Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów mająca siedzibę w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1

Tytuł przetargu:
Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na ternie maista Złotowa

CPV:
90.60.00.00-3; 90.6100.00-6; 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 77.20.00.00-2; 77.21.15.00-7; 77.30.00.00-3; 77.31.00.00-6; 77.31.30.00-7; 77.31.41.00-5; 77.34.20.00-9; 77.31.21.00-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
1.posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 3 usługami o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
2.dysponować co najmniej następującym sprzętem:
a) do oczyszczania ulic:
- co najmniej 3 zamiatarki,
- co najmniej 1 śmieciarkę do obsługi koszy ulicznych,
- co najmniej 1 ciągnik z naczepą,
b) do akcji zimowego utrzymania dróg:
- co najmniej 1 piaskarko – solarkę,
- co najmniej 4 pługi śnieżne, w tym 1 do odśnieżania chodników,
- co najmniej 3 piaskarki,
c) do pielęgnacji terenów zieleni:
- co najmniej 7 kosiarek (spalinowe, samobieżne),
- co najmniej 5 kos – wykaszarek,
- co najmniej 2 piły motorowe,
- co najmniej 1 wysięgnik z piłą i sekatorem do podcinania gałęzi,
- co najmniej 1 ciągnik z naczepą,
- co najmniej 2 szt. nożyc do żywopłotów,
- co najmniej 1 wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych z WC.
- co najmniej 1 wóz przystosowany do podlewania terenów zieleni
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej wykonawca wskazał narzędzia i urządzeń, którymi będzie dysponował.

UWAGA! Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać ważne polisy OC oraz dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
Od 01.01.2009 do 31.12.2009

Osoba odpowiedzialna:
Marcin Batko

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. nr 13 Sekretariat

Oferty można składać do:
2008-12-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2008-12-15 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów, pok. 02 suterena

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
10.000,00 zł

Uwagi:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
utrzymanie_zieleni_SWIZ (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja na utrzymanie czystości w mieście (255kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 FORMULARZ OFERTOWY-doświadczenie zawodowe (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 FORMULARZ OFERTOWY-wykaz sprzętu (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2A Wykaz ulic (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2B Wykaz terenów zielen (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Unieważnienie postępowania (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2008-12-04 16:31:30
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2008-12-04 16:40:59
Ostatnia zmiana:2008-12-17 16:12:15
Ilość wyświetleń:2329

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij