Uchwała Nr XXV/122/08

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 19 grudnia 2008 r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości  41.314.613 zł, z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie 39.334.613 zł,

2)       dochody majątkowe w kwocie 1.980.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 4.924.880 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,

2)       dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  71.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 47.936.345 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.       Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości                                                                           30.633.312 zł

w tym na: 

a)         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                               11.100.530 zł,

b)         dotacje                                                                                                    5.055.328 zł,

2)       wydatki majątkowe /zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości                           17.303.033 zł.

3.       Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

4.       Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.924.880 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.                   

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości  zgodnej z załącznikiem nr 8.

§4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§5. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§6. Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§7. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

1.       w klasyfikacji 750-75011-0690 – 60.000 zł,

2.       w klasyfikacji 852-85228-0830 – 6 700 zł.

§9 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.621.732 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 13.

§10. Tworzy się rezerwy:                                                                     

1.       ogólną w wysokości 100.000 zł;

2.       celowe w wysokości 276 397 zł, z tego:

1)       w rozdziale 70021 – 146.397 zł  - na poręczenie dla TBS-u

2)       w rozdziale 75414 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000zł,

3)       w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia – 100.000 zł,

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę części zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2008 do kwoty 7.721.732 zł.

§12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1.       Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku

nr  7.

2.       Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

1.       Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym do zmiany planu wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania – z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

2.       Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami (w zakresie ust. 1)

3.       Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału.

4.       Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5.       Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 do łącznej wysokości 1.600.000 zł.

§15. Ustala się kwotę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 5.000.000 zł.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                                                   mgr Barbara Chorabik