UCHWAŁA NR  XXV / 126 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 115 poz. 728 ze zmianą Dz.U. Nr 171 poz. 1056),

Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Osobom i rodzinom, w których miesięczny dochód na 1 osobę nie przekracza wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznaje się usługi opiekuńcze nieodpłatnie.

2. Do pozostałych osób stosuje się sposób ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze określony w tabeli:

 

dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie

(% kryterium dochodowego

osoby samotnie gospodarującej)

 

wysokość odpłatności

liczona w procentach od kosztu usługi

 

osoba samotnie gospodarująca

osoba w rodzinie

101 – 150

 

150 – 200

 

200 – 250

 

250 – 300

 

300 – 350

 

350 – 400

 

powyżej 400

15

 

20

 

30

 

40

 

50

 

70

 

100

20

 

30

 

40

 

70

 

80

 

100

 

100

 

§ 2. Opłaty za usługi opiekuńcze dokonywane są przez osoby korzystające z usług do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie lub na jego rachunek bankowy.

 

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności lub pracownika socjalnego może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat za świadczenia określone w § 1, jeżeli stanowiłoby to dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/100/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 141 poz. 2906).

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

       Przewodnicząca
       Rady Miejskiej


mgr Barbara Chorabik