UCHWAŁA NR  XXV /  123 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok

 

          Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz.473 ze zmianami: z 2007 r.: Dz.U. Nr 115 poz. 793 i Nr 176 poz.1238), art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007 r.: Nr 7 poz. 47 i Nr 82 poz. 558) i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111),

Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Przyjmuje się Harmonogram Rzeczowo-Finansowy do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa i Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               Przewodnicząca
                                                                                               Rady Miejskiej
         
                                                                                     mgr Barbara Chorabik