WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ekologii

Karta usług nr GNiE-OŚ-03

 

1. PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
• Uchwała Nr XVII/135/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Złotów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 2994),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

2. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, który powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
• określenie podmiotu i obszaru działalności;
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
2. Do wniosku przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

3. OPŁATY

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia wynosi 107,00 zł.
53,50 zł – opłata skarbowa za kontynuację działalności lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia(tj. 50% stawki określonej od wpisu).
Opłata skarbowa pobierana jest także w przypadku ewentualnego pisemnego upoważnienia (pełnomocnictwa) udzielnego osobie działającej w imieniu właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej –
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
al. Piasta 1
77 – 400 Złotów
pok. nr 13,  parter

5. OSOBY DO KONTAKTU

Nicol Kalisz                         
tel. 67 263 26 40 wew. 41 pokój nr 14
e-mail: n.kalisz@zlotow.pl


6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Po złożeniu kompletnego wniosku  1 miesiąc, licząc od daty wpływu wniosku.
Sprawy skomplikowane mogą spowodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co skutkować będzie tym, że z dniem doręczenia organowi stosownego oświadczenia, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna (z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania).

8. INFORMACJE DODATKOWE

Podanie numeru telefonu kontaktowego we wniosku może przyspieszyć termin załatwienia sprawy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia.
Organ udzielający zezwolenia może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z wydaniem zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - na wzorze wniosku.

9. WZORY WNIOSKÓW

w załączeniu do pobrania