Zamawiający:
Gminas Miasto Złotów , z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
"Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie"

CPV:
45.45.30.00-7, 45.26.26.90-4, 45.26.27.10-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 350 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków zakończone pozytywnym odbiorem prac konserwatorskich przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, w tym co najmniej jedna przy konserwacji i restauracji polichromii ściennych i co najmniej jedna przy konserwacji stolarki zabytkowej o kwotach nie niższych niż 100 000,00 każda oraz  łącznej kwocie minimum 500 000,00zł , które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1) Kierownik prac konserwatorskich – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania,
Kierownik ww prac powinien spełniać wymagania o których mowa w art. 37a ust 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – zgodnie z zapisem pkt 2 POZWOLENIA NR 194/2019/A z dnia 08.08.2019 r. udzielonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile stanowiącego Załącznik nr VI.13.


Termin realizacji:
Zakończenie: do dnia 30 listopada 2021 r. (data zakończenia umowy i odbioru końcowego robót objętych umową oznacza datę odbioru robót, zaakceptowaną przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile).

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-12-04 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-12-04 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).


Firmy uczestniczące