. Muzioł – poprosił Pana Burmistrza o usunięcie suchego i starego drzewa – wierzby, które znajduje się na placu przed budynkiem Przedszkola nr 1 i zagraża bezpieczeństwu dzieci.

6.      Radny K. Nurczyk – powiedział o zawodach w tenisa stołowego, które odbyły się na „Sparcie” w Złotowie. Nasi zawodnicy grali z najlepszą grupą studentów, a nasza zawodniczka Sara Operman wygrała z najlepszym zawodnikiem oraz trenerem tej drużyny. Radny zapytał Burmistrza, w jaki sposób uczniowie, czy też może trenerzy, mają składać wnioski o stypendium dla uzdolnionych uczniów, sportowców.

Burmistrz St.Wełniak – odpowiedział, że do tej pory nie wpłynęły jeszcze żadne wnioski o dofinansowanie nauki pływania, czy też treningów pływania. Takich ofert nie było i nie było to przewidziane w programie. Jest to dylemat, ponieważ trzeba podjąć się selekcji, która jest trudna. Pojawi się problem tego rodzaju, kto jest lepszy, a kto tylko dobry, a kto zły – jaką młodzież szkolić odpłatnie, a którą nie. To nie jest taka prosta sprawa, gdyż wchodzimy już wtedy na grunt, gdzie łączy się sport o małych pieniądzach ze sportem, za który trzeba płacić powszechnie. Nie przesądza sprawy – też chciałby, żeby najbardziej zdolne dzieci miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności, bo z tego wyrastają przyszli mistrzowie. Powiedział, że warto inwestować w osoby, które mają nieprzeciętny talent i chciałby, żeby dzieci miały możliwość doskonalenia się.

7.      Radna A. Andrzejewska podziękowała inicjatorom nowego kącika zieleni, które znajduje się w centrum na sali sesyjnej.

8.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Poinformowała, że w biurze Rady jest do wglądu protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie pod nazwą Analiza zatrudnienia i kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego w Złotowie”.

2)      Zaapelowała do kierowników jednostek organizacyjnych, aby do końca brali udział w obradach sesji.

3)      Poprosiła, również o wyłączanie telefonów komórkowych na czas trwania sesji.

4)      Powiedziała, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 19 grudnia 2008 r. – w piątek, o godz. 15-tej.

Punkt 20.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 13-tej zamknęła XXIV sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

Protokołowali:

J. Manowski

M. Płaczek

 

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                 Krzysztof Żelichowski

                                                                                                       mgr Barbara Chorabik