UCHWAŁA NR  XXV / 128 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 19 grudnia 2008 r.


o zmianie uchwały Nr XIX/125/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów dla przedszkoli niepublicznych i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 90 ust. 4 w związku z ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zmianami: z 2003 r.: Dz.U. Nr 137 poz. 1304; z 2004 r.: Dz.U. Nr 69 poz. 624, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r.: Dz.U. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r.: Dz.U. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r.: Dz.U. Nr 70 poz. 416 i Nr 145 poz. 917), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XIX/125/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów dla przedszkoli niepublicznych i szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 13 poz. 334) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podmiotów prowadzących niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o jakiej mowa w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”

2) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dla podmiotów wymienionych w § 1 pkt 4 – w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miasto Złotów.

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość dotacji należnej przedszkolu bądź szkole na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów i stawki miesięcznej na jednego ucznia.”

4) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Niedopłaty dotacji w ciągu roku budżetowego podlegają wyrównaniu w następnym miesiącu, a stwierdzone na koniec roku budżetowego - podlegają wyrównaniu w następnym roku.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

       Przewodnicząca

       Rady Miejskiej


mgr Barbara Chorabik