UCHWAŁA NR  XXV /  124  / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2009

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz § 18 ust. 3 załącznika do uchwały Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 roku Nr 50 poz. 961) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotowie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


                                                                                         Przewodnicząca
                                                                                          Rady Miejskiej
         
                                                                                   mgr Barbara Chorabik