Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 21, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Złotowie”.

CPV:
98.37.11.11-5, 70.33.30-00-3, 79.99.30-00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku usług okresowych również wykonuje):
- co najmniej jednej usługi administrowania cmentarzem komunalnym przez okres minimum 12 miesięcy w ramach jednej umowy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia wykonanych lub wykonywanych usług Wykonawca musi przedstawić wykaz tych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji gdy realizacja dotyczyła Zamawiającego.

2.2.3. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednią kadrą techniczną, Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej:
1) Zarządca – minimalne wymagania:
- wykształcenie wyższe lub średnie,
- co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie zarządzania,
2) Min. 1 osoba – pracownik gospodarczy – do wykonywania prac na ternie cmentarza.
- -co najmniej 1 rok stażu pracy


Termin realizacji:
Od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-12-23 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-12-23 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
• cena ofertowa brutto: 60%
• czas pracy biura – 40%.


Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące