UCHWAŁA NR  XXV / 125/ 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 ze zmianą z 2007 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1033), w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie z dnia 20 listopada 2008 r.,

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Złotowa:

1) za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez:

a) odbiorców przemysłowych                                                             - 2,09 zł/m3 + VAT,
b) pozostałych odbiorców                                                                              - 2,05 zł/m3 + VAT,
c) Gminę za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych

    fontann i na cele p.poż. oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych

    terenów zielonych                                                                                       - 2,05 zł/m3 + VAT,  
2/ za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

    przez wszystkich odbiorców                                                                       - 3,89 zł/m3 + VAT.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują w okresie od dnia 1 lutego 2009 roku do dnia 31 stycznia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w mieście Złotowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

 Rady Miejskiej


   mgr Barbara Chorabik