Złotów: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami na parterze przy ul. Wojska Polskiego 30 w Złotowie.
Numer ogłoszenia: 13543 - 2009; data zamieszczenia: 13.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. , Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 263 26 40, faks 0-67 265 00 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z usługami na parterze przy ul. Wojska Polskiego 30 w Złotowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego 3 kondygnacyjnego z usługami na parterze, przy ul. Wojska Polskiego 30 w Złotowie wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Opracowanie obejmuje wielobranżowy projekt koncepcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, projekt budowlany, projekt wykonawczy ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z pozwoleniem na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w zakresie: - architektury, - konstrukcji, - instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, - robót wykończeniowych, - zagospodarowania terenu, - specyfikacji istotnych warunków wykonania i odbioru robót, - kosztorysów inwestorskich, - przedmiarów robót, - informacji BIOZ, - przyłączy wszystkich niezbędnych mediów, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów poszczególnych sieci. Dokumentację należy opracować zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji nr 82 o warunkach zabudowy z dnia 15.12.2008 r., wydanej przez Burmistrza Miasta Złotowa. Opracowanie kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, 2072 z późn. zm.). Dokumentację wielobranżową należy wykonać w 6 egz. wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji. Projekt koncepcyjny w 2 egz. bez wersji elektronicznej. Powyższa dokumentacja posłuży zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, iż dokumentacja jest również opisem przedmiotu zamówienia, należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 -31 ustawy jw. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót również w wersji elektronicznej, która zostanie przekazana zamawiającemu na płycie CD w formacie PDF. Projekt koncepcyjny powinien przewidywać 8 lokali mieszkalnych, po 4 na każdej kondygnacji, w tym 2 lokale 3 pokojowe( po 1 na każdej kondygnacji). UWAGA! Projektując budynek należy zapewnić zgodność projektu w wymaganiami stawianymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowy Fundusz Mieszkaniowy dla inwestycji współfinansowanych przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie : a/ wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b/ wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli: - wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi projektowe odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał przynajmniej 2 dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 50% oferowanej ceny, - wykonawca zapewni udział w zespole projektowym co najmniej jednego uprawnionego architekta oraz uprawnionych projektantów w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. c/ wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d/ wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, na zasadzie spełnia/nie spełnia..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655) i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług projektowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te (wyszczególnione w wykazie) zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy. 4. Wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, które będą brały udział w pracach projektowych w poszczególnych specjalnościach wraz z ich uprawnieniami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego. 5. Zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób, które będą brały udział w pracach projektowych, potwierdzające ich przynależność do Izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej aktualnego na dzień składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlotow.bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Złotów, Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów - sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).