Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień z 23.02.2021 r.