UCHWAŁA NR XXV/ 121 /08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 19 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

 

     Na podstawie 191 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249/2005 r., poz. 2104 z póź. zm.) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala wykaz nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ich plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu Gminy Miasto Złotów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotów.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik Nr 1

do Uchwały XXV/ 121 /08

Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                                                            z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

WYKAZ NIE ZREALIZOWANYCH KWOT WYDATKÓW ZAMIESZCZONYCH W BUDŻECIE GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2008 ROK, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO, ICH PLAN FINANSOWY ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA KAŻDEGO WYDATKU UJĘTEGO W WYKAZIE

 

WYDATKI MAJATKOWE

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa klasyfikacji

 

Nazwa zadania

Ostateczny termin dokonania wydatku

Kwota

600

60016

6050

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Jeziorem Miejskim wraz z e ścieżką rowerową z odcinkami specjalnymi (II etap)

30.06.2009

525.190

600

60016

6050

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Drogi – osiedle Śródmieście (ul. Nieznanego Żołnierza)

31.05.2009

635.000

600

60016

6050

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja ul. Kopernika i Moniuszki

31.05.2009

674.240

600

60016

6050

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja ulic na Starym Mieście (ul. Chrobrego i Stary Rynek)

31.12.2009

 

105.820

600

60016

6060

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokumentacja na modernizację dróg (ul. Nieznanego Żołnierza, Spacerowa, Wioślarska,, Zamkowa, Mokra, Dwór Złotowski, Sienkiewicza + 2 parkingi, Wawrzyniaka, Spichrzowa, Płw. Rybacki, Partyzantów)

31.05.2009

158.740

 

900

90015

6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów  i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego

28.02.2009

200.000

900

90015

6060

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów  i dróg

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświetlenie promenady

28.02.2009

30.000

926

92695

6050

Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sztucznego lodowiska

31.03.2009

260.000

926

92695

6050

Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Modernizacja stadionu przy ul. Wioslarskiej

30.06.2009

360.790

926

92695

6050

Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa hali widowiskowo – sportowej przy ul. Boh. Westerplatte

31.12.2009

580.000

RAZEM

3.529.780

 

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik